Page 10

HK3_17

=k=^=`=e=o=f=`=e=q=b=k=======^=h=q=r=b=i=i=b=p mÑäÉáÇÉêÉê=îÉêÄÉëëÉêí hçåòÉêåÉêÖÉÄåáë aáÉ= mÑäÉáÇÉêÉê= dêçìé= Ü~í= îçêä®ìÑáÖÉ= dÉëÅÜ®ÑíëJ ò~ÜäÉå= ÑΩê= Ç~ë= g~Üê= OMNS= îÉêΠÑÑÉåíäáÅÜíK= fã= îÉêJ Ö~åÖÉåÉå=g~Üê=ÄÉäáÉÑ= ëáÅÜ=ÇÉê=âçåëçäáÇáÉêíÉ=hçåJ òÉêåìãë~íò=~ìÑ=êìåÇ=VSM=jáçK=bìêçK=aÉê=rãë~íòJ êΩÅâÖ~åÖ=ìã= OIQ=mêçòÉåí=áã=sÉêÖäÉáÅÜ= òì=OMNR ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=åáÉÇêáÖÉêÉ=sÉêâ~ìÑëéêÉáëÉ=ìåÇ=ÇìêÅÜ ÉáåÉå=åÉÖ~íáîÉå=tÉÅÜëÉäâìêëÉÑÑÉâí=ÄÉÉáåÑäìëëíK aÉê=rãë~íò=ÇÉë=pÉÖãÉåíë=tÉëíÉìêçé~=ÄÉäáÉÑ ëáÅÜ= ~ìÑ= êìåÇ= SRV= jáçK= bìêç= ìåÇ= ïìêÇÉ= å~ÅÜ mÑäÉáÇÉêÉêJ^åÖ~ÄÉå=éêáã®ê=ÇìêÅÜ=ÜΠÜÉêÉ=^Äë~íòJ îçäìãáå~=ìåÇ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=ëíÉáÖÉåÇÉå=^Äë~íò=îçå ÜΠÜÉêïÉêíáÖÉå= mêçÇìâíÉå= ~åÖÉíêáÉÄÉåK= aÉê rãë~íò= áã= pÉÖãÉåí= lëíÉìêçé~= ÉêêÉáÅÜíÉ= Éíï~ PPV=jáçK= bìêçK= fã= g~Üê= OMNS= ÄÉíêìÖ= ÇÉê= oçÜJ Éêíê~Ö=ÇÉê=mÑäÉáÇÉêÉê=dêçìé= êìåÇ=ORO=jáçK=bìêç ìåÇ=ï~ê=ìã=PIQ=mêçòÉåí=ÜΠÜÉê=~äë=áã=sçêà~ÜêK=a~ë å~ÅÜÜ~äíáÖÉ= b_fqa^= ÇÉê= dêìééÉ= ÄÉäáÉÑ= ëáÅÜ= ~ìÑ êìåÇ=NQV=jáçK= bìêçI=ï~ë=ÉáåÉã=t~ÅÜëíìã=ìã NOIR=mêçòÉåí=òìã=sçêà~Üê=ÉåíëéêáÅÜíK aáÉ= sÉêÄÉëëÉêìåÖ= ÇÉë= hçåòÉêåÉêÖÉÄåáëëÉë ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=ÖÉëíáÉÖÉåÉå=^åíÉáä=~å=ÜΠÜÉêJ ïÉêíáÖÉå=mêçÇìâíÉåI=póåÉêÖáÉå=~ìë=ÇÉê=fåíÉÖê~íáJ çå=ÇÉê=dÉëÅÜ®ÑíëëÉÖãÉåíÉ=ÇÉê=mÑäÉáÇÉêÉêJdêìééÉ ëçïáÉ= ÇìêÅÜ= bÑÑáòáÉåòéêçÖê~ããÉ= ìåÇ= çéÉê~íáîÉ sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå= ÄÉïáêâíK= aáÉ= oçÜëíçÑÑéêÉáëÉ Ü~ííÉå=ÉÄÉåÑ~ääë=ÉáåÉ=éçëáíáîÉ=^ìëïáêâìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ bêíê~Öëä~ÖÉI=ïáÉ=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉå=ãáííÉáäíK NM= = eh=PLOMNT= = páÉãéÉäâ~ãé ëáÅÜÉêí=ëáÅÜ=^ìÑíê~Ö iÉáÅÜíÉë=mäìë=ÄÉá=pìêíÉÅç aáÉ=pìêíÉÅç=pb=âçååíÉ=áÜê=bêÖÉÄJ åáë=ïáÉ=Éêï~êíÉí=áã=dÉëÅÜ®Ñíëà~Üê OMNS= îÉêÄÉëëÉêåK= pç= ëíáÉÖ= ÇÉê