Page 116

HK3_17

=p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ áÉ= pçÑíï~êÉäΠëìåÖ= łfåëáÖÜí= áëí= ëéÉòáÉää ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ÇÉê=jΠÄÉäÄê~åÅÜÉ a òìÖÉëÅÜåáííÉå= ìåÇ= ÄáÉíÉí= ÇáÉ= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ _~ëáë=ÑΩê=ÉáåÉ=éêçÑáí~ÄäÉ=ìåÇ=âìåÇÉåáåÇáîáÇìJ ÉääÉ=j~≈~åÑÉêíáÖìåÖ= ~ìÅÜ= áå= Öêç≈Éå= píΩÅâJ ò~ÜäÉåI= áåÇÉã= ^ìÑíê~ÖëÄÉ~êÄÉáíìåÖëJI= ^êJ ÄÉáíëîçêÄÉêÉáíìåÖëJ= ìåÇ= mêçÇìâíáçåëéêçòÉëëÉ ~ìíçã~íáëáÉêí= ìåÇ= çéíáãáÉêí= ïÉêÇÉåK= få= ÇáÉJ ëÉã= g~Üê= îÉêòáÅÜíÉí= OMOM= ~ìÑ= ìãï®äòÉåÇÉ kÉìÉåíïáÅâäìåÖÉå=ìåÇ= âçåòÉåíêáÉêí= ëáÅÜ= ~ìÑ ÇáÉ= léíáãáÉêìåÖK= ła~ë= wáÉä= áëíI= Ç~ëë= ìåëÉêÉ pçÑíï~êÉ=ÑΩê êÉáÄìåÖëäçëÉ=mêçòÉëëÉ aÉê= lëå~ÄêΩÅâÉê= pçÑíï~êÉJ^åÄáÉíÉê= OMOM= ëíÉääí= ~ìÑ= ÇÉê= iáÖå~ oÉäÉ~ëÉë=ìåÇ=kÉìÉåíïáÅâäìåÖÉå=ëÉáåÉê=ãçÇìä~êÉå=bomJpçÑíï~J êÉJiΠëìåÖ= łOMOM= fåëáÖÜí= îçêK= páÉ= ÉêãΠÖäáÅÜí= ÇáÉ= ^ìíçã~íáëáÉJ êìåÖ=îçå=sÉêâ~ìÑëJ=ìåÇ=mêçÇìâíáçåëéêçòÉëëÉå=ëçïáÉ=ÇáÉ=`^jJ fåíÉÖê~íáçå=îçå=j~ëÅÜáåÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=eÉêëíÉääÉêK hìåÇÉå=IOMOM=fåëáÖÜíÚ=ìåâçãéäáòáÉêí=ìåÇ=ãáí łtáê=éêΩÑÉå=òìêòÉáí=Ç~ë=cÉÉÇÄ~Åâ=ÇÉë=j~êâJ ÉáÖÉåÉI= ìåáîÉêëÉääÉ= `k`JmçëíéêçòÉëëçê= ÖÉåÉJ ÖêΠ≈íãΠÖäáÅÜÉã= kìíòÉå= ÉáåëÉíòÉå= âΠååÉå íÉëI= ìã= ÇÉå= mêçíçíóéÉå= òì= îÉêÄÉëëÉêå= ìåÇ êáÉêí= Ç~ê~ìë= äáîÉ= áã= mêçÇìâíáçåëéêçòÉëë= ÇáÉ ìåÇ= áÜêÉ= mêçòÉëëÉ= Ç~ãáí= ëç= çéíáãáÉêÉåI= Ç~ëë åçÅÜ=ëí®êâÉê=~ìÑ=ÇáÉ=_ÉÇΩêÑåáëëÉ=ÇÉê=hìåÇÉå åçíïÉåÇáÖÉå=`k`JmêçÖê~ããÉ=ÑΩê=ÇáÉ=àÉïÉáäë hçëíÉåÉáåëé~êìåÖÉå= ÄÉá= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉê= nì~äáJ ~ìëòìêáÅÜíÉåK=táê= ëáåÇ=Ç~îçå=ΩÄÉêòÉìÖíI= òìê ÖÉï®ÜäíÉå= j~ëÅÜáåÉåK=rã= ~ìÅÜ= ÇÉã= qêÉåÇ í®íëÉêÜΠÜìåÖ= ãΠÖäáÅÜ= ëáåÇI= ÜÉá≈í= Éë= ~ìë iáÖå~=ãáí=ÉáåÉê=tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=~ìÑï~êíÉå ÇÉê=ëíÉáÖÉåÇÉå=k~ÅÜÑê~ÖÉ=å~ÅÜ=âìåÇÉåáåÇáîáJ ÇÉã=råíÉêåÉÜãÉåK òì=âΠååÉåI=ÜÉá≈í=Éë=îçå=OMOMK ÇìÉääÉå=mêçÇìâíÉå=å~ÅÜòìâçããÉåI=ÖÉåÉêáÉêí açÅÜ=å~íΩêäáÅÜ=ÖÉÜí=Éë=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=åáÅÜí