Page 16

HK3_17

=_=i=f=`=h=m=r=k=h=q=====_=o=^=k=`=e=b=k=d=f=m=c=b=i wìÑêáÉÇÉåÉ=sÉê~åëí~äíÉêW aáÉíÉê=oÉòÄ~ÅÜ=EêÉÅÜíëI iáÖåìã=`çåëìäíáåÖF ìåÇ=rïÉ=pÅÜêÉáåÉê EäáåâëI=aotJsÉêä~ÖF t~ë=ãìëë=é~ëëáÉêÉåI=Ç~ãáí=eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉå ~ìÅÜ=ãáí=jçÇÉääÉå=~åÇÉêÉê=eÉêëíÉääÉê=âçããìåáòáÉêÉå=âΠååÉå\ bëëäáåÖÉêW= aáÉ= ÖêΠ≈íÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖ ïáêÇ= Éë= ëÉáåI= ëí~åÇ~êÇáëáÉêíÉ= pÅÜåáííëíÉääÉå= òì ÇÉÑáåáÉêÉåK= báå=tÉííÄÉïÉêÄÉê= íê~ìí= ÇÉã= ~åJ ÇÉêÉå= çÑíã~äë= åáÅÜí= ΩÄÉê= ÇÉå=tÉÖI= ~ÄÉê= áå ÇÉê= îÉêåÉíòíÉå= cÉêíáÖìåÖ= áëí= ÇáÉ= kçíïÉåÇáÖJ âÉáí=Ç~òì=Ç~K=bë=ãΩëëíÉ=ÉáåÉê=ÇáÉ=fåáíá~íáîÉ=ÉêJ ÖêÉáÑÉå= ìåÇ= Éíï~ë= íìå= Ó= ìåÇ= ÇáÉ= ~åÇÉêÉå ãΩëëíÉå= ÇÉã= çÑÑÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉÜÉåK= táÉ Ç~ë= bêÖÉÄåáë= å~ÅÜÜÉê= ~ìëëáÉÜíI= áëí= òìå®ÅÜëí Éáåã~ä= òïÉáíê~åÖáÖK= táê= ~äë= eçã~Ö= dêçìé ïÉêÇÉå=ÜáÉêÑΩê=ÇÉãå®ÅÜëí=ÇáÉ=fåáíá~íáîÉ=ÉêÖêÉáJ ÑÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= iΠëìåÖ= éê®ëÉåJ íáÉêÉåK=bë=ÖáÄí=ãçãÉåí~å=åìê=ïÉåáÖÉ=jΠÄÉäJ ÜÉêëíÉääÉêI= ÇáÉ= äÉÇáÖäáÅÜ=ãáí= ÉáåÉê= j~ëÅÜáåÉåJ j~êâÉ= ~êÄÉáíÉå= Ó= ìåÇ= ÇçêíI= ïç= pçÑíï~êÉJ m~âÉíÉ=áåë=péáÉä=âçããÉåI=ãìëë=ã~å=ÉáåÑ~ÅÜ pÅÜåáííëíÉääÉå= ~åÄáÉíÉåK= a~ë= ÖÉÜí= Ö~ê= åáÅÜí ~åÇÉêëK= aÉëÜ~äÄ= Öä~ìÄÉ= áÅÜ= ëÅÜçåI= Ç~ëë= ïáê ~ìÑ=ÇÉã=tÉÖ=ëáåÇI=ÇÉå=cçêÇÉêìåÖÉåI=ÇáÉ=eÉêê hÉííå~âÉê= îçêÜÉê= áå= ÇÉå= o~ìã= ÖÉëíÉääí= Ü~íI å~ÅÜòìâçããÉåK= a~ëë= ÉáåÉ= eçã~ÖJI= fj^JI çÇÉê= _áÉëëÉJj~ëÅÜáåÉ= ÇáÉ= h~åíÉå= àÉïÉáäë= Éáå ÄáëëÅÜÉå=~åÇÉêë=~åäÉáãíI=äáÉÖí=áå=ÇÉê=k~íìê=ÇÉê p~ÅÜÉK=^ÄÉê=Éë=ãìëë=òìå®ÅÜëí=ÉáåÉå=pí~åÇ~êÇ ÖÉÄÉåI=ìåÇ=Ç~ê~ìë=~ÄÖÉäÉáíÉí=ÉåíëíÉÜÉå=mçëíJ mêçòÉëëçêÉåI=ÇáÉ=Ççêí=~åëÉíòÉå=ìåÇ=Ç~åå=ÇáÉ áåÇáîáÇìÉääÉ= j~ëÅÜáåÉ= ~åëíÉìÉêåK= tÉåå= Éáå NS= = eh=PLOMNT= = hìåÇÉ= îçã= ÉáåÉå= òìã= ~åÇÉêÉå= iáÉÑÉê~åíÉå ïÉÅÜëÉäå=ïáääI=Ç~êÑ=Ç~ë=âÉáå=_ìÅÜ=ãáí= ëáÉÄÉå páÉÖÉäå= ëÉáåK= bë=ãìëë=ãΠÖäáÅÜ= ëÉáåI=Ç~ëë=ÇÉê j~ëÅÜáåÉåäáÉÑÉê~åí=~ìÅÜ=ÇÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå mçëíJmêçòÉëëçê=ãáíÄêáåÖíK aìÑÑåÉêW=^ÄÉê=ïÉäÅÜÉ=j~≈å~ÜãÉå=ëáåÇ åçíïÉåÇáÖI= ìã= ÉáåÉå= ëçäÅÜÉå= pí~åÇ~êÇ= òì Éí~ÄäáÉêÉå\=a~=ãΩëëíÉå=ëáÅÜ=à~=ÇáÉ=êÉäÉî~åíÉå j~ëÅÜáåÉåÜÉêëíÉääÉê= éê~âíáëÅÜ= áå= áêÖÉåÇÉáåÉê cçêã=łîÉêÉáåÑ~ÅÜÉåK bëëäáåÖÉêW= bë= ãΩëëíÉ= ïáÉ= ÖÉë~Öí= Éáå eÉêëíÉääÉê=îçê~åÖÉÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=fåáíá~íáîÉ=ÉêÖêÉáJ ÑÉåK=råÇ= ~ääÉ= ~åÇÉêÉå=^åÄáÉíÉê=ãΩëëíÉå= ÑΩê ÇáÉ= bêÖ®åòìåÖÉå= ìåÇ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= çÑÑÉå ëÉáåK= fÅÜ= éÉêëΠåäáÅÜ= Äáå= Éáå= Öêç≈Éê= c~å= îçå çÑÑÉåÉå= pí~åÇ~êÇë= ìåÇ= Ü~äíÉ= åáÅÜíë= îçå ^ääÉáåÖ®åÖÉåI=îçå=áåíÉêåÉå=aÉÑáåáíáçåÉåI=îçå áåíÉêåÉå= pÅÜåáííëíÉääÉå= Ó= Ç~ë= Üçäí= ÉáåÉå= ~äë j~ëÅÜáåÉåäáÉÑÉê~åí= áããÉê= ïáÉÇÉê= ÉáåK= j~å â~åå=òï~ê= ë~ÖÉåI=Ç~ëë=ã~å= ëç=ÇÉå=hìåÇÉå ~å= ëáÅÜ= ÄáåÇÉíI=ïÉáä=ÇÉê=Ç~åå=ÉÜÉê=ÇáÉ=ÉáÖÉJ åÉå=j~ëÅÜáåÉå=â~ìÑíI=~ÄÉê=Ç~ë=âä~ééí=åìê=ëçJ ä~åÖÉ= Äáë= Éê= áêÖÉåÇï~åå=ã~ä= ÉáåÉ=j~ëÅÜáåÉ ÉáåÉë= ~åÇÉêÉå= eÉêëíÉääÉêë= â~ìÑÉå= ïáääK= råÇ ïÉåå=ã~å=ëáÅÜ=ΩÄÉê=pÅÜåáííëíÉääÉå=ÇáÑÑÉêÉåòáÉJ êÉå=ãìëëI=áëí=Ç~ë=Éáå=ÖÉïáëëÉë=^êãìíëòÉìÖåáëK pÅÜåáííëíÉääÉå=ëáåÇ=Ç~òì=Ç~I=Ç~ëë=ëáÅÜ=îÉêëÅÜáÉJ ÇÉåÉ=hçãéçåÉåíÉå=íêÉÑÑÉå=âΠååÉåK _~ìãÄìëÅÜW= fÅÜ= Öä~ìÄÉ= åáÅÜíI= Ç~ëë= Éë ìåë=ëç=ëÅÜåÉää=ÖÉäáåÖíI=ΩÄÉê=~ääÉ=eÉêëíÉääÉê=ÇáÉ pÅÜåáííëíÉääÉå= òì= ëí~åÇ~êÇáëáÉêÉåI=ïÉáä= àÉïÉáäë ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= mêçÇìâíáçåëJ= ìåÇ= mêçÖê~ãJ ãáÉêéÜáäçëçéÜáÉå= Ç~ÜáåíÉêëíÉÅâÉåK= ^ÄÉê= ïáê âΠååÉå=ÇçâìãÉåíáÉêÉåI=ïáÉ=ÇáÉ=pÅÜåáííëíÉääÉå ~ìëëÉÜÉå= ëçääÉåI=Ç~ãáí=ïáê= ëáÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉê= ÖÉJ ëí~äíÉå= âΠååÉåK= táê= Ü~ÄÉå= ÄÉá= ìåë= áå= ÇÉê dêìééÉ= Éáåã~ä= ΩÄÉêéêΩÑíI= ïáÉ= îáÉäÉ= ìåíÉêJ ëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= píÉìÉêìåÖëíóéÉå= ìåÇ= pÅÜåáííJ ëíÉääÉå= Éë= áåíÉêå= ÖáÄíK=táê=ïçääíÉå=Ç~åå= ~ääÉë îÉêÉáåÜÉáíäáÅÜÉåI= ~ÄÉê= Ç~ë= ï®êÉ= Éáå= êáÉëáÖÉê ^ìÑï~åÇ= ÖÉïÉëÉåK= bë= ÖáÄí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ píÉìÉêìåÖëíóéÉå= ìåÇ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= cìåâJ íáçå~äáí®íÉå= ÇÉê= j~ëÅÜáåÉåK= a~ë= ÜÉá≈íI= ëáÉ ãΩëëÉå= îáÉä= áåîÉëíáÉêÉåI= ìã= òìã= wáÉä= òì âçããÉåK= bë=ãìëë= à~= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ~ääÉë= ÖäÉáÅÜ ëÉáåI=Éáå=^ééäÉJe~åÇó=ÑìåâíáçåáÉêí=~ìÅÜ=åáÅÜí ïáÉ=Éáå=p~ãëìåÖJe~åÇóK=^ÄÉê=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=âêáÉJ ÖÉå=ëáÉ=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉå=^ééëK hÉííå~âÉêW= =báå= áåíÉÖêáÉêíÉë= póëíÉã=ãáí ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå= pí~åÇ~êÇë=ï®êÉ= ÉêëíêÉÄÉåëïÉêíK


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above