Page 13

HK3_17

qÉáäåÉÜãÉê=ÇÉë=_ê~åÅÜÉåÖáéÑÉäëW dêÉÖçê=_~ìãÄìëÅÜ tÉáåáÖ=^d sçêëí~åÇ=sÉêíêáÉÄ ìåÇ=j~êâÉíáåÖ bêåëí=bëëäáåÖÉê eçã~Ö=dêçìé aáêÉÅíçê=jÉíÜçÇëL qççäë=póëíÉãë cê~åâ=aáÉò iÉìÅç=^d sçêëí~åÇëîçêëáíòÉåÇÉê `Üêáëíá~å=mÑÉáÑÑÉê aÉìíëÅÜÉ=jÉëëÉ=^d däçÄ~ä=aáêÉÅíçê=iáÖå~ ~åÇ=tççÇïçêâáåÖ=bîÉåíë bäâç=_ÉÉÖ p~ÅÜëÉåâΩÅÜÉå eKJgK=bÄÉêí=dãÄe dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê tçäÑÖ~åÖ=hÉííå~âÉê hÉííå~âÉê=dãÄe dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê bäã~ê=aìÑÑåÉê sáîçåáç=cìêåáíìêÉ=dêçìé `bl=ìåÇ=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê aáÉíÉê=oÉòÄ~ÅÜ iáÖåìã=`çåëìäíáåÖ=dãÄe dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê rïÉ=pÅÜêÉáåÉê aotJsÉêä~Ö=tÉáåÄêÉååÉê sÉêä~ÖëäÉáíÉê j~êâìë=pÅÜã~äò eh=Ó=eçäòJ=ìåÇ hìåëíëíçÑÑîÉê~êÄÉáíìåÖ sÉê~åíïçêíäáÅÜÉê=oÉÇ~âíÉìê räêáâÉ=cêÉåâÉä bñ~âí=L=eh=Ó=eçäò=ìåÇ hìåëíëíçÑÑîÉê~êÄÉáíìåÖ oÉÇ~âíÉìêáå


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above