Page 106

HK3_17

i~åÖòÉáíëí~ÄáäÉ aáÅâÉåãÉëëìåÖ dêÉÅçå=éê®ëÉåíáÉêí=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=ÇáÉ=i~ëÉêÇáÅâÉåãÉëë~åä~ÖÉ=łaji=SMMMK aìêÅÜ= ÉáåÉ= åÉìÉ= `~êÄçåJqê~îÉêëÉ= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ= àÉíòí= åçÅÜ= ÄÉëëÉê= ~å= ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉå mêçÇìâíáçåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= âìåÇÉåëéÉòáÑáëÅÜÉå= nì~äáí®íë~åÑçêÇÉêìåÖÉå= ~åé~ëëÉåK wìÇÉã=òÉáÖí=ÇÉê=jÉëëíÉÅÜåáâJpéÉòá~äáëí=ÇáÉ=oçÜÇáÅÜíÉéêçÑáäãÉëë~åä~ÖÉ=łpíÉåçÖê~éÜI=ÇáÉ ëçïçÜä=âçåëíêìâíáî=~äë=~ìÅÜ=ëíÉìÉêìåÖëíÉÅÜåáëÅÜ=âçãéäÉíí=ΩÄÉê~êÄÉáíÉí=ïìêÇÉK ~êÄçå= áëí= Éáå=sÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑI= ÇÉëëÉå t®êãÉ~ìëÇÉÜåìåÖëâçÉÑÑáòáÉåí= ÉêÜÉÄJ ` äáÅÜ=ÖÉêáåÖÉê=áëí=~äë=ÇÉê=îçå=pí~Üä=çÇÉê=^äìãáJ åáìãK= aáÉ= Ç~ê~ìë= êÉëìäíáÉêÉåÇÉ= ÖÉêáåÖÉêÉ t®êãÉ~ìëÇÉÜåìåÖ=ÉêãΠÖäáÅÜí=~ìÅÜ=ÄÉá=éÉêJ ã~åÉåíÉå= ìåÇ= ìåâçåíêçääáÉêíÉå= qÉãéÉê~íìêJ ®åÇÉêìåÖÉå= éê®òáëÉ= jÉëëïÉêíÉK= pçïçÜä Üçêáòçåí~äÉ=~äë=~ìÅÜ=îÉêíáâ~äÉ=i®åÖÉåîÉê®åÇÉJ êìåÖÉå= ëáåÇ= ÄÉá= `~êÄçåJqê~îÉêëÉå= ÉêÜÉÄäáÅÜ ÖÉêáåÖÉê= ~äë= ÄÉá= ÜÉêâΠããäáÅÜÉå= qê~îÉêëÉåK a~ÇìêÅÜ= â~åå= ÇÉê= wÉáíê~ìã= òïáëÅÜÉå= òïÉá h~äáÄêáÉêìåÖÉå= ëáÖåáÑáâ~åí= îÉêä®åÖÉêí=ïÉêÇÉåI çÜåÉ= ÇáÉ= nì~äáí®í= ÇÉê= àÉïÉáäáÖÉå= jÉëëïÉêíÉ òì=ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖÉåK aìêÅÜ= ÇáÉëÉ= òìë®íòäáÅÜÉ= qê~îÉêëÉåçéíáçå ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇáÉ= dêÉÅçåJi~ëÉêÇáÅâÉåãÉëë~åä~ÖÉ łaji= SMMM= åçÅÜ= ÄÉëëÉê= ~å= ÇáÉ= àÉïÉáäáÖÉå mêçÇìâíáçåëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= âìåÇÉåëéÉòáÑáJ ëÅÜÉå= nì~äáí®íë~åÑçêÇÉêìåÖÉå= ~åé~ëëÉåK a~åâ=ÇÉê=ÜçÜÉå=qÉãéÉê~íìêëí~Äáäáí®í=ÇÉê=`~êJ ÄçåJqê~îÉêëÉ= ëíÉÜí=Ç~ë=dêÉÅçåJqê~îÉêëÉåâçåJ òÉéí= ÑΩê=Éáå=eΠÅÜëíã~≈=~å=mê®òáëáçåK=kÉÄÉå NMU= = eh= PLOMNT= = ÇÉê=t~Üä=ÇÉë=é~ëëÉåÇÉå= qê~îÉêëÉåâçåòÉéíÉë ÄÉëíáããí=å~íΩêäáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=^åçêÇåìåÖ=ìåÇ ^ìëï~Üä= ÇÉê= pÉåëçêÉå= ÇáÉ= ^ìëë~ÖÉâê~Ñí= ÇÉê jÉëëïÉêíÉK= gÉ= å~ÅÜ= ^åÑçêÇÉêìåÖ= â~åå= ÇáÉ jÉëëïÉêí~ìÑå~ÜãÉ= ~å= ëí~íáçå®êÉå= mìåâíÉå çÇÉê=íê~îÉêëáÉêÉåÇ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=_êÉáíÉ=ÉêJ ÑçäÖÉåK=_Éá= íê~îÉêëáÉêÉåÇÉê=jÉëëìåÖ=ΩÄÉê= ÇáÉ mä~ííÉåÄêÉáíÉ= ÉêÑ~ëëí= ÇáÉ= łaji= SMMM= Ç~ë nìÉêéêçÑáä=ÇÉê= mä~ííÉ=Äáë=òì=ÇÉå=j~íÉêá~äâ~åJ íÉåK=a~ë=póëíÉã=áëí=ãáí=ÉáåÉã=h~äáÄêáÉêëóëíÉã ~ìëÖÉëí~ííÉíK= aáÉ= h~äáÄêáÉêìåÖ= ÉêÑçäÖí= ìåíÉêJ Ü~äÄ=ÇÉê=mêçÇìâíáçåëÉÄÉåÉK=aìêÅÜ=ÇáÉ=ëíÉíáÖÉ h~äáÄêáÉêìåÖ= ïáêÇ= ÇáÉ= wìîÉêä®ëëáÖâÉáí= ÇÉê jÉëëïÉêíÉ=ÉêêÉáÅÜíK báå= ïÉáíÉêÉë= jÉëëÉJeáÖÜäáÖÜí= áëí= ÇÉê łpíÉåçÖê~éÜK= dêÉÅçå= Ü~í= ÇáÉ= oçÜÇáÅÜíÉJ éêçÑáäãÉëë~åä~ÖÉI=ãáí= ÇÉê= eçäòïÉêâëíçÑÑÉ= áã Ö®åÖáÖÉå= aáÅâÉåÄÉêÉáÅÜ= îçå= S= Äáë= QO= ãã áåäáåÉ= ÖÉãÉëëÉå= ïÉêÇÉå= âΠååÉåI= ëçïçÜä âçåëíêìâíáî= ~äë= ~ìÅÜ= ëíÉìÉêìåÖëíÉÅÜåáëÅÜ âçãéäÉíí= ΩÄÉê~êÄÉáíÉíK= a~åâ= îÉêÄÉëëÉêíÉê pçÑíï~êÉ= ìåÇ= åÉì= ÉåíïáÅâÉäíÉê= h~äáÄêáÉêìåÖ áëí= ÇÉê= ÄÉêÉáíë= áå= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= eçäòïÉêâëíçÑÑJ éä~ííÉåïÉêâÉå= Éí~ÄäáÉêíÉ= łpíÉåçÖê~éÜ= àÉíòí åçÅÜ= ÖÉå~ìÉê= ìåÇ= äÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖÉêK= aáÉ píÉìÉêìåÖëÉáåÜÉáí=â~åå= ~ÄëÉáíë= ÇÉê= mêçÇìâíáJ çåëäáåáÉ=EÉíï~=áã=pÅÜ~äíëÅÜê~åâê~ìãF=éä~íòáÉêí ïÉêÇÉåI= Éáå= ÄÉåìíòÉêÑêÉìåÇäáÅÜ= ÖÉëí~äíÉíÉë qçìÅÜJm~åÉä= ÉêäÉáÅÜíÉêí= ÇáÉ= _ÉÇáÉåìåÖK= aáÉ sáëì~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê=jÉëëÇ~íÉå= ïìêÇÉ= ~å= Ç~ë dêÉÅçåJíóéáëÅÜÉ= i~óçìí= ~åÖÉé~ëëí= ìåÇ ÉêãΠÖäáÅÜí=ÉáåÉ=ëÅÜåÉääÉ=bêÑ~ëëìåÖK aÉê= ^ìÑÄ~ì= ÇÉë= oçÜÇáÅÜíÉéêçÑáäë= ïáêÇ= áå bÅÜíòÉáí= îáëì~äáëáÉêíK= a~ÇìêÅÜ= ÉêÜ®äí= ÇÉê=j~J ëÅÜáåÉåÑΩÜêÉêI= òìã= _ÉáëéáÉä= ÄÉá= ^åÑ~Üêí= ÇÉê ^åä~ÖÉ= çÇÉê= ÄÉá= mêçÇìâíìãëíÉääìåÖI= ëÅÜåÉää òìîÉêä®ëëáÖÉ=fåÑçêã~íáçåÉåI=ÇáÉ=Éê=òìê=çéíáã~J äÉå=báåëíÉääìåÖ=ÇÉë=mêçÇìâíáçåëéêçòÉëëÉë=åìíJ òÉå=â~ååK=_Éá=~ìÑíêÉíÉåÇÉå=råêÉÖÉäã®≈áÖâÉáJ íÉå= â~åå= Éê= ëçÑçêí= ÖÉÖÉåëíÉìÉêåK= mêçÇìâíáJ çåëÑÉÜäÉê= ïÉêÇÉå= ÑêΩÜòÉáíáÖ= Éêâ~ååí= ìåÇ âΠååÉå=òÉáíå~Ü=âçêêáÖáÉêí=ïÉêÇÉåK dêÉÅçåI=aJPNMSN=^äÑÉäÇ ïïïKÖêÉÅçåKÇÉ =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ aìêÅÜ=ÉáåÉ=åÉìÉ=`~êÄçåJqê~îÉêëÉ=ä®ëëí ëáÅÜ=ÇáÉ=dêÉÅçåJi~ëÉêÇáÅâÉåãÉëë~åä~ÖÉ łaji=SMMM=åçÅÜ=ÄÉëëÉê=~å=ÇáÉ=àÉïÉáäáÖÉå mêçÇìâíáçåëÄÉÇáåÖìåÖÉå=~åé~ëëÉå cçíçëW=dêÉÅçå


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above