Page 108

HK3_17

=p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ ocfa=~äë=_~ëáë ÑΩê=fåÇìëíêáÉ=QKM wìê= iáÖå~=éê®ëÉåíáÉêí= ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë= òìã= òïÉáíÉå=j~ä= ÇáÉ= ocfaJc~Åíçêó ~ìÑ=êìåÇ=SMM=nì~Çê~íãÉíÉêå=áå=e~ääÉ=NNK=lêÖ~åáëáÉêí=ïáêÇ=ÇáÉ=^âíáçåëJ Ñä®ÅÜÉ=ïáÉÇÉê=îçå=ÇÉê=^Ä~Åç=fåÑçêã~íáçåëëóëíÉãÉ=dãÄe=~ìë=iΠÜåÉI ÇáÉ=áå=ÇáÉëÉã=g~Üê=ÉáåáÖÉ=åÉìÉ=m~êíåÉê=ÖÉïáååÉå=âçååíÉK cfa=ëíÉÜí=ÑΩê=o~ÇáçJcêÉèìÉåÅó=fÇÉåíáÑáÅ~íáJ çå= ìåÇ= ÄÉòÉáÅÜåÉí= pÉåÇÉêJbãéÑ®åÖÉêJ o póëíÉãÉ= òìã= ÄÉêΩÜêìåÖëäçëÉå= fÇÉåíáÑáòáÉêÉå ìåÇ= içâ~äáëáÉêÉå= îçå= lÄàÉâíÉå= ãáíÜáäÑÉ= îçå o~ÇáçïÉääÉåK=a~ãáí=ëÅÜ~ÑÑí=ocfa=ÇáÉ=dêìåÇä~J ÖÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ÉÑÑáòáÉåíÉ=bêÑ~ëëìåÖ=ÇÉë=mêçÇìâíáJ çåëÑçêíëÅÜêáííë= Éåíä~åÖ= ÇÉê= tÉêíëÅÜΠéÑìåÖëJ âÉííÉK= łjáí= ÇÉê= ocfaJc~Åíçêó= òÉáÖÉå=ïáêI= ïáÉ áåíÉääáÖÉåíÉ=sÉêåÉíòìåÖ=áå=ÇÉê=eçäòJ=ìåÇ=jΠJ ÄÉäáåÇìëíêáÉ=ìãÖÉëÉíòí=ïáêÇK=^ìÅÜ=ÇÉê=jáííÉäJ ëí~åÇ=ÑáåÇÉí=ÜáÉê=iΠëìåÖë~åë®íòÉ=ÑΩê=ëÉáå=dÉJ ëÅÜ®ÑíK= ocfa= áëí= ÇáÉ= _~ëáë= ÑΩê= fåÇìëíêáÉ= QKMI ÇÉåå= ëáÉ= ëíÉääí= ÉáåÉ= ÉÑÑáòáÉåíÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉ= iΠJ ëìåÖ= Ç~êI= ìã= fåÑçêã~íáçåÉå= ÇáêÉâí= ~å= ÇÉå tÉêâëíΩÅâÉå=ìåíÉêòìÄêáåÖÉåI=Éêâä®êí=^Ä~ÅçJ dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáå=^åà~=hçáíâ~K få= ÇÉê= c~Åíçêó= òÉáÖÉå= ÇáÉ= ÄÉíÉáäáÖíÉå=^ìëJ ëíÉääÉê= ÄÉï®ÜêíÉ= ^åïÉåÇìåÖÉå= ëçïáÉ= áååçJ î~íáîÉ=iΠëìåÖÉå=ìåÇ=mêçÇìâíÉ=êìåÇ=ìã=ocfa ìåÇ=ã~ÅÜÉå=Ç~ë=qÜÉã~=Éåíä~åÖ=ÇÉê=ÖÉë~ãJ íÉå=pìééäó=`Ü~áå=áå=ÇÉê=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ=ÉêäÉÄJ Ä~êW= îçã= wìäáÉÑÉêÉê= ΩÄÉê= ÇÉå= içÖáëíáâÉê= òìã