Page 15

HK3_17

â~ååK=bë=ÖáÄí=Ç~=áã=jΠÄÉäÄÉêÉáÅÜ=ëÅÜçå=ÖìíÉ _ÉáëéáÉäÉK= lâáåä~Ä= Éíï~I= åçãáåáÉêí= ÑΩê= ÇÉå aÉìíëÅÜÉå=dêΩåÇÉêéêÉáë=OMNSI=áëí=Éáå=jΠÄÉäJ ÜÉêëíÉääÉêI= ΩÄÉê= ÇÉå= ã~å= ~äë= mêáî~íã~åå= Éáå oÉÖ~ä= ÇÉëáÖåÉå= â~ååI= Ç~ë= Ç~åå= ÇÉê= äçâ~äÉI îÉêåÉíòíÉ= pÅÜêÉáåÉê= ÑÉêíáÖíK= aÉê= e~åÇÉä= ~äë wïáëÅÜÉåëíìÑÉ= áå= ÇÉê= tÉêíëÅÜΠéÑìåÖëâÉííÉ ÉåíÑ®ääíK= pçäÅÜÉ= dÉëÅÜ®ÑíëãçÇÉääÉ= ÑìåâíáçJ åáÉêÉå=ìåÇ=ï~ÅÜëÉåK=aÉëÜ~äÄ=ÇÉåâÉ=áÅÜI=Ç~ëë ÇáÉ=qÜÉãÉåI= ÇáÉ= òìêòÉáí=ÇáÉ=^ìíçãçÄáäáåÇìëJ íêáÉ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ ~âìí= ïÉêÇÉå= âΠååíÉåK= råíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇÉê mìåâíI=Ç~ëë=ã~å=~ìÑé~ëëÉå=ãìëëI= áå=wìâìåÑí åáÅÜí=åìê=e~êÇï~êÉ=òì=éêçÇìòáÉêÉåI=ï®ÜêÉåÇ ÇáÉ= a~íÉåâçåòÉêåÉ= Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= p~ÖÉå Ü~ÄÉåK=^ìÅÜ=áå=p~ÅÜÉå=bJ`çããÉêÅÉ=ÖÉÜí=Éë Ç~êìãI=ïáÉ=ã~å= ëáÅÜ= ãáí= ÇáÉëÉã=ïáÅÜíáÖÉå ^Äë~íòâ~å~ä= êÉÅÜíòÉáíáÖ= îÉêåÉíòÉå= â~ååI ëçÇ~ëë= ÇáÉ= mêçòÉëëÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= Öêç≈Éå= mä~óÉê ïáÉ=òìã=_ÉáëéáÉä=lííç=çÇÉê=^ã~òçå=ÉÑÑáòáÉåí ìåÇ=ëÅÜåÉää=ÄÉÜÉêêëÅÜÄ~ê=~Ää~ìÑÉåK hÉííå~âÉêW=fÅÜ=â~åå=åìê=~ìë=páÅÜí=ÉáåÉë âäÉáåÉå=jΠÄÉäÜÉêëíÉääÉêë=ëéêÉÅÜÉåI=ÇÉê=ëáÅÜ=fåJ ÇáîáÇì~äáí®í= ìåÇ= bñâäìëáîáí®í= ~ìÑ= ÇáÉ= c~ÜåÉå ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü~íK= içëÖêΠ≈É= N= áëí= ÑΩê= ìåë= ëÉáí òÉÜå= g~ÜêÉå= ÉáåÉ= pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜâÉáíK= fÅÜ Öä~ìÄÉI=ìåëÉê=ãçãÉåí~åÉê= bêÑçäÖ=~ã=j~êâí äáÉÖí=Ç~êáåI=ÜçÅÜ=ÑäÉñáÄÉä=ìåÇ=ÜçÅÜ=áåÇáîáÇìÉää òì=éêçÇìòáÉêÉåI=Ä~ëáÉêÉåÇ=~ìÑ=ÉáåÉã=póëíÉãI áå= ÇÉã= âÉáåÉ= òïÉá= ÖäÉáÅÜÉå= pÅÜê®åâÉ= îçã _~åÇ=ä~ìÑÉåK=táê=~êÄÉáíÉå=Ó=ïáÉ=ã~å=Éë=ëÉáí g~ÜêÉå=âÉååí=ìåÇ=ï~ë=ÇÉã=pí~åÇ=ÇÉê=qÉÅÜåáâ ÉåíëéêáÅÜí= Ó= ãáí= fåëÉääΠëìåÖÉåI= ãáí= `^aL `^jJiΠëìåÖÉåI= Ç~ë= ÜÉá≈í= Éë= ÖÉÜí= ~ìë= ÇÉê ^ìÑíê~ÖëÄÉ~êÄÉáíìåÖ=ÇáêÉâí=~ìÑ=ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉK táê= ëíÉìÉêå=ãáííäÉêïÉáäÉ=ÇçêíI=ïç=Éë=ìã=ÇáÉ içëÖêΠ≈ÉJNJmêçÇìâíáçå= ÖÉÜíI= ~ìÅÜ= ÉáåÉ eçã~ÖJj~ëÅÜáåÉ=ãáí= oçÄçíÉê= ~åK= a~ë= ä®ìÑí ÜÉêîçêê~ÖÉåÇI= ~ÄÉê=Ç~ë= ëáåÇI=ïáÉ=ÖÉë~ÖíI= áã jçãÉåí= fåëÉääΠëìåÖÉåK= pÉáí= Éíï~= òïÉá= Äáë ÇêÉá=g~ÜêÉå=áåîÉëíáÉêÉå=ïáê=îçê=~ääÉã=áå=ÇìêÅÜJ Ö®åÖáÖÉ=iΠëìåÖÉåI=òìã=_ÉáëéáÉä=áå=Éáå=åÉìÉë bomJpóëíÉãK= a~ê~å= ~êÄÉáíÉå= ïáêI= ìåÇ= áÅÜ ÜçÑÑÉI=Ç~ëë=ïáê=båÇÉ=ÇÉë= g~ÜêÉë=ÉêëíÉ=bêÖÉÄJ åáëëÉ= ëÉÜÉå= ïÉêÇÉåK= a~ë= oìåíÉêÄêÉÅÜÉå= Äáë ~ìÑ= ÇáÉ= j~ëÅÜáåÉ= ï®êÉ= Ç~ÄÉá= pÅÜêáíí= ÉáåëK pÅÜêáíí=òïÉá=ï®êÉ=Ç~ååI=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=fåJ ëÉäå=ãáíÉáå~åÇÉê=òì=îÉêâÉííÉåK=a~ë=ÜÉá≈íI=Ç~ë d~åòÉ=ïáêÇ= áêÖÉåÇï~åå=áå=ÉáåÉê=oÉáÜÉåÑçäÖÉ ÖÉëíÉìÉêí=ëÉáåK=a~ë=ëáåÇ=ÇáÉ=aáåÖÉI=~ìÑ=ÇáÉ=ïáê áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=bÑÑáòáÉåò=áã=jçãÉåí=tÉêí=äÉJ ÖÉåI=çÄïçÜä=ïáê= Éáå= ÜçÅÜïÉêíáÖÉê= eÉêëíÉääÉê ëáåÇK= táê= ãÉêâÉå= Ç~ÄÉáI= Ç~ëë= pÅÜåáííëíÉääÉå ìåÇ= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉ= a~íÉåëíêìâíìêÉå= Ç~ë= ÖêΠ≈íÉ mêçÄäÉã=ëÉáå=ïÉêÇÉåK=táê=ï®êÉå=çÑÑÉå=Ç~ÑΩêI ïÉåå=ã~å=j~ëÅÜáåÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê=eÉêëíÉäJ äÉê=~å=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉå=pÅÜåáííëíÉääÉå=Ó=ÉÖ~ä=çÄ=Ç~ë póëíÉã= łOMOM= çÇÉê= ~åÇÉêë= ÜÉá≈í= Ó= ~åÇçJ ÅâÉå=âΠååíÉK=råÇ=ïÉåå=ÇáÉëÉ=å~ÅÜ=îçêåÉ=òì