Page 100

HK3_17

a~ë=mêçÇìâíéçêíÑçäáç=îçå=hê~Ñí=ìãÑ~ëëí=ÉáåÉ=sáÉäò~Üä ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=j~ëÅÜáåÉå=ìåÇ=^åä~ÖÉå báå=mäìë=~å=mêçÇìâíáîáí®í ê~Ñí=j~ëÅÜáåÉåÄ~ì=ò®Üäí=ÜÉìíÉ=ïÉäíïÉáí òì= ÇÉå= ÑΩÜêÉåÇÉå= eÉêëíÉääÉêå= áã= j~J h ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åä~ÖÉåÄ~ìK=a~ë=dÉëÅÜ®Ñí= ãáí âçãéäÉñÉåI= âìåÇÉåáåÇáîáÇìÉääÉå= eáÖÜíÉÅÜJ mêçÇìâíáçåëëíê~≈Éå= ÑäçêáÉêíK= ła~ë= hçåòÉéí I^ääÉë=~ìë=ÉáåÉê=e~åÇÚ= áëí= ÑΩê=ìåë=âÉáåÉ= äÉÉêÉ tçêíÜΩäëÉI= ëçåÇÉêå= ïáêÇ= í®ÖäáÅÜ= ÖÉÖÉåΩÄÉê ÇÉã=hìåÇÉå= ÖÉäÉÄíK=^äë=^åÄáÉíÉê= îçå=hçãJ éäÉííäΠëìåÖÉå=ïçääÉå= ìåÇ=ãΩëëÉå=ïáê= ìåëÉJ êÉã=hìåÇÉå=áããÉê=ïáÉÇÉê=åÉìÉ=ìåÇ=òìë®íòäáJ ÅÜÉ= mêçÇìâíáîáí®íëîçêíÉáäÉ= ~åÄáÉíÉå= ìåÇ= ÉêJ ëÅÜäáÉ≈ÉåI=ë~Öí=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=j~êâìë=eΩääJ ã~ååK=ła~ë=ΩÄÉê= ÇáÉ= ä~åÖÉ=wÉáí=ÖÉïçååÉåÉ ìåÇ= ëíÉíáÖ= ÖÉï~ÅÜëÉåÉ= håçïJÜçï= áëí= ÉáåÉë ìåëÉêÉê=ïáÅÜíáÖëíÉå=dΩíÉêI=ïÉäÅÜÉë=ïáê=ÇìêÅÜ èì~äáÑáòáÉêíÉ= ìåÇ= ÉåÖ~ÖáÉêíÉ=jáí~êÄÉáíÉê= Ç~ìJ ÉêÜ~Ñí=îÉêíáÉÑÉå=ìåÇ=ÉêïÉáíÉêåK a~ë= mêçÇìâíéçêíÑçäáç= îçå= hê~ÑíI= ìåíÉê= ~åJ ÇÉêÉã=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=eçäòÄÉJ=ìåÇ=JîÉê~êÄÉáJ íìåÖI=ìãÑ~ëëí= ÉáåÉ=sáÉäò~Üä= ~å= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáJ NMO= = eh= PLOMNT= = ÅÜÉå=j~ëÅÜáåÉå=ìåÇ=^åä~ÖÉåK=wìê=cçêã~íáÉJ êìåÖ= ÄòïK= mêçÑáäáÉêìåÖ= îçå= eçäòïÉêâëíΩÅâÉå ÄáÉíÉí=hê~Ñí= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jΠÖäáÅÜâÉáíÉåK=^åJ ÖÉÄçíÉå=ïÉêÇÉå=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=cçêã~íJ=ìåÇ mêçÑáäáÉêìåÖëã~ëÅÜáåÉå= çÇÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ p®ÖÉåíóéÉå=ïáÉ=òìã=_ÉáëéáÉä=aá~Öçå~äë®ÖÉåI aêìÅâÄ~äâÉåë®ÖÉå=çÇÉê=^ìÑíÉáäë®ÖÉåK=cΩê=ÇáÉ h~åíÉåÄÉ~êÄÉáíìåÖ= îçå= eçäòïÉêâëíçÑÑÉå Ej~ëëáîÜΠäòÉêI=mä~ííÉåïÉêâëíΩÅâÉF=ÉáÖåÉå=ëáÅÜ ÇáÉ=hê~ÑíJaçééÉäÉåÇéêçÑáäÉê=çéíáã~äK fã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=qΩêÉåÜÉêëíÉääìåÖ=êÉáÅÜí=Ç~ë ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=péÉâíêìã=îçå=ÇÉê=qΩêÉåäÉÖÉäáJ åáÉ= Äáë= òìê= sÉêé~ÅâìåÖëëí~íáçåK= jáííÉäë= îÉêJ ëÅÜáÉÇÉåÉê= _É~êÄÉáíìåÖëÉáåÜÉáíÉå= âΠååÉå ^ìëåÉÜãìåÖÉå= ÑΩê= _ÉëÅÜä®ÖÉ= àÉÖäáÅÜÉê= ^êí Eòìã= _ÉáëéáÉä= pÅÜäçëëâ~ëíÉåI= _~åÇI= aêΩÅâÉêJI pÅÜäΩëëÉäJ= ìåÇ= péáçåäçÅÜF= ÉêòÉìÖí= ïÉêÇÉåK aáÉ= mêçÇìâíé~äÉííÉ= áå= ÇáÉëÉã= _ÉêÉáÅÜ= ïáêÇ ÇìêÅÜ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçåí~ÖÉÉáåÜÉáíÉå= EÉíï~ ÑΩê= pÅÜäçëëâ®ëíÉåI= báåÇêÉÜÄ®åÇÉêI= _çÇÉååìíJ ÇáÅÜíìåÖÉåI=mêΩÑëÅÜáäÇÉêF=ÉêÖ®åòíK=fã=o~ÜãÉå ÇÉê= w~êÖÉåÜÉêëíÉääìåÖ= ÄáÉíÉí= hê~Ñí= âçãéäÉñÉ j~ëÅÜáåÉå=ìåÇ=^åä~ÖÉå=òìê=eÉêëíÉääìåÖ=îçå _ÉâäÉáÇìåÖÉå=ìåÇ=cìííÉêÄêÉííÉêå=Äáë=òìê=sÉêJ é~ÅâìåÖëëí~íáçå=ÑΩê=âçãéäÉííÉ=w~êÖÉåK _É~êÄÉáíìåÖëÉáåÜÉáíÉå= òìê= bêëíÉääìåÖ= îçå ^ìëåÉÜãìåÖÉå=ÑΩê=pÅÜäáÉ≈ÄäÉÅÜÉ=ìåÇ=_~åÇJ í~ëÅÜÉå= ëçïáÉ= îçää~ìíçã~íáëÅÜÉ=jçåí~ÖÉ~åJ ä~ÖÉå= ÑΩê= _ÉëÅÜä®ÖÉ= ìåÇ= aáÅÜíìåÖÉå= ÉêïÉáJ íÉêå=ÇáÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉå=_É~êÄÉáíìåÖëãΠÖäáÅÜâÉáJ íÉåK=aÉë=tÉáíÉêÉå= êìåÇÉå=ÇáÉ= _ÉëÅÜáÅâìåÖëJ ìåÇ=pí~éÉä~åä~ÖÉåI=cΠêÇÉêJ=ìåÇ=^ìíçã~íáëáÉJ êìåÖëíÉÅÜåáâI= oçÄçíÉêíÉÅÜåáâ= ÑΩê= îÉêëÅÜáÉÇÉJ åÉ=e~åÇÜ~ÄìåÖÉå=ìåÇ=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=i~ÖÉêJ ëóëíÉãÉ=ÇáÉ=mêçÇìâíîáÉäÑ~äí=îçå=hê~Ñí=j~ëÅÜáJ åÉåÄ~ì= ~ÄK= ^ìÑ= ÇÉê= iáÖå~= ïáää= hê~Ñí= ÇáÉëÉë ÄêÉáíÉ=mêçÇìâíéçêíÑçäáç=éê®ëÉåíáÉêÉåK hê~Ñí=j~ëÅÜáåÉåÄ~ì aJPPPVT=oáÉíÄÉêÖJj~ëíÜçäíÉ ïïïKâê~ÑíJã~ëÅÜáåÉåÄ~ìKÇÉ =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ aáÉ=dK=hê~Ñí=j~ëÅÜáåÉåÄ~ì=dãÄe= ëíÉÜí= ÑΩê= pçåÇÉêã~ëÅÜáåÉåÄ~ì=é~ê=ÉñÅÉääÉåÅÉK a~ë= c~ãáäáÉåìåíÉêåÉÜãÉå= ÉåíïáÅâÉäí= áååçî~íáîÉ= iΠëìåÖÉåI= ~ÄÖÉëíáããí= ~ìÑ= ÇáÉ tΩåëÅÜÉ=ÇÉë=hìåÇÉåK=aáÉ=iΠëìåÖëâçãéÉíÉåò=ìãÑ~ëëí=ÇáÉ=mä~åìåÖI=hçåëíêìâíáçåI cÉêíáÖìåÖI= mêçÖê~ããáÉêìåÖ= ìåÇ= fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ= îçå= ^ìíçã~íáëáÉêìåÖëëóëíÉãÉå ìåÇ=^åä~ÖÉå=ÑΩê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉ=_ê~åÅÜÉåK=^ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=âΠååÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉëìJ ÅÜÉê=ÉáåÉå=báåÇêìÅâ=îçã=ÄêÉáíÉå=mçêíÑçäáç=ÇÉë=råíÉêåÉÜãÉåë=îÉêëÅÜ~ÑÑÉåK cçíçëW=hê~Ñí


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above