Page 125

HK3_17

~ìíçã~íÉå= ëÉÜê= Öìí= ÖÉÑ~ääÉåK=táê= ë~ÜÉå= ÇáÉ `Ü~åÅÉI= ÇáÉ=sÉêé~ÅâìåÖ=ïáêâäáÅÜ= ~ìÑ= ìåëÉêÉ Ö~åò=ëéÉòáÉääÉå=_ÉÇΩêÑåáëëÉ=~åòìé~ëëÉåK=^ìÅÜ ÇáÉ= iÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ìåÇ= ÇÉê= sÉêòáÅÜí= ~ìÑ måÉìã~íáâ=ï~êÉå=_ÉïÉÖÖêΩåÇÉI=ìåë=èì~ëá=~äë mêçíçíóéJ^åïÉåÇÉê=ÑΩê=ÇáÉëÉ=qÉÅÜåáâ=òì=ÉåíJ ëÅÜÉáÇÉåK=^äë=hê~Ñí=ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉ=ÖÉäáÉÑÉêí=Ü~íI ïìêÇÉ=ÇÉê=QMMJsçäíJpíÉÅâÉê=ÉáåÖÉëíÉÅâí=Ó=ìåÇ Ç~åå=ï~ê=ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉ=áã=dêìåÇÉ=ëÅÜçå=ÄÉá ìåë= áå= _ÉíêáÉÄ= ÖÉåçããÉåK=k~íΩêäáÅÜ=ãìëëíÉ Ç~åå= åçÅÜ= ÇáÉ= a~íÉå~åÄáåÇìåÖ= îçêÖÉåçãJ ãÉå=ïÉêÇÉåK d~Ä= Éë= eáÖÜäáÖÜíëI= ÇáÉ= páÉ= ÄÉá= ÇÉã h~êíçåëÅÜåÉáÇ~ìíçã~íÉå= îçå= hê~Ñí ÄÉëçåÇÉêë=~åÖÉëéêçÅÜÉå=Ü~ÄÉå\ a~ë= eáÖÜäáÖÜí= ~å= ÇÉã= ^ìíçã~íÉå= áëí= ÑΩê ìåë= Ö~åò= âä~ê= ÇÉê= łh~êíçåÇÉëáÖåÉêK= få= ÇÉå òÉÜå= g~ÜêÉåI= áå= ÇÉåÉå= ïáê= ìåë= áåíÉåëáî=ãáí sÉêé~ÅâìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI=Ü~ÄÉå ïáê=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖ=åçÅÜ=ÄÉá=âÉáåÉã ~åÇÉêÉå=^åÄáÉíÉê=ÖÉëÉÜÉåK táÉ= ÑìåâíáçåáÉêí=ÇÉåå=ÇÉê= łh~êíçåJ ÇÉëáÖåÉê=ÄÉá=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ\ aÉê= łh~êíçåÇÉëáÖåÉê= áëí= Éáå= áåíÉääáÖÉåíÉë båíïìêÑëïÉêâòÉìÖ=ÑΩê=ÉáåÉ=ÑêÉáÉ=mêçÖê~ããáÉJ êìåÖ= îçå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= h~êíçåòìëÅÜåáíJ íÉåK=aÉë=tÉáíÉêÉå= âΠååÉå= cbc`lJwìëÅÜåáííÉ E^åãK=ÇK=oÉÇKW=áåíÉêå~íáçå~ä=ÖΩäíáÖÉê=`çÇÉ=òìê _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= îçå= sÉêé~ÅâìåÖëãáííÉäå= ~ìë m~ééÉF= îÉêïÉåÇÉí= çÇÉê= ~åÖÉé~ëëí= ïÉêÇÉåK _~ëáÉêÉåÇ= ~ìÑ= ÇÉê= h~êíçåëí®êâÉ= ìåÇ= ÇÉå ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå= sÉêé~ÅâìåÖëáååÉåã~≈Éå i®åÖÉI= _êÉáíÉ= ìåÇ= eΠÜÉ= âΠååÉå= áååÉêÜ~äÄ âΩêòÉëíÉê=wÉáí=wìëÅÜåáííÉ=ÑêÉá=âçåÑáÖìêáÉêí=çÇÉê áåÇáîáÇìÉää=~åÖÉé~ëëí=ïÉêÇÉåK=báåÉ=sçê~åëáÅÜí ÉêãΠÖäáÅÜí=ÉáåÉ=páÅÜíéêΩÑìåÖK=a~ë=bêëíÉääÉå=ÉáJ åÉë= îáêíìÉääÉå=jìëíÉêòìëÅÜåáííë= ~åëí~íí= ÉáåÉë êÉ~äÉå=jìëíÉêë=ëé~êí=wÉáí=ìåÇ=dÉäÇK táÉ=ïáêÇ=ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉ=ÉáåÖÉëÉíòí\ _Éá= ìåë= ïáêÇ= ÇáÉ= j~ëÅÜáåÉ= ÜÉìíÉ= áå= ÇÉê pçåÇÉê~åÑÉêíáÖìåÖ= ÉáåÖÉëÉíòíK= ^äëç= ÑΩê= Ö~åò áåÇáîáÇìÉääÉ= mêçÇìâíÉI= ÇáÉ= ÉÄÉå= ÖÉå~ì= ÇáÉëÉ áåÇáîáÇìÉääÉå=sÉêé~ÅâìåÖÉå=ÄÉåΠíáÖÉåK táÉ= ÖÉëí~äíÉíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= wìë~ããÉåJ ~êÄÉáí=ãáí=ÇÉã=råíÉêåÉÜãÉå=hê~Ñí\ táê= ÉãéÑ~åÇÉå= ÇáÉ= wìë~ããÉå~êÄÉáí= ~äë ëÉÜê=~åÖÉåÉÜãK=a~=Éë=ëáÅÜ=ÄÉá=ÇáÉëÉê=fåîÉëíáíáJ çå= ìã= Éáå= máäçíéêçàÉâí= Ü~åÇÉäíÉI= Ü~ÄÉå=ïáêI ìã= ëáÅÜÉê= òì= ÖÉÜÉåI= ÇáÉ= ~äíÉ= sÉêé~ÅâìåÖëJ ã~ëÅÜáåÉ= ëíÉÜÉå= ÖÉä~ëëÉåK= pçãáí= Ü~ííÉå=ïáê àÉÇÉêòÉáí= ÇáÉ= jΠÖäáÅÜâÉáíI= ïáÉÇÉê= ~ìÑ= ÇáÉëÉë póëíÉã=òìêΩÅâÖêÉáÑÉå=òì=âΠååÉåI=ï~ë=àÉÇçÅÜ åáÅÜí= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= ï~êK= ^ìë= ÇáÉëÉã= dêìåÇ â~åå=áÅÜ=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=~ääÉ=ìåëÉêÉ=bêï~êíìåÖÉå ÉêÑΩääí=ïìêÇÉå= Ó=ÄÉëçåÇÉêëI=ïÉåå=áÅÜ=~å=ÇáÉ sçêíÉáäÉ= ÇÉåâÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= łh~êíçåJ ÇÉëáÖåÉê=ÑΩê=ìåë=ÉêÖÉÄÉå=Ü~ÄÉåK t~ë=Öä~ìÄÉå= páÉW=pÉÜÉå= fÜêÉ=jáí~êJ ÄÉáíÉê=ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉ=ÉÄÉåëç=éçëáíáî\ a~= ïáê= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= áå= åÉìÉ=j~ëÅÜáåÉå áåîÉëíáÉêÉå=ìåÇ=~ìÅÜ=ÜÉê~ìëÑçêÇÉêåÇÉ=mêçàÉâJ íÉ= êÉ~äáëáÉêÉåI= ëáåÇ= Éë= ìåëÉêÉ=jáí~êÄÉáíÉê= ÖÉJ ïçÜåíI= ëáÅÜ= áããÉê= ïáÉÇÉê= åÉìÉå= ^åÑçêÇÉJ êìåÖÉå= òì= ëíÉääÉåK= páÉ= åÉÜãÉå= sÉê®åÇÉêìåJ ÖÉå= éçëáíáî= ~ìÑK= açÅÜ= ÇáÉ= fåîÉëíáíáçå= áå= ÇÉå h~êíçåëÅÜåÉáÇ~ìíçã~íÉå= Ü~í= ÄÉëçåÇÉêë