báå=ïÉáíÉêÉë= qÜÉã~= áå=e~ååçîÉê=ïáêÇ= ÇáÉ ÇáÉ= pçÑíï~êÉJiΠëìåÖ= ~ìíçã~íáëÅÜ= ~ääÉ= `k`J Ö~åò=çÜåÉ=kÉìÉåíïáÅâäìåÖÉåK=fã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê éêçòÉëëçêáÉåíáÉêíÉ=^åÄáåÇìåÖ=îçå=j~ëÅÜáåÉå `çÇÉëI=ÇáÉ=ÄÉåΠíáÖí=ïÉêÇÉåI=ìã=ëçïçÜä=pí~åJ â~ìÑã®ååáëÅÜÉå=^ÄïáÅâäìåÖ= ÄáÉíÉí= ÇáÉ=pçÑíJ ~å= ÇáÉ= mêçÇìâíáçåëëçÑíï~êÉ= ÇÉë= råíÉêåÉÜJ Ç~êÇë=~äë=~ìÅÜ=âìåÇÉåáåÇáîáÇìÉääÉ=mêçÇìâíÉ=~ìJ ï~êÉ= åìå= ÉáåáÖÉ= ïáÅÜíáÖÉ= kÉìÉêìåÖÉå= ïáÉ ãÉåë= ëÉáåK=jáí=ÇÉã=jçÇìä=łj~ëÅÜáåÉåáåíÉJ íçã~íáëáÉêí=ÜÉêòìëíÉääÉåK=eáÉêòì=â~åå=òìå®ÅÜëí ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇáÉ= âçåëçäáÇáÉêíÉ= oÉÅÜåìåÖëJ Öê~íáçå= áåíÉÖêáÉêí= OMOM= ÇáÉ= îçêÜ~åÇÉåÉå Ç~ë= áåíÉÖêáÉêíÉ= `^aJ`^jJjçÇìä= ÇáêÉâí= áã ÉêëíÉääìåÖI=ãáí=ÇÉåÉå=ÇÉê=hìåÇÉ=oÉÅÜåìåÖÉå j~ëÅÜáåÉå=~ìíçã~íáëÅÜ=áå=ÇÉå=ÖÉë~ãíÉå=mêçJ ^ìÑíê~ÖëéêçòÉëë=ÖÉåìíòí=ïÉêÇÉåI=ìã=ÇáÉ=hìåJ å~ÅÜ=ëÉáåÉã=_ÉÇ~êÑ=ÉêëíÉääÉå=â~åå=Ó=ëÉá=Éë=éÉê ÇìâíáçåëéêçòÉëëK= a~ë= ÉáåÖÉÄìåÇÉåÉ= `^jJ ÇÉåïΩåëÅÜÉ=òÉáÅÜåÉêáëÅÜ=ìãòìëÉíòÉåK iáÉÑÉêìåÖI=éÉê=mêçàÉâí=çÇÉê=~ìÑ=tìåëÅÜ=~ìÅÜ jçÇìä=ÖÉåÉêáÉêí=~ìíçã~íáëáÉêí=`k`J_ÉëÅÜêÉáJ OMOM=qÉÅÜåçäçÖáÉë ãçå~íäáÅÜK ÄìåÖÉå=ÇÉê=cÉêíáÖìåÖëíÉáäÉI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉå=àÉïÉáJ aJQVMUQ=lëå~ÄêΩÅâ wìë®íòäáÅÜ=ÄáÉíÉí=łOMOM=fåëáÖÜí=åìå=~ìÅÜ äáÖÉå= hìåÇÉå~ìÑíê®ÖÉå= Ä~ëáÉêÉåK= aÉê= OMOMJ ïïïKOMOMëé~ÅÉëKÅçã ÇáÉ=jΠÖäáÅÜâÉáíI= ÑΩê=Éáå=sÉêâ~ìÑëéêçÇìâí=îÉêJ ëÅÜáÉÇÉåÉ=mêçÇìâíîÉêëáçåëJfÇÉåíáí®íÉå=~åòìäÉJ ÖÉåI=ÇáÉ=Ç~ë=e~åÇäáåÖ=ÄÉÇÉìíÉåÇ=ÉêäÉáÅÜíÉêåK pç= âΠååÉå= ^åïÉåÇÉê= Éáå= ÉáåòáÖÉë= mêçÇìâí ìåíÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=fÇÉåíáí®íÉå=Eòìã=_ÉáëéáÉä b^kJ`çÇÉë= çÇÉê= âìåÇÉåëéÉòáÑáëÅÜÉ= ^êíáâÉäJ åìããÉêåF= áÜêÉå= hìåÇÉå= ~åÄáÉíÉåI= çÜåÉ Ç~ÄÉá= ÇáÉ= dÉë~ãíãÉåÖÉ= ~å= òì= éÑäÉÖÉåÇÉå mêçÇìâíÇ~íÉå=òì=ÉêÜΠÜÉåK ^äë=ëçÖÉå~ååíÉ=`~ëÉ=píìÇó=ïìêÇÉ=~ìÑ=ÇÉê ÇáÉëà®ÜêáÖÉå=fjj= ÉáåÉ=oÉéçêíáåÖJ^éé=îçêÖÉJ ëíÉääíI=ãáí=ÇÉê=sÉêíêáÉÄëJ=ìåÇ=mêçÇìâíáçåëâÉååJ ò~ÜäÉå= ãçÄáä= ~ÄÖÉêìÑÉå= ïÉêÇÉå= âΠååÉåK OMOM cçíçëW=NNU= = eh= PLOMNT= =


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above