Page 134

HK3_17

hçããáëëáçåáÉêÉå ãáí=s~âììãíÉÅÜåáâ _Éá=ÇÉê=mêçÇìâíáçå=ìåÇ=ÇÉã=e~åÇäáåÖ=îçå=mä~ííÉåï~êÉ=ÖÉÜí=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ áããÉê=ãÉÜê=áå=oáÅÜíìåÖ=içëÖêΠ≈É=NK=sáÉäÉ=råíÉêåÉÜãÉå=ïçääÉå=çÇÉê=âΠååÉå åìê= åçÅÜ= ëÉÜê= âäÉáåÉ= píΩÅâò~ÜäÉå= ~ÄåÉÜãÉåK=a~ÜÉê= ëìÅÜÉå= ÇáÉ= mä~ííÉåÜÉêJ ëíÉääÉê=å~ÅÜ=ÉáåÉê=iΠëìåÖ=ÑΩê=áÜêÉ=hçããáëëáçåáÉêìåÖë~êÄÉáíÉåK=bìêçíÉÅÜ=Ü~í=ÑΩê ÇáÉëÉå=_ÉêÉáÅÜ=ëÅÜçå=ãÉÜêÉêÉ=^ééäáâ~íáçåÉå=ÉåíïáÅâÉäí=Ó=îçã=oÉÖ~ää~ÖÉê=ãáí áåíÉÖêáÉêíÉã=s~âììãJhçããáëëáçåáÉêÉê=Äáë=òìê=áåÇáîáÇìÉääÉå=s~êá~åíÉK å=ÇÉê=wÉáíI=áå=ÇÉê=ÑêΩÜÉê=ÉáåÉ=ÉáåòáÖÉ=mä~ííÉ ÜÉêÖÉëíÉääí=ïìêÇÉI= â~åå= ÜÉìíÉ= Éáå= sáÉäÑ~J f ÅÜÉë= Ç~îçå= éêçÇìòáÉêí=ïÉêÇÉåK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉ îÉêâΩêòíÉå=mêçÇìâíáçåëJq~âíÉ=ï®ÅÜëí=~ìÅÜ=ÇÉê ^ìëëíç≈= ÇÉê=^åä~ÖÉåK=aÉê=j~êâí=ïáêÇ= ΩÄÉêJ ë®ííáÖí= îçå= mä~ííÉåï~êÉ= ~ääÉê= ^êíÉåI=j~íÉêá~J äáÉåI=c~êÄÉå=ìåÇ=sÉêÉÇÉäìåÖÉåK=bÄÉåëç=ëéáÉJ äÉå=ãçÇáëÅÜÉ=^ëéÉâíÉ=áå=ÇÉê=ÜÉìíáÖÉå=wÉáí=ÉáJ åÉ=Öêç≈É=oçääÉK=t~ë=ÜÉìíÉ=ãçÇÉêå= áëíI=â~åå áå=âìêòÉê=wÉáí=ëÅÜçå=ïáÉÇÉê=òìã=ł~äíÉå=báëÉå ÖÉÜΠêÉå=Ó=ìåÇ=ÇÉê=hìåÇÉ=ÄÉÖáÄí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÉáåÉã=åÉìÉå=aÉâçêK mä~ííÉåÜÉêëíÉääÉê= ëíç≈Éå= Ç~åå= ëÅÜåÉää= ~å áÜêÉ= dêÉåòÉåK= aìêÅÜ= ÇáÉ= §ÄÉêë®ííáÖìåÖ= ÇÉë j~êâíÉë= Ü~í= ÇÉê= hìåÇÉ= ÉáåÉ= ÉåçêãÉ= ^ìëJ ï~ÜäK= a~ÜÉê= áëí= ÇÉê= ^Äë~íò= ÉáåÉê= ÉáåòÉäåÉå pçêíÉ=îçå=mä~ííÉå=åáÅÜí=ëçåÇÉêäáÅÜ=ÜçÅÜK=sáÉäÉë ïáêÇ=áå=âäÉáåÉê=píΩÅâò~Üä=ÄÉëíÉääíK=tÉêÇÉå=ÇáÉJ ëÉ= mä~ííÉå= Ç~åå= îçå= e~åÇ= âçããáëëáçåáÉêíI ëáåÇ=nì~äáí®í=ìåÇ=dÉëìåÇÜÉáí=ÖÉÑ®ÜêÇÉíK=wìã ÉáåÉå=ÄÉåΠíáÖí=ã~å=ãÉÜêÉêÉ=jáí~êÄÉáíÉêI=ìã ÇáÉ=mä~ííÉå=òì=íê~ÖÉåI=òìã=~åÇÉêÉå=ä~ëëÉå=ëáÅÜ eçÅÜÖä~åòÇÉâçêÉ=â~ìã=çÜåÉ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå NPS= = eh= PLOMNT= = Ü®åÇáëÅÜ= ëí~éÉäåK= eáÉê= âçããí= ÇáÉ= s~âììãJ íÉÅÜåáâ= îçå= bìêçíÉÅÜ= áåë= péáÉäK= báå=s~âììãJ hçããáëëáçåáÉêÖÉê®íI= Ç~ë= ÇáÉ= mä~ííÉå= ~åë~ìÖí ìåÇ= ëáÉ= çÜåÉ= îÉêëÅÜáÉÄÉå= çÇÉê= îÉêêìíëÅÜÉå ~åÜÉÄÉå=â~ååI=ëçêÖí=åáÅÜí=åìê=ÑΩê=ÖäÉáÅÜÄäÉáJ ÄÉåÇÉ=nì~äáí®íI=ëçåÇÉêå=êÉÇìòáÉêí=òìÇÉã=ÇáÉ âΠêéÉêäáÅÜÉ=_Éä~ëíìåÖ=ÇÉê=jáí~êÄÉáíÉêI=ïÉäÅÜÉ ÇáÉ= mä~ííÉå= ÄáëÜÉê= îçå= e~åÇ= âçããáëëáçåáÉêí