Page 118

HK3_17

lÄÉêÑä®ÅÜÉå òìã=^åÑ~ëëÉå ìÑ= _Éï®ÜêíÉã= fååçî~íáîÉë= ~ìÑÄ~ìÉåW ^å~äçÖ= òì= ÇáÉëÉã= jçííç= ÇÉãçåëíêáÉêí ^ eóããÉå= ~ìÑ= ÇÉê= iáÖå~= ÇáÉ= sáÉäÑ~äí= ÇÉê= ^åJ ïÉåÇìåÖëãΠÖäáÅÜâÉáíÉå= ëÉáåÉê= áååçî~íáîÉå qÉÅÜåçäçÖáÉåK=aáÉ=jáí~êÄÉáíÉê= ÇÉë= _áÉäÉÑÉäÇÉê j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åä~ÖÉåÄ~ìÉêë=ïÉêÇÉå=ÇÉå ò~ÜäêÉáÅÜÉå= _ê~åÅÜÉåÉñéÉêíÉå= ~ìë= ÇÉã= fåJ ìåÇ= ^ìëä~åÇ= ~ääÉë= ΩÄÉê= ÇáÉ= qÉÅÜåçäçÖáÉåI qêÉåÇë=ìåÇ=båíïáÅâäìåÖÉå=éê®ëÉåíáÉêÉåK=a~òì ÖÉÜΠêÉå=ÇáÉ=åÉì=ÉåíïáÅâÉäíÉ=eçÅÜÖä~åòíÉÅÜJ åçäçÖáÉ= áã= _ÉêÉáÅÜ= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉåI= Ç~ë `~ä~åÇÉê= `ç~íáåÖ= fåÉêí= E``fF= çÇÉê= ~ìÅÜ= ÇÉê áåÇìëíêáÉääÉ=aáÖáí~äÇêìÅâK wì= ÇÉå= ïÉëÉåíäáÅÜÉå= fååçî~íáçåÉå= ò®Üäí ~ìÅÜ=ÇáÉ=ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ=aáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉ=ÑΩê Äáë=òì=P=ãã=ëí~êâÉ=h~åíÉåÄ®åÇÉêK=a~ë=ÉêëíJ iΠëìåÖÉå=ÑΩê=~ääÉ=_ÉíêáÉÄëÖêΠ≈Éå s cçíçW=_áÉëëÉ NOM= = eh= PLOMNT= = ã~äáÖ=~ìÑ=ÇÉê= fåéêáåí= áå=j~áä~åÇ= éê®ëÉåíáÉêíÉ łaáÖáí~ä= i~ÅèìÉê=bãÄçëëáåÖ= áëí= ÇáÉ=^åíïçêí ~ìÑ=Ç~ë=âä~êÉ=_ÉÇΩêÑåáë=ÇÉê=hìåÇÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ e~éíáâ= ÇÉê= léíáâ= ÉáåÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉ= ÉåíëéêÉJ ÅÜÉå=ãìëëK=råÇ=ÇáÉë=~Äëçäìí=å~íìêÖÉíêÉìK aáÉ=_ÉëìÅÜÉê=ÇÉê=iáÖå~=âΠååÉå=ëáÅÜ=îçê=lêí îçå= ÇÉê= iÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ÇÉê= eóããÉåJ j~ëÅÜáåÉå=ìåÇ= J^åä~ÖÉå=ΩÄÉêòÉìÖÉåK=aÉåå ÇáÉ=lÄÉêÑä®ÅÜÉå=ëáåÇ=~ìÑ=ÇÉã=jÉëëÉëí~åÇ=áã cì≈ÄçÇÉåI=ÇÉê=t~åÇîÉêâäÉáÇìåÖ=çÇÉê=áå=ÇÉå qáëÅÜJ=ìåÇ=jΠÄÉäçÄÉêÑä®ÅÜÉå= ÉáåÖÉÄ~ìí=ìåÇ ëíÉääÉå=ëáÅÜ=ëçãáí=ÇÉã=mê~ñáëíÉëíK=jáí=ìãÑ~åÖJ êÉáÅÜÉê=jÉÇáÉåìåíÉêëíΩíòìåÖ=ïÉêÇÉå=áåíÉêÉëJ ë~åíÉ=aÉí~áäë=îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜíK eóããÉåI=aJPPSNP=_áÉäÉÑÉäÇ ïïïKÜóããÉåKÅçã çê~ìëÇÉåâÉå=ÜÉá≈í=ÇáÉ=aÉîáëÉ=ÄÉá=_áÉëëÉK fåíÉêå~íáçå~ä= ΩÄÉêëÉíòí= ÜÉá≈í= Ç~ë= iáÖå~J jçííç= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= łqÜáåâ= Ñçêï~êÇ= ìåÇ ÄÉëÅÜêÉáÄí=Ç~ë=_ÉëíêÉÄÉå=ÇÉë=råíÉêåÉÜãÉåëI áåíÉÖêáÉêíÉI= âçãéäÉñÉ= ìåÇ= ÄÉåìíòÉêÑêÉìåÇäáJ ÅÜÉ= iΠëìåÖÉå= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåK= aÉê= iáÖå~J_ÉëìJ ÅÜÉê= â~åå= Ç~ë= ~ìÑ= ÇÉã= R=MMM= ã= Öêç≈Éå pí~åÇ=~å=ΩÄÉê=QM=iΠëìåÖÉå=ÑΩê=~ääÉ=^êíÉå=ìåÇ dêΠ≈Éå= îçå= cÉêíáÖìåÖëÄÉíêáÉÄÉå= ÉêäÉÄÉåK báåÉå= e~ìéíëÅÜïÉêéìåâí= ïÉêÇÉå= Ó= åÉÄÉå ÇÉã= ~ääÉë= ÄÉÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= qÜÉã~= fåÇìëíêáÉ QKM=ìåÇ=içëÖêΠ≈ÉJNJcÉêíáÖìåÖ=Ó=kÉìÜÉáíÉå=áå ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= _~ìêÉáÜÉå= ÇÉê= łoçîÉêJ pÉêáÉ=ëÉáåK=aáÉëÉ=_É~êÄÉáíìåÖëòÉåíêÉå=ÉêÜ~äíÉå wìï~ÅÜëI= Éíï~= áå= cçêã= ÇÉê= łoçîÉê=j= ÑΩê ÄÉëçåÇÉêë= Öêç≈É= tÉêâëíΩÅâÉ= ãáí= ÉáåÉê =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ mê~ñáëíÉëí=ÑΩê=lÄÉêÑä®ÅÜÉåW=^ã=eóããÉåJ pí~åÇ=âΠååÉå=ÇáÉ=_ÉëìÅÜÉê=ÇáÉ=nì~äáí®í ÇÉê=ÜÉêÖÉëíÉääíÉå=mêçÇìâíÉ=łÉêÑΩÜäÉå ^êÄÉáíëÜΠÜÉ=îçå=RPR=ãã=çÇÉê=ÇÉê=łoçîÉê=h cq=ãáí=ëéÉòáÉääÉå=kÉëíáåÖJbáÖÉåëÅÜ~ÑíÉåK kÉì=ÄÉá=ÇÉå=mä~ííÉå~ìÑíÉáäë®ÖÉå=ÇÉê=j~êâÉ łpÉäÅç=ïáêÇ=ÇáÉ=łtk=O=áå=e~ååçîÉê=îçêÖÉJ ëíÉääíI=ÇáÉ=~äë=báåëíÉáÖëã~ëÅÜáåÉ=ÑΩê=Ç~ë=e~åÇJ ïÉêâ=~ìëÖÉäÉÖí=áëíK=aáÉ=åÉìÉ=łpÉäÅç=tk^=S Ç~ÖÉÖÉå=áëí=Éáå=fåÇìëíêáÉJjçÇÉää=ãáí=òïÉá=îçääJ âçããÉå= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉå= pÅÜåáííäáåáÉå= ãáí ~ìíçã~íáëÅÜÉê=wìÑΩÜêìåÖK aáÉ= sÉêíáâ~äJ_É~êÄÉáíìåÖ= éê®ëÉåíáÉêÉå= ÇáÉ fí~äáÉåÉê=ÖäÉáÅÜ=ãáí=ÇêÉá=_çÜêòÉåíêÉå=~ìë=ÇÉã ł_êÉã~JmêçÖê~ããK= h~åíÉåÄÉ~êÄÉáíìåÖ= ÑΩê àÉÇÉ= ^åÑçêÇÉêìåÖ= ïáêÇ= ãáí= ÇÉå= ł^âêçåJI łpé~êâJ= ìåÇ= łg~ÇÉJh~åíÉå~åäÉáãã~ëÅÜáJ åÉå=êÉéê®ëÉåíáÉêíI=ï®ÜêÉåÇ=Ç~ë=qÜÉã~=pÅÜäÉáJ ÑÉå= ãáí= ÇÉê= mê®ëÉåí~íáçå= ÇÉë= âçãéäÉííÉå łsáÉíJléÉê~J_~ìêÉáÜÉ=~ÄÖÉÇÉÅâí=ïáêÇK báåÉå= ïÉáíÉêÉå= ïÉëÉåíäáÅÜÉå= qÉáä= ïÉêÇÉå iΠëìåÖÉå=ÑΩê=ÇÉå=eçäòÄ~ìëÉâíçê=ÉáååÉÜãÉåK aáÉ= _É~êÄÉáíìåÖëòÉåíêÉå= ÇÉê= _~ìêÉáÜÉ= łråáJ íÉ~ã= ëáåÇ= ëéÉòáÉää= ÑΩê= ÇáÉ= _É~êÄÉáíìåÖ= îçå j~ëëáîJ=ìåÇ=iÉáãÜçäò=ëçïáÉ=ÑΩê=uJi~ãJmä~ííÉå âçåòáéáÉêíK=báå=ÉáÖÉåÉê=^ìëëíÉääìåÖëÄÉêÉáÅÜ=ÑΩê ÇáÉ= qΩêÉåJ= ìåÇ= cÉåëíÉêÑÉêíáÖìåÖ= ÉêÖ®åòí= Ç~ë ^åÖÉÄçí= ÑΩê=ÇÉå=_~ìëÉâíçêK=kÉìÉ=i~ÖÉêâçåJ òÉéíÉ=Ó=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=~ìÅÜ=ãáí=oçÄçíÉêìåJ íÉêëíΩíòìåÖ= Ó= ëçïáÉ= åÉìÉ= pçÑíï~êÉäΠëìåÖÉå ìåÇ=ÉêïÉáíÉêíÉ=pÉêîáÅÉäÉáëíìåÖÉå=êìåÇÉå=ÇÉå jÉëëÉ~ìÑíêáíí=îçå=_áÉëëÉ=~ÄK _áÉëëÉ=aÉìíëÅÜä~åÇI=aJUVOTR=bäÅÜáåÖÉå _áÉëëÉ=òÉáÖí=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=áåÇáîáÇìÉää=~åé~ëëÄ~êÉ=iΠëìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=içëÖêΠ≈ÉJNJmêçÇìâíáçå ïïïKÄáÉëëÉKÅçã


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above