Page 110

HK3_17

=p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ pçÑíï~êÉJiΠëìåÖ=ÑΩê åÉìÉå=a~íÉåÜìåÖÉê pÉáí=OM=g~ÜêÉå=ÄÉíêÉáÄí=^åÇêÉ~ë=pÅÜäáéÑ=Éáå=fåÖÉåáÉìêÄΩêçI=Ç~ë=ëáÅÜ=~ìÑ=pçÑíï~êÉ=ìåÇ sáëì~äáëáÉêìåÖ=áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=eçäòïÉêâëíçÑÑáåÇìëíêáÉ=ëéÉòá~äáëáÉêí=Ü~íK=bê=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê ÉáåÉå=ÄêÉáíÉå=bêÑ~ÜêìåÖëëÅÜ~íòI=ï~ë=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=îçå=pçÑíï~êÉ=áå=ÇÉê=mêçòÉëëäÉáíJ íÉÅÜåáâ=ÄÉíêáÑÑíK=^ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=ëíÉääí=Éê=ëÉáåÉ=ł^p`JpçÑíï~êÉëìáíÉ=áå=ÇÉå=jáííÉäéìåâíI ÉáåÉ=a~íÉåÄ~åâ~åïÉåÇìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå=îçå=fåÇìëíêáÉ=QKMK ìêÅÜ= fåÇìëíêáÉ= QKM= ìåÇ Ç~ë= fåíÉêåÉí= ÇÉê= aáåÖÉ a EflqF=ëíÉáÖí=ÇÉê=fåÑçêã~íáçåëÖÉJ Ü~äí= ÉåçêãK= a~ÇìêÅÜ= ï®ÅÜëí ÇÉê= eìåÖÉê= å~ÅÜ= ^ìëïÉêíìåJ ÖÉåI= a~íÉåòìë~ããÉåëíÉääìåJ ÖÉå= ìåÇ= ^å~äóëÉåK= mÉêÑçêJ ã~åÅÉJfåÇáÅ~íçêJ_ÉêÉÅÜåìåÖÉå ëçääÉå= çåäáåÉ= ÇáÉ= mêçÇìâíáîáí®í ~åòÉáÖÉåK= aáÉëÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉJ êìåÖÉå= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ãáí= ÉáåÉê ^åïÉåÇìåÖ= ïáÉ= ÇÉê ł^p`JpçÑíï~êÉëìáíÉ=ãÉáëíÉêåK aáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= hçãJ ãìåáâ~íáçåëí~åÇ~êÇë= ìåÇ= ìåJ ÖÉâä®êíÉ= páÅÜÉêÜÉáíëÑê~ÖÉå= ÖÉJ ÖÉåΩÄÉê=`óÄÉêJhêáãáå~äáí®í=ìåÇ ÄÉáã= pÅÜìíò= îçå= håçïJÜçï ëáåÇ=å~ÅÜ=ïáÉ=îçê=ÇáÉ=Öêç≈Éå=eΩêÇÉåI=ÇáÉ=ÖÉJ åçããÉå=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåI= ìã= fåÇìëíêáÉ= QKM å®ÜÉê=òì=âçããÉåK=jáí=lm`Jr^=Éí~ÄäáÉêí=ëáÅÜ ÇÉê=pí~åÇ~êÇ=áå=ÇÉê=hçããìåáâ~íáçå=òïáëÅÜÉå j~ëÅÜáåÉå=ìåíÉêÉáå~åÇÉê=ìåÇ=j~ëÅÜáåÉå=òì _ÉÇáÉåìåÖëëóëíÉãÉåK= aáÉ= eçäòïÉêâëíçÑÑJ áåÇìëíêáÉ= ~ääÉêÇáåÖë= áëí= ÖÉéê®Öí= îçå= j~ëÅÜáJ åÉåé~êâë= ®äíÉêÉê=dÉåÉê~íáçåÉåI= ÇáÉ= ΩÄÉêïáÉJ ÖÉåÇ=ãáí=pmpJpíÉìÉêìåÖÉå=~ìëÖÉëí~ííÉí=ëáåÇK aáÉëÉ=âΠååÉå=~å=îçêÜ~åÇÉåÉ=_ÉÇáÉåëóëíÉãÉ ~åÖÉëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉåK=pçãáí= áëí= ÇáÉ=sçê~ìëJ ëÉíòìåÖ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI=Ç~ëë=a~íÉå=~ìëÖÉïÉêíÉí ïÉêÇÉå=âΠååÉåK ^ìÅÜ=ïÉåå= áããÉê= ïáÉÇÉê= îÉêëìÅÜí= ïáêÇI ÇÉå=^åä~ÖÉÄÉíêÉáÄÉêå= Öä~ìÄÜ~Ñí= òì=ã~ÅÜÉåI Ç~ëë=~ääÉë=òÉåíê~ä=áå=ÉáåÉã=póëíÉã=ÖÉäΠëí=ïÉêJ ÇÉå= â~ååI= ãΩëëÉå= Äáë= Ç~Üáå= òìÉêëí= Éáåã~ä áååÉêÄÉíêáÉÄäáÅÜÉ=a~íÉåëóëíÉãÉ=áåíÉÖêáÉêí=ìåÇ ÇÉê= a~íÉåÑäìëë=ãáí= ÉáåÉê= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå= qÉêãáJ åçäçÖáÉ= îÉêëÉÜÉå= ïÉêÇÉåK= wì= ÇÉå= ^åä~ÖÉå ÇÉê=eçäòïÉêâëíçÑÑáåÇìëíêáÉ=ÖÉÜΠêÉå=ÜÉìíÉ=ÇáÉ léÉê~íáçåëÉÄÉåÉI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìë=píÉìÉêìåÖëëóëJ íÉãÉå= ìåÇ= sáëì~äáëáÉêìåÖëëóëíÉãÉå= òìë~ãJ ãÉåëÉíòíI= ìåÇ= ÇáÉ= fqJbÄÉåÉI= ÄÉëíÉÜÉåÇ= ~ìë îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=bomJpóëíÉãÉåK=aáÉ=wìë~ããÉåJ ÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= bÄÉåÉå= Ü~í= ÄáëÜÉê= åìê ëéçê~ÇáëÅÜ= ëí~ííÖÉÑìåÇÉå= çÇÉê= ïìêÇÉ= ~ìë hçëíÉåÖêΩåÇÉå= åáÅÜí= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK= få= ÇÉå ãÉáëíÉå=c®ääÉå=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=a~íÉå=áããÉê=åçÅÜ ã~åìÉää= îçå= ÇÉê= léÉê~íáçåëÉÄÉåÉ= áå= bñÅÉäJ q~ÄÉääÉå=ÖÉëÅÜêáÉÄÉå=ìåÇ=Ç~åå=ÇÉã=bomJpóëJ íÉã= ÜáåòìÖÉÑΩÖíK=tÉåáÖÉê= Ü®ìÑáÖ= ëáåÇ= mêçJ ÇìâíáçåëÇ~íÉåÄ~åâÉåI= ÇáÉ= Ç~åå= ~äë= pÅÜåáííJ ëíÉääÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= léÉê~íáçåëÉÄÉåÉ= ìåÇ ÇÉã=bomJpóëíÉã=ÄÉåìíòí=ïÉêÇÉå=âΠååÉåK pí~åÇ~êÇ=j~åìÑ~ÅíìêáåÖ= bñÉÅìíáçå= póëíÉJ ãÉ=EjbpF=ïÉêÇÉå=Üáå=ìåÇ=ïáÉÇÉê=ÉáåÖÉëÉíòíI àÉÇçÅÜ=ãáí=ÖÉêáåÖÉã=bêÑçäÖI=Ç~=ÇáÉ=^åÑçêÇÉJ êìåÖÉå= áå=ÇÉê=eçäòïÉêâëíçÑÑáåÇìëíêáÉ=òì= ëéÉJ òáÉää=ëáåÇ=ìåÇ=ëçãáí=îçã=pí~åÇ~êÇ=~ÄïÉáÅÜÉåK pç= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÄÉáã= ^ìÑJ íê~ÖëÇ~íÉåã~å~ÖÉãÉåí= ÉáåÉê= jÉÜêÉí~ÖÉåJ éêÉëëÉ= ìã= ÉáåÉ= âçãéäÉñÉ= a~íÉåîÉê~êÄÉáJ íìåÖë~ìÑÖ~ÄÉI=ïÉäÅÜÉ=ëÉÜê=áåÇáîáÇìÉää=~å=ÇÉå àÉïÉáäáÖÉå= mêçòÉëë= ~åÖÉé~ëëí= ïÉêÇÉå= ãìëëK