îçêä®ìÑáÖÉ= dÉïáåå= îçê= cáå~åòJ ÉêÖÉÄåáë= ìåÇ= píÉìÉêå= Eb_fqF= ìã PN=mêçòÉåí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉã=sçêJ à~Üê=~ìÑ=QMIV=jáçK=bìêçK=a~ë=bêJ ÖÉÄåáë=îçê=píÉìÉêå=Eb_qF=ÉêÜΠÜíÉ ëáÅÜ=ÉÄÉåÑ~ääë=ìã=PN=mêçòÉåí=~ìÑ PRIM=jáçK=bìêçK _ÉáÇÉ= dÉëÅÜ®ÑíëÄÉêÉáÅÜÉI= m~J éáÉê= ìåÇ= hìåëíëíçÑÑI= Ü~ÄÉå= òì ÇáÉëÉê=éçëáíáîÉå=båíïáÅâäìåÖ=ÄÉáJ ÖÉíê~ÖÉåK=^ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇ=ÜáÉêJ ÑΩê= ï~êÉå= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÉáåÉ ÜΠÜÉêÉ= mêçÑáí~Äáäáí®í= ìåÇ= ÇáÉ ÇÉìíäáÅÜ= êÉÇìòáÉêíÉå= báåã~äJ^ìÑJ ïÉåÇìåÖÉå=~ìë=ÇÉê=hçåòÉåíê~íáJ çå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= aÉâçêÇêìÅâJ ~âíáîáí®íÉåK=_Éáã=hçåòÉêåìãë~íò ïìêÇÉ= ãáí= SPVIU= jáçK= bìêç EOMNRW=SPUIQ=jáçK=bìêçF=òï~ê=Éáå åÉìÉê= oÉâçêÇïÉêí= ÉêòáÉäíI= ÇáÉëÉê äáÉÖí= àÉÇçÅÜ= äÉáÅÜí= ìåíÉêÜ~äÄ= ÇÉê áåíÉêåÉå= bêï~êíìåÖÉåI= Ç~= ÇáÉ píÉáÖÉêìåÖ=ΩÄÉêïáÉÖÉåÇ=~ìÑ=ÉêëJ íÉå=rãë~íòÄÉáíê®ÖÉå=ÇÉê=òìã=NK aÉòÉãÄÉê=OMNS=ΩÄÉêåçããÉåÉå ÄêáíáëÅÜÉå= kÉåéä~ëJdêìééÉ= EpìêJ íÉÅçJ^åíÉáäW=UR=mêçòÉåíF=Ä~ëáÉêíÉK UM= mêçòÉåí= ÇÉê= êìëëáëÅÜÉå= eçäòJ êÉëëçìêÅÉå= ÄÉÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ÜáåíÉê ÇÉã= rê~äK= aÉååçÅÜ= âçããÉå Äáëä~åÖ= åìê= OM= mêçòÉåí= ÇÉê êìëëáëÅÜÉå= eçäòÉêåíÉ= ~ìë= ÇáÉëÉê oÉÖáçåK=aáÉë=®åÇÉêí=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã båÖ~ÖÉãÉåí= ÇÉë= eçäòâçåòÉêåë m~îäçîëâáó=alhI= ÇÉê= Éíï~= O=MMM háäçãÉíÉê=ÜáåíÉê=ÇÉã=rê~äI=åáÅÜí ïÉáí= îçå= kçîçëáÄáêëâI= ãáí= ÇÉã _~ì= ÉáåÉê= åÉìÉå= jacJ^åä~ÖÉ ÄÉÖçååÉå=Ü~íK aáÉ= ÄÉá= páÉãéÉäâ~ãé= áå= ^ìÑJ íê~Ö=ÖÉÖÉÄÉåÉ=e~ìéí~åä~ÖÉ=ëÉíòí îçê= ~ääÉã= ~ìÑ= ÉåÉêÖáÉëé~êÉåÇÉ póëíÉãÉK=pç= áëí= ëáÉ= åáÅÜí=åìê=ãáí ÉáåÉã= çéíáãáÉêíÉå= c~ëÉêëáÅÜíÉêJ âçåòÉéí=ÇÉë=råíÉêåÉÜãÉåë=~ìëJ ÖÉëí~ííÉíI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=ãáí= ÇÉê åÉìÉå= ^åíêáÉÄëíÉÅÜåáâ= łbÅçJ ÇêáîÉ= ëçïáÉ= ãáí= ÇÉã= iÉáã ëé~êÉåÇÉå=łbÅçêÉëáå~íçêK