Page 128

HK3_17

=c=^=`=e=q=b=f=i=====c=£=o=a=b=oJ==r=k=a==i=^=d=b=o=q=b=`=e=k=f=h k~ÅÜ=ÇÉê=oçÄçíÉêòÉääÉ=ëáåÇ=òïÉá oçääÉåÄ~ÜåÉå=ãáí=nìÉêíê~åëéçêí áåëí~ääáÉêíI=ÇáÉ=ÉáåÉ=jçåí~ÖÉJ=ìåÇ ÉáåÉ=pçåÇÉêäáåáÉ=ãáí=qÉáäÉå=ÄÉäáÉÑÉêå NPM= = eh= PLOMNT= = ëÅÜáÉÇÉåÉ=qóéÉå=Ó=ÉáåI=òïÉá=çÇÉê=ÇêÉá=bí~ÖÉå ãáí= òïÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=j~íÉêá~äJaáÅâÉå= ENS Äáë=NV=ãã=ìåÇ=NV=Äáë=OS=ããF=òìê=^ìëï~ÜäI ÇáÉ= âìåÇÉåëéÉòáÑáëÅÜ= ÇìêÅÜ= ÇÉëëÉå= qÉáäÉJjáñ ÄÉëíáããí=ïáêÇK pçãáí= Ü~í= ÇÉê= oçÄçíÉê= ~ìÑ= àÉÇÉë= ÉáåÖÉä~J ÖÉêíÉ=qÉáä=ÇÉå=ÇáêÉâíÉå=wìÖêáÑÑI=ï~ë=a~åâ=ÑêÉá ÄÉëíáããÄ~êÉê=báåJ=ìåÇ=^ìëä~ÖÉêëíê~íÉÖáÉå=ÉáJ åÉå= çéíáã~äÉå= j~íÉêá~äÑäìëë= ÉêãΠÖäáÅÜíK= _Éá pí~êâÉ=ÜÉá≈í=Ç~ëI=ÇÉê=oçÄçíÉê=ãìëë=ÇêÉá=qÉáäÉ éêç=jáåìíÉ=ÉáåJ=ìåÇ=~ìëä~ÖÉêå=âΠååÉåK=tÉåå Éê=Ç~åå=îçã=wÉääÉåêÉÅÜåÉê=ÇÉå=^ìÑíê~Ö=òìã eÉê~ìëåÉÜãÉå= ÉáåÉë= ÄÉëíáããíÉå= qÉáäë= ÄÉJ âçããíI= Ñ®Üêí= Éê= ãáí= ÇÉê= SJ^ÅÜëJháåÉã~íáâ ìåÇ= ëÉáåÉê=łe~åÇ=òìã= êáÅÜíáÖÉå=oÉÖ~äÑ~ÅÜI łåáããí=Ç~ë=ÖÉïΩåëÅÜíÉ=qÉáä=ÜÉê~ìë=ìåÇ=äÉÖí Éë=ÜáåíÉê=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=oçääÉåÄ~ÜåI=Ç~ãáí=Éë=òìê pÅÜê~åâãçåí~ÖÉ= íê~åëéçêíáÉêí=ïÉêÇÉå= â~ååK ^ÄÉê= ïÉäÅÜÉ= ÇÉê= òïÉá= oçääÉåÄ~ÜåÉå= áëí= ÇáÉ êáÅÜíáÖÉ\= aáÉ= hÉååìåÖ= ÇÉë= qÉáäÉë= ÄÉëíáããí ëÉáåÉå= tÉÖI= ìåÇ= ÇáÉ= wÉääÉåëíÉìÉêìåÖ łâÉååí=ÇÉå= êáÅÜíáÖÉå=tÉÖW= pÉêáÉåíÉáäÉ=ïÉêJ ÇÉå= ÇÉê= jçåí~ÖÉäáåáÉ= òìÖÉÑΩÜêíI= ìåÇ ÄÉëçåÇÉêÉ=qÉáäÉ=âçããÉå=~ìÑ=ÇáÉ=pçåÇÉêäáåáÉK gÉÇÉ=ÇÉê=òïÉá=iáåáÉå=Ü~í=ÉáåÉå=ÉáÖÉåÉå=t~åÇJ ÇìêÅÜÄêìÅÜ= ìåÇ= îçêÜÉê= ÉáåÉå= nìÉêíê~åëéçêíK §ÄÉê=ÇáÉ=pçåÇÉêäáåáÉ=ä~ìÑÉå=báåäÉÖÉÄΠÇÉåI=ÇáÉ ïÉÇÉê=ÖÉÄçÜêí=åçÅÜ=ëçêíáÉêí=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK pçåÇÉêÑçêã~íÉ= áå=báåòÉäÑÉêíáÖìåÖ=çÇÉê=ÖÉêáåJ ÖÉå= jÉåÖÉå= ëçïáÉ= ë®ãíäáÅÜÉ= ^êÄÉáíëÖ®åÖÉ ïáÉ= iÉáã= ~åÖÉÄÉå= ìåÇ= _ÉëÅÜä®ÖÉ= ëÉíòÉå ÉêÑçäÖÉå=îçå=e~åÇK ^åÇÉêë= áëí= ÇáÉ= páíì~íáçå= ~å= ÇÉê=jçåí~ÖÉJ äáåáÉ=NK=eáÉê= áëí=ÉáåÉ=łjih=Ó=j~ëÅÜáåÉ=iÉáã h~äí=Ó=îçêÖÉëÅÜ~äíÉíI=ÇáÉ=`k`JÖÉëíÉìÉêí=~ìíçJ ã~íáëÅÜ=iÉáã=áå=ÇáÉ=aΩÄÉääΠÅÜÉê=ÉáåëéêáíòíI=_çJ ÇÉåíê®ÖÉê=ëíÉÅâí=ëçïáÉ=hêÉìòéä~ííÉå=ëÉíòí=ìåÇ ÉáåëÅÜê~ìÄíK= j~åìÉää= ïÉêÇÉå= ÜáÉê= åìê= ÇáÉ aáÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ îçå=pí~êâÉ aáÉ= dÉëÅÜáÅÜíÉ= îçå= pí~êâÉ= ëí~êíÉí= áã g~Üê= NVMM= ãáí= bêåëí= dçäÄëI= ÇÉê= ÉáåÉ _~ìJ=ìåÇ=jΠÄÉäíáëÅÜäÉêÉá=áå=pÅÜΠåÄ~ÅÜL i~ìëáíò= ÖêΩåÇÉíÉK= NVPR= ΩÄÉêåáããí pÅÜïáÉÖÉêëçÜå=dÉêÜ~êÇ=pí~êâÉ=Ç~ë=dÉJ ëÅÜ®Ñí= ìåÇ= ÖáÄí= Éë= ëÉáåÉêëÉáíë= NVSP= ~å ÇÉå= pçÜå= cêáÉÇêáÅÜ= pí~êâÉ=ïÉáíÉêI=ÇÉã Éë= ÖÉäáåÖíI= ~äë= âäÉáåÉê= e~åÇïÉêâëÄÉJ íêáÉÄ= ãáí= ~ÅÜí= jáí~êÄÉáíÉêå= áã= aaoJ táêíëÅÜ~ÑíëëóëíÉã= òì= ΩÄÉêäÉÄÉåK= bê ëçêÖí= ÑΩê= ÉáåÉ= ÉÇäÉ= fååÉå~ìëëí~ííìåÖ ÇÉê=fåíÉêÅ~ãéJtçÜåï~ÖÉå=ãáí=cìêåáÉêI ÇáÉ=áå=ÇáÉ=_oa=ìåÇ=ÇáÉ=káÉÇÉêä~åÇÉ=ÉñJ éçêíáÉêí=ïÉêÇÉåK=^ìÑ=ÇáÉëÉê=_~ëáë=ΩÄÉêJ åáããí=qçêëíÉå= pí~êâÉ=NVUT=Ç~ë= c~ãáäáJ ÉåJråíÉêåÉÜãÉå= ìåÇ= ÑΩÜêí= Éë= ÇìêÅÜ ÇáÉ=tÉåÇÉòÉáíK= NVVM= ÉêΠÑÑåÉí= ÇÉê= àΩåJ ÖÉêÉ=_êìÇÉê=rïÉ=pí~êâÉ=Éáå=jΠÄÉäÜ~ìë áå=pÅÜΠåÄ~ÅÜI=~ìë=ÇÉã= ëáÅÜ= ÇáÉ=pí~êâÉ hΩÅÜÉåJ^âíáîJc~ÅÜã®êâíÉ= ÉåíïáÅâÉäåK qçêëíÉå= pí~êâÉ= Ä~ìí= NVVO= Éáå= åÉìÉë mêçÇìâíáçåëJ= ìåÇ= i~ÖÉêÖÉÄ®ìÇÉ= áå pÅÜΠå~ÅÜ= ìåÇ= ÄÉíêÉáÄí= ÇÉå= fååÉå~ìëJ Ä~ì= îçå= d~ëíëí®ííÉåI= mÉåëáçåÉå= ìåÇ eçíÉäëK=NVVQ=ïáêÇ=ÇáÉ=cáêã~=pí~êâÉ=lÄJ àÉâíJbáåêáÅÜíìåÖÉå=dãÄe=~äë=hçãéäÉííJ ~ìëëí~ííÉê=ÖÉÖêΩåÇÉíK=få=ÇÉå=g~ÜêÉå=Äáë OMMQ= ÉêÑçäÖí= ÇáÉ= hçåòÉåíê~íáçå= ìåÇ péÉòá~äáëáÉêìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= hçãéäÉíí~ìëJ ëí~ííìåÖ= îçå= mÑäÉÖÉÉáåêáÅÜíìåÖÉå= ìåÇ jΠÄäáÉêìåÖ=îçå=häáåáâÉåK=aÉê=bêÑçäÖ=~ìÑ ÇÉå= ëí~Äáä= ï~ÅÜëÉåÇÉå= j®êâíÉå= qÉãJ éçê®êÉë= tçÜåÉå= EpíìÇÉåíÉåJeÉáãÉFI mÑäÉÖÉ= ìåÇ= tçÜåìåÖëÄ~ì= ÉêÑçêÇÉêí OMNQ=ÇÉå=kÉìÄ~ì=ÉáåÉê=ïÉáíÉêÉå=içÖáëJ íáâJe~ääÉ= ~ã= pí~åÇçêí= pÅÜΠå~ÅÜK= aáÉ báåÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉë= e®åÇäÉêJpÜçéë= ãáí låäáåÉJjΠÄÉäâçåÑáÖìê~íáçå= ÑΩê= c~ÅÜJ Ü®åÇäÉê= áã= g~ÜêÉ= OMNR= ÑáÉä= ãáí= ÇÉã iáÖå~J_ÉëìÅÜ= áå= e~ååçîÉê= òìë~ããÉåI ÇÉê=ÇÉå=sÉê~åíïçêíäáÅÜÉå= ÇáÉ=hÉååíåáë ÉáåÉë= `çãéìíÉê= ÖÉëíÉìÉêíÉå= pçêíáÉêJ ìåÇ=wïáëÅÜÉåä~ÖÉêë=Äê~ÅÜíÉK


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above