mêçÇìòÉåíÉåI= îçã= kÉìãΠÄÉääçÖáëíáâÉê= òìã jΠÄÉäÜ~åÇÉä= ìåÇ=ãáí=ÇÉã= pÉêîáÅÉ= ÇÉë=jΠJ ÄÉäÜ~åÇÉäë=Äáë=òìã=båÇâìåÇÉåK=wáÉä=áëí=Éáå=êÉáJ ÄìåÖëäçëÉê=aìêÅÜä~ìÑ=ãáí=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉê=oÉâä~J ã~íáçåëãáåáãáÉêìåÖK= łdÉê~ÇÉ= áã= eáåÄäáÅâ ~ìÑ= fåÇìëíêáÉ= QKM=ïáêÇ= ÇáÉ= âΩåÑíáÖÉ= kìíòìåÖ ÇÉê=ocfaJqÉÅÜåçäçÖáÉ=ãÉÜê=ìåÇ=ãÉÜê=~å=_ÉJ ÇÉìíìåÖ= ÖÉïáååÉå= ìåÇ= áå= îáÉäÉå= _ÉêÉáÅÜÉå ëçÖ~ê= ÇÉå= _~êÅçÇÉ= ~ÄäΠëÉåI= ë~Öí= ^åÇêÉà bêãäáÅÜI= mêçàÉâíäÉáíÉê= ÄÉá= ^Ä~ÅçK= ocfa= áëí= áã eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå= áåÇìëíêáÉääÉå= báåë~íò= ëÅÜçå ïÉáí= îÉêÄêÉáíÉíI= Éíï~= ÄÉá= ÇÉê= ~ìíçã~íáëÅÜÉå t~êÉåîÉêÉáåå~ÜãìåÖI= ÄÉá= h~åÄ~åJiΠëìåJ ÖÉåI= ÄÉá= ÇÉê= _É~êÄÉáíìåÖ= îçå= tÉêâëíΩÅâÉå ëçïáÉ=áã=içÖáëíáâÄÉêÉáÅÜK få=ÇáÉëÉã=g~Üê=â~åå=^Ä~Åç=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=åÉìÉ m~êíåÉê= áå= ëÉáåÉê= łc~Äêáâ= ÄÉÖêΩ≈ÉåK= a~òì ò®ÜäÉå= qçêïÉÖÖÉ=ãáí= ÉáåÉê= ~ìíçåçãÉå=s~êáJ ~åíÉ=ÉáåÉë=eìÄJc~ÜêJt~ÖÉåëI=ÖäÉáÅÜ=ÇêÉá=îÉêJ é~ÅâìåÖëëéÉòá~äáëíÉå= ãáí= _ÉÅâÉê= sÉêé~J ÅâìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉI= m~åçíÉÅ= ìåÇ= m~ÅâëáòÉI aJã~áÅ=ãáí= iΠëìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= cÉêíáÖìåÖëäÉáíJ íÉÅÜåáâI= tÉáÖ~åÖ= ãáí= h~åÄ~åJq~ÑÉäå= ãáí ocfaJ^åÄáåÇìåÖ= ìåÇ= t=C=h= jÉí~ääîÉê~êÄÉáJ íìåÖ=ãáí=ÉáåÉê=ocfaJÖÉëíΩíòíÉå=dáííÉêÄçñK=^äë j~ëÅÜáåÉåÜÉêëíÉääÉê= áëí= ÇáÉëÉë= j~ä= _áÉëëÉ Ç~ÄÉá= Ó= áå=ÇÉå= g~ÜêÉå= òìîçêI= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= òì wltJ^ìÑíêáííÉåI=ï~êÉå=Éë=~ìÅÜ=ëÅÜçå=Éáåã~ä fj^=çÇÉê=eçã~ÖK=łtáê=ãΠÅÜíÉå=ìå~ÄÜ®åÖáÖ îçå= j~ëÅÜáåÉåÜÉêëíÉääÉêå= ÄäÉáÄÉåI= ÄÉíçåí ^åà~= hçáíâ~K=tÉáíÉêÉ= m~êíåÉê= ~ìÑ= ÇÉê= cä®ÅÜÉ ïÉêÇÉå= åÉÄÉå= ^Ä~Åç= ëÉáåW= ^ÖáãÉêçI= cê~åò dä~åÉ=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=dÉê®íÉÄ~ìI= fjp=Ó= fåJ ÖÉåáÉìêJ= ìåÇ=j~å~ÖÉãÉåíÄΩêç= p~ìíÉêI= fíÉã fåÇìëíêáÉíÉÅÜåáâI= eÉÅÜí= bäÉÅíêçåáÅI= içÖçé~â póëíÉãÉ=ìåÇ=sÉåà~âçÄ=j~ëÅÜáåÉåÄ~ìK içÖçé~â=Éíï~=ëíÉääí=ÉáåÉ=åÉìÉ=ocfaJÄ~ëáÉêJ íÉ= hÉååòÉáÅÜåìåÖëäΠëìåÖ= îçêI= ÇáÉ= ÇÉå= eÉêJ ëíÉääÉêå= ÉáåÉ= ìåëáÅÜíÄ~êÉ= hÉååòÉáÅÜåìåÖ= ÉêJ ä~ìÄíK= ^ìÑ= Öêç≈Éë= fåíÉêÉëëÉ= ïáêÇ= ëáÅÜÉê= ÇÉê eìÄJc~ÜêJt~ÖÉå= îçå= qçêïÉÖÖÉ= ëíç≈ÉåI= ÇÉê ÇìêÅÜ= áåíÉÖêáÉêíÉ= k~îáÖ~íáçåëJ= ìåÇ= páÅÜÉêJ ÜÉáíëëÅ~ååÉê= mÉêëçåÉå= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= eáåÇÉêJ åáëëÉ= ÉêâÉååÉå= â~ååK= aáÉ=jÉëë~åä~ÖÉå= îçå eÉÅÜí=bäÉÅíêçåáÅ=íê~ÖÉå=áã=mêçòÉëë=ÇÉê=sÉêåÉíJ òìåÖ=Ç~ÑΩê=pçêÖÉI=Ç~ëë=ëáÉ=áå=cÉêíáÖìåÖë~Ää®ìJ ÑÉ= áåíÉÖêáÉêí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ÇáêÉâí=ãáí= îçêJ=ìåÇ å~ÅÜÖÉä~ÖÉêíÉå=j~ëÅÜáåÉå= ëçïáÉ=ãáí=tÉêâJ ëíΩÅâÉå=âçããìåáòáÉêÉå=âΠååÉåK aáÉ= aÉãçåëíê~íáçå= ÉáåÉê= îÉêåÉíòíÉå= içëJ ÖêΠ≈ÉJNJcÉêíáÖìåÖ= îçå= aJã~áÅI= ÇáÉ= îçää~ìíçJ ã~íáëÅÜÉ=é~ëëÖÉå~ìÉ=mêçÇìâíîÉêé~ÅâìåÖ=îçå _ÉÅâÉê=ìåÇ=ÇáÉ=òìîÉêä®ëëáÖÉ=içÖáëíáâëíÉìÉêìåÖ ÄÉá=ÇÉê=_ÉJ=ìåÇ=båíä~ÇìåÖ=îçå=iâï=îçå=^Ä~J Åç=ÉêÖ®åòÉå=ÇáÉ=^åÖÉÄçíÉ=ÇÉê=ocfaJc~ÅíçêóK ^Ä~Åç=fåÑçêã~íáçåëëóëíÉãÉ aJPORUQ=iΠÜåÉI=ïïïK=~Ä~ÅçKÇÉ cçíçW=^Ä~Åç lêÖ~åáëáÉêí=îçå ^Ä~Åç=ïáêÇ=ÇáÉ=ocfaJ c~Åíçêó=ïáÉÇÉê=ÇáÉ o~ÇáçïÉääÉå=Ä~ëáÉêíÉ tÉêâëíΩÅâáÇÉåíáÑáJ òáÉêìåÖ=Éåíä~åÖ=ÇÉê ÖÉë~ãíÉå=mêçòÉëëJ âÉííÉ=~ÄÄáäÇÉå


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above