Page 114

HK3_17

=p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ h~åíÉå=~ìÑ=ÇÉã åÉìÉëíÉå=pí~åÇ ^äë=máçåáÉê=ìåÇ=ïÉäíïÉáí=ÑΩÜêÉåÇÉê=eÉêëíÉääÉê=ÑΩê=íÜÉêãçéä~ëíáëÅÜÉ=hìåëíëíçÑÑâ~åíÉå=ëÉíòí aΠääâÉå=j~≈ëí®ÄÉ= áå=aÉâçêîÉêÄìåÇ= ìåÇ=aÉëáÖåI= òìâìåÑíëïÉáëÉåÇÉå= cΩÖÉíÉÅÜåçäçÖáÉå ìåÇ=ÉêäÉÄÄ~êÉê=e~éíáâ=ëçïáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖÉå=îçå=pìéÉêã~íí=Äáë=eçÅÜÖä~åò=ìåÇ PaJqáÉÑÉåïáêâìåÖÉå=ÑΩê=òÉáíÖÉã®≈Éë=jΠÄÉäÇÉëáÖåK=^ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=ïáää=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉå äë= fååçî~íáçåëíêÉáÄÉê= ÖÉÜΠêí=aΠääâÉå= ÉêJ åÉìí=òì=ÇÉå=^ìëëíÉääÉêå=ÇÉê=ïÉäíÖêΠ≈íÉå ^ jÉëëÉ=ÑΩê=ÇáÉ=eçäò=ÄÉJ=ìåÇ=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉ=fåJ ÇìëíêáÉK=aáÉ= iáÖå~I= ÇáÉ= ~ääÉ= òïÉá= g~ÜêÉ= áå= ìåJ ãáííÉäÄ~êÉã= ^åëÅÜäìëë= òìê= fåíÉêòìã= ëí~ííÑáåJ ÇÉíI= áëí= ÇÉê= j~êâíéä~íò= kìããÉê= Éáåë= ìåÇ ïáÅÜíáÖÉê=_ê~åÅÜÉåíêÉÑÑéìåâíK k~ÅÜ= ÇÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=jÉëëÉíÉáäå~ÜãÉå áå= ÇÉå= g~ÜêÉå= OMNP= ìåÇ= OMNR=ïáêÇ=aΠääâÉå ~ìÅÜ=áã=j~á=ïáÉÇÉê=~äë=^ìëíÉääÉê=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~ îÉêíêÉíÉå= ëÉáåK= a~ë= jÉëëÉâçåòÉéí= ïáêÇ= ÄÉJ ïìëëí= ~ìÑ= ÇáÉ= hÉêåíÜÉãÉå= ÑçâìëëáÉêíI= ÇÉåå ÇÉê=jÉëëÉ~ìÑíêáíí=áå=ÇÉå=ïáÅÜíáÖÉå=åÉìÉå=j~J ëÅÜáåÉåJe~ääÉå= NQ= ìåÇ= NRI= áå= ìåãáííÉäÄ~êÉê k~ÅÜÄ~êëÅÜ~Ñí= òì= eçã~ÖI= ëíÉääí= ÇáÉ= åÉìÉå cΩÖÉíÉÅÜåçäçÖáÉå= ìåÇ= fååçî~íáçåÉå= áå= ÇÉå sçêÇÉêÖêìåÇK= ^ìÑ= ÇÉã= ΩÄÉê= QM=ã= Öêç≈Éå jÉëëÉëí~åÇ=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=qÜÉãÉå=i~ëÉêI=łeçíJ ^áêI=kfo=ìåÇ= mä~ëã~=éêçãáåÉåí= áå=ÇÉå=sçêJ NNS= = eh= PLOMNT= = ÇÉêÖêìåÇ= ÖÉëíÉääíK= a~ë=jÉëëÉãçííç= łcìëáçåJ bÇÖÉ=ÑΩê=~ääÉ=ìåÇ=ÑΩê=~ääÉ=åÉìÉå=cΩÖÉíÉÅÜåçJ äçÖáÉå= òÉáÖí= ÇáÉ= fååçî~íáçåëâê~Ñí= ÇÉê= cáêã~K bÄÉåëç=ëíÉääÉå=ÇáÉë=ÇáÉ=ãáí=ÇÉã=łmêçJh=^ï~êÇ OMNT= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíÉå= łPaJpé~ÅÉJt~J îÉJh~åíÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= ÉñíêÉã= êçÄìëíÉå= ìåÇ âê~íòÑÉëíÉå= pìéÉêã~ííJh~åíÉå= ÜÉê~ìëK= báå ïÉáíÉêÉë=eáÖÜäáÖÜíJqÜÉã~=áëí=ÇáÉ=åÉìÉ=pé~ÅÜJ íÉäJ_ÉíçåJmê®ÖìåÖ=łtJORSI=ÇáÉ=ÇÉå=`Ü~êãÉ ÉáåÉë=fåÇìëíêáÉJiçÑíë=~ìÑ=ÇáÉ=h~åíÉ=ÄêáåÖíK=aáÉJ ëÉê=òÉáíäçëÉ=iççâ=ÇçãáåáÉêí=òìêòÉáí=ÇáÉ=jΠÄÉäJ Äê~åÅÜÉ=ìåÇ=ÑáåÇÉí=sÉêïÉåÇìåÖ=~ìÑ=ÇáîÉêëÉå lÄÉêÑä®ÅÜÉåK=aÉë=tÉáíÉêÉå= òÉáÖí=aΠääâÉå=ÇáÉ åÉìÉå= łPaJOáåN= aìç= däçëëJeáêåJ= ìåÇ i®åÖëÜçäòâ~åíÉå= áã= ł`çåîÉêí~ÄäÉJaÉëáÖåK aáÉëÉë= h~åíÉåJaìÉíí= ÉêïÉÅâí= ÇÉå= ^åëÅÜÉáåI ~äë=Ü~ÄÉ=ã~å=ÉáåÉ=ÜçÅÜïÉêíáÖÉ=dä~ëéä~ííÉ=~ìÑ ÉáåÉ=ã~ëëáîÉ=bÅÜíÜçäòéä~ííÉ=ÖÉäÉÖíK=^ìÅÜ= ÇáÉ qÜÉãÉå=ÇáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉ=h~åíÉåÄ®åÇÉê=EłaáJ Öáí~äJbÇÖÉFI= dÉïáååÉê= ÇÉë= łmêçJh= ^ï~êÇë OMNRI= bñéêÉëëJmêçÇìâíáçåÉå= ìåÇ= pÉêîáÅÉ êìåÇ=ìã=ÇáÉ=h~åíÉ=ïÉêÇÉå=ÉáåÇêìÅâëîçää=Ç~êJ ÖÉëíÉääíK=aÉê=aáÖáí~äÇêìÅâ= ÉêêÉáÅÜí=ãáí= ëÉáåÉã éÉêÑÉâíÉå= aêìÅâÄáäÇ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= áÇÉ~äÉ k~ÅÜëíÉääìåÖÉå= îçå= hΩÅÜÉå~êÄÉáíëéä~ííÉåI ïçÄÉá= ëáÅÜ= ÇáÉ= o~ééçêíä®åÖÉ= ~å= ÇÉå= m~éáÉêJ ÇêìÅâÉå=çêáÉåíáÉêíK aΠääâÉå= áëí= å~ÅÜ= ÉáÖÉåÉå= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê ïÉäíïÉáí=ÉáåòáÖÉ=h~åíÉåÄ~åÇÜÉêëíÉääÉêI=ÇÉê= áå ÇÉê=i~ÖÉ=áëíI=âìåÇÉåëéÉòáÑáëÅÜÉ=^ÄãÉëëìåÖÉå ëçïáÉ= ~ìÑíê~ÖëÄÉòçÖÉåÉ= c~êÄÉå= ìåÇ=aÉâçêÉ áå=åìê= ÑΩåÑ=^êÄÉáíëí~ÖÉå=òì=éêçÇìòáÉêÉåK=aÉê ^ìÑíêáíí=îçå=aΠääâÉå=~ìÑ=ÇÉê=iÉáíãÉëëÉ=ëÉá=Éáå ïÉáíÉêÉê=ïáÅÜíáÖÉê=jÉáäÉåëíÉáå=ÑΩê=ÉáåÉ=ÄÉëëÉJ êÉ=j~êâíå®ÜÉI= hìåÇÉåçêáÉåíáÉêìåÖ= ìåÇ= mê®J ëÉåò=ÄÉá=hìåÇÉåI=ëç=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉåK aΠääâÉåI=aJQRVSQ=dä~ÇÄÉÅâ ïïïKÇçÉääâÉåJâîKÅçã ëÉáåÉ=sçêêÉáíÉêêçääÉ=áå=p~ÅÜÉå=h~åíÉåJfååçî~íáçåÉå=ìåíÉêëíêÉáÅÜÉåK cçíçëW=aΠääâÉå


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above