aÉëÜ~äÄ=áëí=fåÇáîáÇì~äéêçÖê~ããáÉêìåÖ=ÜáÉêÄÉá ìã= ÉáåáÖÉë= òáÉäÑΩÜêÉåÇÉê= ìåÇ= ÉÑÑáJ òáÉåíÉêK=jáí=ÇÉê=ł^p`JpçÑíï~êÉëìáíÉ ëíÉääí= Ç~ë= fåÖÉåáÉìêÄΩêç= ^åÇêÉ~ë pÅÜäáéÑ=ÉáåÉ=mä~ííÑçêã=òìê=sÉêÑΩÖìåÖI ãáí= ÇÉê= péÉòá~ä~åïÉåÇìåÖëÖÉÄáÉíÉ ÇÉê= eçäòïÉêâëíçÑÑáåÇìëíêáÉ= ïáÉ= báåJ ìåÇ= jÉÜêÉí~ÖÉåJ_ÉëÅÜáÅÜíìåÖëéêÉëJ ëÉåI= fãéê®ÖåáÉêâ~å®äÉ= ìåÇ= âçåíáåìJ áÉêäáÅÜ= ~êÄÉáíÉåÇÉ= oçÜëé~åJ= ìåÇ i~ãáå~íéêÉëëÉå= çéíáã~ä= áå= ÇÉå= a~J íÉåJ=ìåÇ=lêÖ~åáë~íáçåëÑäìëë= áåíÉÖêáÉêí ïÉêÇÉå= âΠååÉåK= ^å= àÉÇÉã= ÇáÉëÉê ^åä~ÖÉåíóéÉå=ÖÉäíÉå=~åÇÉêÉ=sçê~ìëJ ëÉíòìåÖÉå= áå= ÇÉê= ^ìÑíê~ÖëÄÉ~êÄÉáJ íìåÖK=aáÉ=ł^p`JpçÑíï~êÉ=áëí=Éáå=póëJ íÉãI=Ç~ë=~ìë=pí~åÇ~êÇâçãéçåÉåíÉå ÄÉëíÉÜíI=ÇáÉ=áåÇáîáÇìÉää=~å=ÇáÉ=_Éä~åÖÉ ÇÉê=mêçÇìâíáçåë~åä~ÖÉåI=ÇÉêÉå=fåÑçêJ ã~íáçåëÑäìëë=ìåÇ=^ìíçã~íáëáÉêìåÖëëóëíÉã=~åJ ÖÉé~ëëí=ëáåÇK=bë=ÉñáëíáÉêÉå=Ç~ÄÉá=pÅÜåáííëíÉääÉå òì= lm`Jr^JpÉêîÉêåI= a~íÉåÄ~åâÉåI= p^mJpóëJ íÉãÉå=ìåÇ=jbpJpóëíÉãÉåK a~ë=póëíÉã=áëí=åìå=ëÉáí=ãÉÜê=~äë=NR=g~ÜêÉå áã=báåë~íò=ìåÇ=ëçãáí=çéíáã~ä=ÑΩê=~ääÉ=mêçÇìâíáJ çåë~Ää®ìÑÉ= ÖÉÉáÖåÉíK= jáí=ÇÉã= àΩåÖëí= ÉåíïáJ ÅâÉäíÉå=jçÇìä=ł^p`JlåäáåÉ=ïÉêÇÉå=mÉêÑçêJ ã~åÅÉJfåÇáâ~íçêÉå=ïáÉ= Éíï~= ÇÉê= mêÉëëÑ~âíçê ÉáåÉê= eçäòïÉêâëíçÑÑéêÉëëÉ= çåäáåÉ= ÄÉêÉÅÜåÉí ìåÇ= áå= ÇÉå= sáëì~äáëáÉêìåÖëëóëíÉãÉå= ~åÖÉJ òÉáÖíK= a~ÇìêÅÜ= ÉêÜ®äí= ÇÉê= ^åä~ÖÉåÄÉÇáÉåÉê Éáå= ÇáêÉâíÉë= cÉÉÇÄ~Åâ= ëÉáåÉê= iÉáëíìåÖK= bë= áëí åçíïÉåÇáÖI=ÇáÉ=_êΩÅâÉ=òïáëÅÜÉå=léÉê~íáçåëJ ÉÄÉåÉ= ìåÇ= fqJbÄÉåÉ= òì= ëÅÜä~ÖÉå= ìåÇ= ÇáÉëÉ ëÉÜê= ÄêÉáí= ~ìëòìÄ~ìÉåI= Ç~= ~ääÉ= îçêëíÉääÄ~êÉå fåÑçêã~íáçåÉå= ~ìëÖÉïÉêíÉí= ïÉêÇÉå= ëçääÉåK aÉê= sáÉäÑ®äíáÖâÉáí= ìåÇ= fåÇáîáÇì~äáí®í= ÇÉê=eçäòJ ïÉêâëíçÑÑáåÇìëíêáÉ=â~åå=ã~å=åìê=ãáí=ÉáåÉê=ÑäÉJ ñáÄäÉå=pçÑíï~êÉäΠëìåÖ=ïáÉ=ł^p`=ÄÉÖÉÖåÉåK fåÖÉåáÉìêÄΩêç=^åÇêÉ~ë=pÅÜäáéÑ aJVNQNP=kÉìëí~ÇíL^áëÅÜ ïïïKëÅÜäáéÑKÅçã NNO= = eh= PLOMNT= = jáí=ÇÉê=ł^p`JpçÑíï~êÉëìáíÉ=ä®ëëí=ëáÅÜ=ÇáÉ=mêçÇìâíáîáí®í ÉáåÉê=eçäòïÉêâëíçÑÑ~åä~ÖÉ=äÉáÅÜí=âçåíêçääáÉêÉå cçíçW=oáÉÇÉäLpÅÜäáéÑ


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above