ÉáåÉã=hçåÑáÖìê~íçê=~ìÅÜ=áå=ÉáåÉê=pÅÜåáííëíÉääÉ áå=ÇÉê=ÖäÉáÅÜÉå=péê~ÅÜÉ=łëéêÉÅÜÉåK bëëäáåÖÉêW= sáÉääÉáÅÜí=ãΩëëÉå= ïáê= áå= ÇáÉJ ëÉã=mìåâí=Éáå=ÄáëëÅÜÉå=ìãÇÉåâÉåK=eçäòÄÉ~êJ ÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉå=ïÉêÇÉå= ÜÉìíÉ= à~= ä~ìÑÉåÇ ãçÇáÑáòáÉêíK=wìâΩåÑíáÖ=âΠååíÉ=Éë=Éáå=hêáíÉêáìã ëÉáåI=Ç~ëë=ã~å=ëçäÅÜÉ=_ÉÇáÉåìåÖÉå=Ó=áÅÜ=ÄÉJ òÉáÅÜåÉ=ëáÉ=ã~ä=~äë=^ééë=Ó=å~ÅÜ=ÉáåÉê=ÖÉïáëJ ëÉå= wÉáí= ~ìëí~ìëÅÜÉå= â~ååK= a~ë= ïáêÇ= Ç~åå ëáÅÜÉê= ÉáåÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= j~ëÅÜáJ åÉåÜÉêëíÉääÉêI=Ç~ëë=ëáÉ=ÇáÉëÉå=pÅÜêáíí=Éêä~ìÄÉåK ^ÄÉê=Éê=ïáêÇ=åçíïÉåÇáÖ=ëÉáåI=Ç~ãáí=ÇáÉ=mêçJ Çìâíáçå= pí~íÉ= çÑ= íÜÉ= ^êí= ÄäÉáÄíK= a~ãáí= åáÅÜí áêÖÉåÇï~åå= å~ÅÜ= ÑΩåÑ= g~ÜêÉå= ~ääÉë= ΩÄÉêÜçäí áëí= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêåÉíòìåÖ= åáÅÜí=ãÉÜê= ÑìåâíáçJ åáÉêíK=a~ë=Ü®åÖí=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=ãáí=ÇÉå=_ÉJ íêáÉÄëëóëíÉãÉå=òìë~ããÉåI=ÇáÉ=ïáê=ÉáåëÉíòÉåK fã=ÖÉë~ãíÉå=píÉìÉêìåÖëJ=ÄòïK=_ÉÇáÉåÄÉêÉáÅÜ ïáêÇ=áå=ÇÉå=å®ÅÜëíÉå=g~ÜêÉå=Éáå=páååÉëï~åÇÉä åçíïÉåÇáÖ=ïÉêÇÉåI=ìã=áããÉê=ÇÉã=åÉìÉëíÉå pí~åÇ=ÇÉê=qÉÅÜåáâ=oÉÅÜåìåÖ=òì=íê~ÖÉåK mÑÉáÑÑÉêW=a~ë=qÜÉã~=îÉêåÉíòíÉ=cÉêíáÖìåÖ ÄÉÉáåÑäìëëí=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=tÉêíëÅÜΠéÑìåÖëâÉííÉ ÇÉê=eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖK=^åÖÉÑ~åÖÉå=áå=ÇÉê=mêáJ ã®êáåÇìëíêáÉI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= _ê~åÅÜÉ= îçå= łcçêëí QKM=çÇÉê=łt~äÇ= QKM= ëéêáÅÜíI=ΩÄÉê=ÇáÉ= mêçJ Çìâíáçå= áã= p®ÖÉïÉêâ= Äáë= Üáå= òìê= jΠÄÉäJ áåÇìëíêáÉK= dÉåÉêÉää= ï~ê= ÇáÉ= eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖ ëÅÜçå= áããÉê= ëÉÜê= ëí~êâ= îçã=bÑÑáòáÉåòÖÉÇ~åJ âÉå= ÖÉéê®ÖíK= jáí= ÇÉê= îÉêåÉíòíÉå= cÉêíáÖìåÖ ïáêÇ=Ç~ë=åçÅÜ=Éáåã~ä=~ìÑ=ÉáåÉ=åÉìÉ=píìÑÉ=ÖÉJ ÜçÄÉåK=aáÉëÉå=tÉÖ=ãΩëëÉå=ïáê= ÖÉãÉáåë~ã ãáí= ÇÉå= råíÉêåÉÜãÉå= ìåÇ= hìåÇÉå= ÖÉÜÉåK tÉåå= àÉã~åÇ= ÉáåÉ=åÉìÉ=j~ëÅÜáåÉ=çÇÉê= Éáå åÉìÉë=tÉêâòÉìÖ=â~ìÑíI=áëí=Éê=ãáí=ÇÉã=qÜÉã~ fåÇìëíêáÉ=QKM=åáÅÜí=łÑÉêíáÖI=ëçåÇÉêå=Éê=ÄÉÖáÄí ëáÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉå=tÉÖK=a~ë=ãΩëëÉå=ïáê=ÖÉãÉáåJ ë~ã=Éêâä®êÉåK=aáÉ=iáÖå~=ÄáÉíÉí=Ç~òì=ÇáÉ=`Ü~åJ ÅÉK= páÉ=ÉêãΠÖäáÅÜí=Éë=ÇÉå=_ÉëìÅÜÉêåI=ëáÅÜ=ÉáJ åÉå= §ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= Ç~ë= j~êâí~åÖÉÄçí= òì îÉêëÅÜ~ÑÑÉåI=kÉíòïÉêâÉ= òì= âåΩéÑÉå= ìåÇ=ãáí êÉäÉî~åíÉå=bñéÉêíÉå=òì=ÇáëâìíáÉêÉåK=få=ÇáÉëÉã o~ÜãÉå= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉI= áåÇáîáÇìÉääÉ iΠëìåÖ= ÑΩê=Ç~ë=ÉáÖÉåÉ=råíÉêåÉÜãÉå= ÑáåÇÉåK a~ë=áëí=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇI=ÇÉåå=àÉÇÉ=iΠëìåÖ=ãìëë ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ= ëÉáåK= k~íΩêäáÅÜ= êÉÇÉå= ïáê= îçå pí~åÇ~êÇëI=ïÉåå=Éë=ìã=a~íÉå=ÖÉÜíI=~ÄÉê=ÇáÉ ^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ëáåÇ=ëÉÜê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜK eh= PLOMNT= = NR łsÉêëíÉÜí=ã~å=Ç~ë=qÜÉã~ sÉêåÉíòìåÖ=áã=páååÉ=îçå åÉíòÄ~ëáÉêíÉê=hçããìåáJ â~íáçåI=ëíÉÜÉå=ïáê=Ç~ãáí åçÅÜ=Ö~åò=~ã=^åÑ~åÖK cê~åâ=aáÉòI=iÉìÅç ^ìÑ=báåä~ÇìåÖ=ÇÉê=eh íê~ÑÉå=ëáÅÜ=bñéÉêíÉå ïáÅÜíáÖÉê=j~ëÅÜáåÉåJI jΠÄÉäJ=ìåÇ=tÉêâJ òÉìÖÜÉêëíÉääÉê=òì ÉáåÉã=oçìåÇJq~ÄäÉJ dÉëéê®ÅÜI=Ç~ë=ÄÉá iáÖåìã=`çåëìäíáåÖ=áå hìéÑÉêòÉää=ëí~ííÑ~åÇ


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above