aáÉ= páÉãéÉäâ~ãéJqçÅÜíÉêJ ÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=_ΩííåÉê=båÉêÖáÉJ=ìåÇ qêçÅâåìåÖëíÉÅÜåáâ= äáÉÑÉêí= c~ëÉêJ íêçÅâåÉê=ìåÇ=ÇáÉ=båÉêÖáÉòÉåíê~äÉK aáÉ= _~ì~êÄÉáíÉå= áå= m~îäçîëâ= Ü~J ÄÉå= ÄÉêÉáíë= ÄÉÖçååÉåI= ÇáÉ= mä~J åìåÖë~êÄÉáíÉå= ÇÉê= ^åä~ÖÉåäáÉÑÉJ ê~åíÉå=ëáåÇ=áå=îçääÉã=d~åÖÉK=aÉê jçåí~ÖÉÄÉÖáåå=áëí=ÑΩê=Ç~ë=îáÉêíÉ nì~êí~ä=OMNT=~åÖÉëÉíòíK=aáÉ=ÉêëJ íÉ= mä~ííÉ= ëçää= Ç~åå= áã= pçããÉê OMNU=îÉêéêÉëëí=ïÉêÇÉåK cçíçW=páÉãéÉäâ~ãé aáÉ=mêçàÉâíJ îÉê~åíïçêíäáJ ÅÜÉå=ëíç≈Éå ~ìÑ=áÜêÉ=wìJ ë~ããÉå~êJ ÄÉáí=~å _áÉëëÉ=ÖÉåÉÜãáÖí aêÉáà~ÜêÉëéä~å báå= łÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉë= bêÖÉÄåáë ÇÉë=_ÉíêáÉÄëà~ÜêÉë=OMNS=îÉêãÉäJ ÇÉí= ÇÉê= dÉåÉê~äÇáêÉâíçê= ÇÉê _áÉëëÉJdêìééÉ= píÉÑ~åç= mçêÅÉääáåáK a~ë= g~Üê= ïìêÇÉ= ãáí= ÉáåÉã= oÉJ âçêÇï~ÅÜëíìã= ÄÉá= ÇÉå= bêäΠëÉåI ÉáåÉê=ëí~êâ=ï~ÅÜëÉåÇÉå=oÉåí~ÄáJ äáí®í= ìåÇ= ÉáåÉê= éçëáíáîÉå= kÉííçJ Ñáå~åòéçëáíáçå= áå= eΠÜÉ= îçå= QIV jáääáçåÉå= bìêç= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåK aÉê= âçåëçäáÇáÉêíÉ= rãë~íò= OMNS ïáêÇ=ìã= NVIN= mêçòÉåí=ÜΠÜÉê= ~äë áã=sçêà~Üê= ÖÉëÅÜ®íòíI= áå= âçåâêÉJ íÉå= w~ÜäÉå= ~ìëÖÉÇêΩÅâí= êìåÇ SNUIN=jáääáçåÉå=bìêçK a~ë= b_fqa^= ÄÉä®ìÑí= ëáÅÜ= ~ìÑ NOIP= mêçòÉåí= ÇÉê= âçåëçäáÇáÉêíÉå bêäΠëÉK= aÉê= sçêëí~åÇ= ìåíÉê= ÇÉã sçêëáíò= îçå= oçÄÉêíç= ìåÇ= dá~åJ Å~êäç=pÉäÅá=ÖÉåÉÜãáÖíÉ=ÇáÉ=j~≈J å~ÜãÉå= òìê= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÇÉë t~ÅÜëíìãëéä~åë=ÑΩê=ÇÉå=aêÉáà~ÜJ êÉëòÉáíê~ìã= OMNTJOMNVI= ïçÄÉá ÇÉê=cçâìë=åçÅÜ=ëí®êâÉê=~ìÑ=fåîÉëJ íáíáçåÉå= ~ìÑ= fååçî~íáçåI= pÉêîáÅÉ ìåÇ=j~êâÉíáåÖLsÉêíêáÉÄ=ÖÉêáÅÜíÉí ïÉêÇÉå=ëçääK _ÉëçåÇÉêÉ= ^ìÑãÉêâë~ãâÉáí ìåÇ= ÖÉòáÉäíÉ= fåîÉëíáíáçåÉå= ëáåÇ âΩåÑíáÖ= òìÇÉã= ÑΩê= ÇáÉ= båíïáÅâJ äìåÖ= ÇÉë= łqÜáåâ=Qï~êÇJhçåJ òÉéíë= ëçïáÉ= ÇÉë= fåíÉêåÉíë= ÇÉê aáåÖÉ=ìåÇ=fåÇìëíêáÉ=QKM=EłaáÖáí~ä c~ÅíçêóF=îçêÖÉëÉÜÉåK


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above