ëÅÜåÉää=^åâä~åÖ=áå=ÇÉê=mêçÇìâíáçå=ÖÉÑìåÇÉåK aáÉ=_ÉÇáÉåìåÖ=áëí=ÉáåÑ~ÅÜ=ìåÇ=îÉêëí®åÇäáÅÜ=Ó ìåÇ=Ç~ë=bêÖÉÄåáë=ëéêáÅÜí=ÑΩê=ëáÅÜK tΩêÇÉå= páÉ= ëáÅÜ= ïáÉÇÉê= ÑΩê= ÉáåÉå h~êíçåëÅÜåÉáÇ~ìíçã~íÉå= îçå= hê~Ñí ÉåíëÅÜÉáÇÉå\ táê= åìíòÉå= ÇáÉ= j~ëÅÜáåÉ= àÉíòí= ëÉáí= ÑΩåÑ jçå~íÉåI=áå=ÇÉåÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=Äáëä~åÖ=~äë=òìîÉêJ ä®ëëáÖÉê= m~êíåÉê= ÉêïáÉëK= _Éá= ÇÉê= å®ÅÜëíÉå= fåJ îÉëíáíáçå=ïáêÇ= Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉå= hê~Ñí= ëáÅÜÉê ïáÉÇÉê=áå=ÇáÉ=Ö~åò=ÉåÖÉ=^ìëï~Üä=âçããÉåK a~ë=fåíÉêîáÉï=ÑΩÜêíÉ=`~êëíÉå=hêΩÖÉê eh= PLOMNT= = NOT aáÉ=hê~ÑíJjáí~êÄÉáíÉê=j~ííÜá~ë=jÉäáÉë=EfáåâëF=ìåÇ=i~ìêÉåí=eÉáãÉå=EêÉÅÜíëF=ëçïáÉ=gçÜ~ååÉë=eáäë=EjáííÉFI=_ÉêÉáÅÜëäÉáíìåÖ=ÇÉê cÉêíáÖìåÖëëíÉìÉêìåÖ=ÄÉá=mÉäáé~äI=îçê=ÇÉã=h~êíçåëÅÜåÉáÇ~ìíçã~íÉå=łsmp=NMMLNRMM=ãáí=wìÑΩÜêÜ~ëéÉä=ÑΩê=båÇäçëJtÉääé~ééÉ iáåâëW=h~êíçåëÅÜåÉáÇ~ìíçã~íÉå êÉÇìòáÉêÉå=ÇáÉ=cΩääã~íÉêá~äáÉå=ìåÇ çéíáãáÉêÉå=ÇáÉ=sÉêé~ÅâìåÖëâçëíÉå eçÜÉ=^åëéêΩÅÜÉ ÄÉá=_~ÇãΠÄÉäå aáÉ= mÉäáé~äJdêìééÉ= éêçÇìòáÉêí= ~å= îáÉê pí~åÇçêíÉå=_~ÇÉòáããÉêãΠÄÉä=ÑΩê=ìåíÉêJ ëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=j~êâíëÉÖãÉåíÉK=^ã=mêçÇìâJ íáçåëëí~åÇçêí=ìåÇ=e~ìéíëáíò=áå=pÅÜä~åÖÉå ÑÉêíáÖí= mÉäáé~ä= ëÉáåÉ= mêÉãáìãéêçÇìâíÉ= áå píΩÅâò~Üä=ÉáåëK=eáÉê=ïáêÇ=Ç~ë=aÉëáÖå=ÜáåJ ëáÅÜíäáÅÜ= cçêãI= j~íÉêá~äáÉå= ìåÇ= c~êÄÉ ëí®åÇáÖ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÇÉå= ~âíìÉääÉå= áåJ íÉêå~íáçå~äÉå= qêÉåÇë= ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäíK aÉê= ÜçÜÉ= ^åëéêìÅÜ= ~å= nì~äáí®í= îÉêÉáåí ~ääÉ= mêçÇìâíÉ= ìåÇ= ïáêÇ= ëÉáí= OMNM= ~ìÅÜ îçå= åÉìíê~äÉê= píÉääÉ= ~åÉêâ~ååíW= mÉäáé~äJ mêçÇìâíÉ= íê~ÖÉå= Ç~ë= łdçäÇÉåÉ= j= ÇÉê dΩíÉÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí=jΠÄÉäK


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above