Page 18

HK3_17

=_=i=f=`=h=m=r=k=h=q=====_=o=^=k=`=e=b=k=d=f=m=c=b=i píÉääÉå=îÉêåÉíòíÉ=mêçòÉëëÉ=ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉåJ ÄÉÇáÉåÉê=îçê=åÉìÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉå\ aìÑÑåÉêW= a~ë= qÜÉã~= j~ëÅÜáåÉåÄÉÇáÉJ åìåÖ= ÄòïK= mêçÇìâíáçåëëíÉìÉêìåÖ= ÑΩê= jáí~êJ ÄÉáíÉê= ÖÉïáååí= ëáÅÜÉê= ~å= _ÉÇÉìíìåÖK _ÉåìíòÉêçÄÉêÑä®ÅÜÉå= ëáåÇ= Éáå= qÜÉã~= ÑΩê= ÇáÉ wìâìåÑíI= ÖÉê~ÇÉ=ïÉåå=ã~å= Éáå= ÄÉÖÉáëíÉêíÉê ^åïÉåÇÉê= îçå= áåíìáíáîÉå= iΠëìåÖÉå= áëíK=t~ë Éíï~=^ééäÉ= áå= ÇáÉëÉã=_ÉêÉáÅÜ= ÉêÑìåÇÉå=Ü~íI áëí=ÉáåÑ~ÅÜ=ÖÉåá~äK=a~ë=ï~ê=ãÉÜê=~äë=êÉîçäìíáçJ å®ê= ìåÇ= Ü~í= ÇáÉ=tÉäí= îÉê®åÇÉêíK= páåÇ= ëçäÅÜÉ ^åë®íòÉ= ÄÉá= eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉå åçÅÜ= òì= âçãéäáòáÉêí\=lÇÉê= áëí= Éë= áå= wìâìåÑí îçêëíÉääÄ~êI=Ç~ëë=áÅÜ=ëÉäÄëí=áå=ÇáÉ=cÉêíáÖìåÖ=ÖÉJ ÜÉ= ìåÇ= ÇáÉ=j~ëÅÜáåÉ= ÄÉÇáÉåÉå= â~åå\= a~ë ï®êÉ=Éáå=âä~êÉê=jÉÜêïÉêí=ÑΩê=ÇÉå=_ÉÇáÉåÉêK _~ìãÄìëÅÜW=aÉê=bêÑçäÖ=îçå=^ééäÉ=ï~êI Ç~ëë= ã~å= jçÄáäíÉäÉÑçåÉ= ÑΩê= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå ÖÉã~ÅÜí= Ü~í= Ó= ìåÇ= åáÅÜí=ãÉÜê= ÑΩê= ÇáÉ= mêçJ Öê~ããáÉêÉêK=fÅÜ=Äáå=ÇÉê=jÉáåìåÖI=Ç~ëë=ìåëÉêÉ fåÇìëíêáÉ= ãáí= pçÑíï~êÉJiΠëìåÖÉåI= ΩÄÉê= ÇáÉ ëáÅÜ= ÇáÉ= âçãéäÉííÉ= mêçÇìâíáçå= ëíÉìÉêå= ä®ëëíI ëÅÜçå=ëÉÜê=ïÉáí=áëíK=^ÄÉê=ï~ë=ÄêáåÖí=fåÇìëíêáÉ QKM= ÑΩê=sçêíÉáäÉ\=táê=Ü~ÄÉå=ãáííäÉêïÉáäÉ= Ñ~ëí àÉÇÉ=j~ëÅÜáåÉ=îçå=ìåë=ΩÄÉê=Ç~ë=fåíÉêåÉí=~åJ ÖÉÄìåÇÉåK=táê= Ñê~ÖÉå=~ìÅÜ=ìåÜÉáãäáÅÜ=îáÉäÉ fåÑçêã~íáçåÉå=~ÄK=^ÄÉê=ï~ë=ã~ÅÜÉå=ïáê=ãáí ÇÉê= a~íÉåÑäìí\= bë= äáÉÖí= ~å= ìåëI= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉå fåÑçêã~íáçåÉå= ÉáåÑ~ÅÜ= ìåÇ= îÉêëí®åÇäáÅÜ= ÑΩê ÇáÉ= hìåÇÉå= ÄÉêÉáíòìëíÉääÉåK= aÉåå= ÇáÉëÉ ãΩëëÉå=ÇÉå=hçéÑ=ÑêÉá=Ü~ÄÉå=ÑΩê=ïáÅÜíáÖÉ=båíJ ëÅÜÉáÇìåÖÉå=áå=áÜêÉå=råíÉêåÉÜãÉåK oÉòÄ~ÅÜW=dÉê~ÇÉ=ïÉåå=ã~å=ÇáÉ=pÅÜåáííJ ëíÉääÉ= jÉåëÅÜJj~ëÅÜáåÉ= ~åëáÉÜíI= Ü~ÄÉå= ÇáÉ hìåÇÉå=Ççêí=ÇÉå=ÖêΠ≈íÉå=_ÉÇ~êÑK=_Éá=j~ëÅÜáJ åÉåÄÉÇáÉåÉêå=ÖáÄí=Éë=ïÉäíïÉáí=ÉáåÉå=båÖé~ëëK aáÉ=cê~ÖÉ=áëíW=tç=ÑáåÇÉ=áÅÜ=èì~äáÑáòáÉêíÉ=jáí~êJ ÄÉáíÉêI= ÇáÉ= ÇáÉëÉ= ^åä~ÖÉå= ÄÉÇáÉåÉå= âΠååÉåI ÇáÉ=à~= áããÉê=~ìÑï®åÇáÖÉêI= áããÉê=âçãéäÉñÉêI áããÉê= ÑäÉñáÄäÉê=ïÉêÇÉå\= pçÇ~ëë= áÅÜ= ÑΩê= àÉÇÉ j~ëÅÜáåÉ=ãÉÜêÉêÉ=iÉìíÉ=Ü~ÄÉ=Ó=ÑΩê=ÇÉå=c~ääI Ç~ëë= ÉáåÉê= ~ìëÑ®ääí= çÇÉê=ãÉÜêëÅÜáÅÜíáÖ= ÖÉ~êJ ÄÉáíÉí=ïáêÇK=fåëçÑÉêå=Öä~ìÄÉ=áÅÜ=ëÅÜçåI=Ç~ëë=Éë Éáå= Öêç≈Éê=sçêíÉáä=ï®êÉI=ïÉåå=ΩÄÉê=ÇáÉ=j~J ëÅÜáåÉåäáÉÑÉê~åíÉå= ÜáåïÉÖ= ÇáÉ= pÅÜåáííëíÉääÉå ÉáåÜÉáíäáÅÜ=ï®êÉåK= bë=ãìëë= åáÅÜí= ~ääÉë= ÖäÉáÅÜ ~ìëëÉÜÉåI= ~ÄÉê= ïÉåå= ã~å= Ç~ë= _ÉáëéáÉä= ÇÉê ^ééë= ΩÄÉêíê®ÖíI= Ç~åå= Ü®ííÉ= Éáå= hìåÇÉI= ÇÉê ÉáåÉ=j~ëÅÜáåÉ=^=çÇÉê=ÉáåÉ=j~ëÅÜáåÉ=_=â~ìÑíI tçäÑÖ~åÖ=hÉííå~âÉê=EhÉííå~âÉêF bäã~ê=aìÑÑåÉê=EsáîçåáçF dêÉÖçê=_~ìãÄìëÅÜ=EtÉáåáÖF NU= = eh=PLOMNT= =


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above