Page 113

HK3_17

kÉìÜÉáíÉå=ÑΩê ê~íáçåÉääÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉå éÉòáÉää=ÑΩê=_ÉíêáÉÄÉ=~ìë=ÇÉã=pÅÜêÉáåÉêJ=ìåÇ=qáëÅÜäÉêÜ~åÇïÉêâ=ëçïáÉ ÑΩê=ëéÉòá~äáëáÉêíÉ=råíÉêåÉÜãÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=ëÉêáÉåã®≈áÖÉå=_ÉJ p ëÅÜáÅÜíìåÖ=îçå=eçäò=ìåÇ=eçäòïÉêâëíçÑÑÉå=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI=Ü~í=oÉããÉêë Ç~ë= ÄÉëíÉÜÉåÇÉ= qÉáäëçêíáãÉåí= fååÉåä~ÅâÉ= ÉêïÉáíÉêíK=aÉê= pÅÜïÉêéìåâí äáÉÖí= ÜáÉêÄÉá= ~ìÑ= äΠëÉãáííÉäÄ~ëáÉêíÉå= mêçÇìâíÉåI= ~ìÑ= ÇáÉ= îáÉäÉ= _ÉíêáÉÄÉ íêçíò= ÖìíÉê= ï~ëëÉêÄ~ëáÉêíÉê=^äíÉêå~íáîÉå= åçÅÜ= åáÅÜí= îÉêòáÅÜíÉå=ãΠÅÜJ íÉåK=^ìÑ=ÇÉê= iáÖå~= ëáåÇ= mêçÇìâíÜáÖÜäáÖÜíë=ÇÉë=bêÖ®åòìåÖëJpçêíáãÉåíë fååÉåä~ÅâÉ=~ã=jÉëëÉëí~åÇ=îçå=oÉããÉêë=òì=ëÉÜÉåK oÉããÉêë=Ü~í=áã=o~ÜãÉå=ÇÉê=pçêíáãÉåíëÉêïÉáíÉêìåÖ=ÉáåáÖÉ=ÑΩääâê®ÑJ íáÖÉ= ^äíÉêå~íáîÉå= ÑΩê= ÄÉëçåÇÉêë= ~åëéêìÅÜëîçääÉ= ^åïÉåÇìåÖÉåK= a~òì ÖÉÜΠêÉå= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÑìåâíáçåÉääÉ= mêçÇìâíÉ=ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=^åíáJ cáåÖÉêéêáåíJ= çÇÉê=^åíáJpÅê~íÅÜJi~ÅâÉK= jáí= ÇÉã= åÉìÉå= pçêíáãÉåí= Ä~ìí oÉããÉêë=ëÉáåÉ=hçãéÉíÉåò=áã=cΩääÉêJ=ìåÇ=c~êÄä~ÅâÄÉêÉáÅÜ=~ìë=ìåÇ=ÄáÉJ íÉí= ~ìÅÜ= ÑΩê=ÇáÉ= äΠëÉãáííÉäÄ~ëáÉêíÉå= i~ÅâÉ= Éáå= îçää~ìíçã~íáëÅÜÉë= qΠåJ âçåòÉéíK=a~ë=åÉìÉ=bêÖ®åòìåÖëëçêíáãÉåí=êáÅÜíÉí=ëáÅÜ=~å=sÉê~êÄÉáíÉêI=ÇáÉ ëáÅÜ=åçÅÜ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=i~ÖÉ=ëÉÜÉå=Ó=òìã=_ÉáëéáÉä=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=ÄÉíêáÉÄäáJ ÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= Ó= ~ìÑ= ï~ëëÉêÄ~ëáÉêíÉ= i~ÅâáÉêìåÖÉå= ìãòìëíÉääÉåK aáÉëÉå= ÖÉÜΠêí= å~ÅÜ=^åëáÅÜí= îçå= oÉããÉêë= àÉÇçÅÜ= ä~åÖÑêáëíáÖ= ÇáÉ= wìJ âìåÑíK=jáí=ÇÉå=äΠëÉãáííÉäÄ~ëáÉêíÉå=mêçÇìâíÉå=âçãéäÉííáÉêí=Ç~ë=iΠåáåÖÉê råíÉêåÉÜãÉå=àÉíòí=ëÉáå=áååçî~íáîÉë=i~ÅâëóëíÉãJ^åÖÉÄçíK báåÉå=îçääëí®åÇáÖÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=~ääÉ=ï~ëëÉêJ=ìåÇ=äΠëÉãáííÉäÄ~ëáÉêJ íÉå= mêçÇìâíÉ= ÑΩê= ÇáÉ=eçäòîÉêÉÇÉäìåÖ=áã= fååÉåÄÉêÉáÅÜ= äáÉÑÉêí=ÇáÉ=åÉìÉ oÉããÉêëJ_êçëÅÜΩêÉ= łeçäòä~ÅâÉ= C= _ÉáòÉåK= páÉ= áëí= ëçïçÜä= ~ã= iáÖå~J jÉëëÉëí~åÇ=~äë=~ìÅÜ=çåäáåÉ=ÉêÜ®äíäáÅÜK oÉããÉêëI=aJQVSOQ=iΠåáåÖÉå ïïïKêÉããÉêëKÇÉ cçíçW=oÉããÉêë REYLAENDER® Ersatzteile für Trogkettenförderer www.tkf24.at ������������������������������������������ báå=_ÉáëéáÉä=ÑΩê=ÇáÉ=Ñìåâíáçå~äÉå=mêçÇìâíÉ=îçå oÉããÉêë=ëáåÇ=^åíáJcáåÖÉêéêáåíJi~ÅâÉK=aáÉëÉë jΠÄÉäëíΩÅâ=ïìêÇÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=~ìëÖÉêΩëíÉí Industrie 4.0 braucht flexible Softwarelösungen Schnittstellen Individualsoftware … wir machenSie fit für die Zukunft: Datenbankprogrammierung Visualisierung Ingenieurbüro Andreas Schlipf P r o z e s s l e i t t e c h n i k u n d A u t o m a t i o n Auf der Stadthöhe 13 • D-91413 Neustadt/Aisch • Telefon (0 91 61) 8 83 91 30 • Telefax (0 91 61) 8 83 91 36 E-Mail: schlipf@schlipf.com • Internet: www.schlipf.com


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above