Ü~ÄÉåK= sçää~ìíçã~íáëÅÜ= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= mä~ííÉå âçããáëëáçåáÉêíI=ãáí= pÅÜçåÉêéä~ííÉå= îÉêëÉÜÉå ìåÇ=îÉêé~ÅâíK=a~òì=ïáêÇ=å~ÅÜ=ÉáÖÉåÉå=^åÖ~J ÄÉå=åìê=ÉáåÉ=mÉêëçå=òìã=_ÉÇáÉåÉå=ÇÉê=^åä~J ÖÉ= ÄÉåΠíáÖíK= ^êÄÉáíÉí= ÇÉê= _ÉíêáÉÄ=ãáí= ÉáåÉã hê~Ö~êãêÉÖ~äI=ãìëë=äÉÇáÖäáÅÜ=åçÅÜ=Éáå=ïÉáíÉJ êÉê=jáí~êÄÉáíÉê= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= båíå~ÜãÉJ pí~íáçåÉå= áã= tÉÅÜëÉä= ãáí= m~äÉííÉå= ìåíÉêJ ëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=mä~ííÉåï~êÉ=ÄÉëíΩÅâÉåK a~ë= hçããáëëáçåáÉêÖÉê®í= ëí~êíÉí= ãáí= ÉáåÉê pÅÜçåÉêéä~ííÉ=~ìÑ=ÇÉê=hìåÇÉåé~äÉííÉI=ìã=ÇáÉ t~êÉ= îçê= _ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉëÉ= òì ëÅÜΩíòÉåK=pçä~åÖÉ=ÇáÉ=pÅÜçåÉêéä~ííÉ=éä~íòáÉêí ïáêÇI=ïáêÇ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=m~äÉííÉ=ãáí=mä~ííÉå=ÇÉê pçêíÉ=^=~å=ÉáåÉê=ÑêÉáÉå=pí~íáçå=áã=oÉÖ~ä=~ÄÖÉJ ëíÉääíK= eáÉêîçå= åáããí= ÇáÉ= hçããáëëáçåáÉêJ ~åä~ÖÉ= îçå= bìêçíÉÅÜ= ÇáÉ= ÄÉëíÉääíÉå= mä~ííÉå ÉáåòÉäå=~ìÑ=ìåÇ=äÉÖí=ÇáÉëÉ=~ìÑ=ÇÉê=hìåÇÉåé~J äÉííÉ=~ÄK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉëÉë=sçêÖ~åÖë=ïáêÇ=òÉáíJ ÖäÉáÅÜ=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉ=pí~íáçå=áã=oÉÖ~ä=ãáí=ÉáåÉê m~äÉííÉ= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= mä~ííÉåëçêíÉ= ÄÉëíΩÅâíK aáÉëÉ= â~åå= åìå= âçããáëëáçåáÉêí= ïÉêÇÉåK m~ê~ääÉä= òìê= hçããáëëáçåáÉêìåÖ= ÉáåÉê= m~äÉííÉ ïáêÇ=ëíÉíë=Éáå=mä~íò=áã=oÉÖ~ä=ÖÉäÉÉêí=ìåÇ=ÉáåÉ åÉìÉ= mä~ííÉåëçêíÉ= Ç~êáå= ÄÉêÉáíÖÉëíÉääíK=tÉåå ÉáåÉ= _ÉëíÉääìåÖ= âçãéäÉíí= âçããáëëáçåáÉêí= áëíI éä~íòáÉêí= Ç~ë= s~âììãJdÉê®í= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉ pÅÜçåÉêéä~ííÉ=~ìÑ=ÇÉã=pí~éÉäK aìêÅÜ= hçããáëëáçåáÉêäΠëìåÖÉå= îçå= bìêçJ íÉÅÜ=ïÉêÇÉå=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=dÉëìåÇÜÉáí=ìåÇ=ÇáÉ ^êÄÉáíëëáÅÜÉêÜÉáí=ÇÉê=jáí~êÄÉáíÉê=ÖÉëÅÜΩíòí=ëçJ ïáÉ= ÇáÉ=nì~äáí®í=ÇÉê=t~êÉ=ÖÉëáÅÜÉêíI=Éë=ïáêÇ ~ìÅÜ=ÇáÉ=bÑÑÉâíáîáí®í=ÇÉë=sÉêë~åÇë=ÖÉëíÉáÖÉêíK bìêçíÉÅÜI=aJTOPRN=dÉáëäáåÖÉå ïïïKÉìêçíÉÅÜKÇÉ =c=^=`=e=q=b=f=i=====c=£=o=a=b=oJ==r=k=a==i=^=d=b=o=q=b=`=e=k=f=h a~ë=bìêçíÉÅÜJdÉê®í=âçããáëëáçåáÉêí ÇáÉ=mä~ííÉå=îçää~ìíçã~íáëÅÜ cçíçëW=bìêçíÉÅÜ


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above