Page 19

HK3_17

łtáê=ãΩëëÉå=ÑΩê=ÉáåÉ ÖìíÉ=nì~äáÑáâ~íáçå=ÇÉë pí~ããéÉêëçå~äë=ëçêÖÉå ìåÇ=~ìÅÜ=ÇÉå=ÉáåÉå=çÇÉê ~åÇÉêÉå=péÉòá~äáëíÉå=áåë qÉ~ã=áåíÉÖêáÉêÉåK bäâç=_ÉÉÖI=p~ÅÜëÉåâΩÅÜÉå ïáÉ= ÄÉá= p~ãëìåÖ= çÇÉê= ^ééäÉ= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå _~ëáëJcÉ~íìêÉëK= aáÉ= jáí~êÄÉáíÉê= âΠååíÉå= ëáÅÜ Ç~ÇìêÅÜ= ÇÉìíäáÅÜ= ëÅÜåÉääÉê= ~å= ÉáåÉ= ^åä~ÖÉ łÜÉê~åíê~ìÉå=ìåÇ=ÇáÉëÉ=~ìÅÜ=ÄÉÇáÉåÉåK=a~ë ï®êÉ=Éáå=oáÉëÉåëÅÜêáíí=ÑΩê=ÇáÉ=_ê~åÅÜÉK bëëäáåÖÉêW=táê=Ü~ÄÉå=Ç~ë=îçê=îáÉê=g~ÜêÉå ãáí= ìåëÉêÉã= _ÉÇáÉåëóëíÉã= łmçïÉêíçìÅÜ îÉêëìÅÜíI= ïÉäÅÜÉë= ÄÉá= ÇÉå= hìåÇÉå= ïáêâäáÅÜ Öìí=~åâçããíK=^ÄÉê=Éë=ïÉêÇÉå=áããÉê=ÇáÉ=ÖÉJ ë~ãíÉå=báåëíÉääìåÖÉå=îçå=ÉáåÉê=j~ëÅÜáåÉ=~ìÑ ÇáÉ= ^åïÉåÇÉê= ~ÄÖÉï®äòíK= fÅÜ= Öä~ìÄÉI= Ç~ ãΩëëÉå= ïáê= ãÉÜê= òì= áåíÉÖêáÉêíÉå= iΠëìåÖÉå âçããÉåK= a~åå= ÖáÄí= Éë= îÉêÉáåÑ~ÅÜí= ÖÉë~Öí Ü~äí= åìê= åçÅÜ= òïÉá= çÇÉê= ÇêÉá=håΠéÑÉ= Ó= ìåÇ Ç~ãáí= áëí= Ç~ë= qÜÉã~= ÖÉÖÉëëÉåK=a~ë=ãΩëëÉå ïáê= åÉì= ÇÉåâÉåI=ï~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜ= Ç~ë= qÜÉã~ îçå= pí~êíìéë= áëíK= aáÉëÉ= ëáåÇ= åáÅÜí= łîçêÄÉä~ëJ íÉíI=Ü~ÄÉå=åáÅÜí=ëÅÜçå=òÉÜå=g~ÜêÉ=bêÑ~ÜêìåÖI òÉÜå=g~ÜêÉ=j~ëÅÜáåÉå=ÄÉÇáÉåí=çÇÉê=éêçÖê~ãJ ãáÉêí= ìåÇ= ~ìÅÜ= âÉáå= fåÖÉåáÉìêëÇÉåâÉåK= aáÉ Ñ~åÖÉå=ãáí=ÉáåÉã=ïÉá≈Éå=_ä~íí=m~éáÉê=~å=ìåÇ ÉåíïáÅâÉäå=Ç~ê~ìë=ÉáåÉ=fÇÉÉK=cΩê=ìåë=~äë=j~J ëÅÜáåÉåÄ~ìÉê=Öáäí=ÉëI=ëçäÅÜÉ=fÇÉÉå=Éáåã~ä=~ìÑJ òìåÉÜãÉå=çÇÉê=ÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=pí~êíìéJhìäíìê=òì Éí~ÄäáÉêÉåI= ìã= ~ìÅÜ= Éáå= nìÉêÇÉåâÉå= òì= ÉêJ ãΠÖäáÅÜÉåK= a~ë= áëí= ÑΩê= ÇÉå= ÖÉëí~åÇÉåÉå j~ëÅÜáåÉåÄ~ìÉêI=ÇÉê=~ìÑ=ëÉáåÉ=w~ÜäÉå=ëÅÜ~ìJ Éå=ãìëëI=®ì≈Éêëí=ëÅÜïáÉêáÖ=ìåÇ=òáÉÜí=ëáÅÜ=~äë mÜáäçëçéÜáÉ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=råíÉêåÉÜãÉå ÜáåÇìêÅÜK= ^ÄÉê= ÇáÉëÉå= âìäíìêÉääÉå= t~åÇÉä ãΩëëÉå= ïáê= ãáíã~ÅÜÉåK= fÅÜ= Öä~ìÄÉI= Ç~êáå ëíÉÅâí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=`Ü~åÅÉK aìÑÑåÉêW=jáí= ÇÉê= aáÖáí~äáëáÉêìåÖ= ÉåíëíÉJ ÜÉå= åÉìÉ= aáÉåëíäÉáëíÉêI= ÄÉëíÉÜÉåÇ= ~ìë= Éí~ÄJ äáÉêíÉå= cÉêíáÖìåÖëëéÉòá~äáëíÉå= ìåÇ= ÇáÖáí~äÉå c~ÅÜäÉìíÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉå=ÜÉìíáÖÉå=jΠÖäáÅÜâÉáJ íÉå= Ó= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= `äçìÇJÄ~ëáÉêíÉå iΠëìåÖÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=àÉÇÉêã~åå=îÉêÑΩÖÄ~ê=ëáåÇ=Ó ëÉÜê= âçëíÉåÖΩåëíáÖÉ= mêçÖê~ããáÉêäÉáëíìåÖÉå ~åÄáÉíÉåK= aáÉëÉ= råíÉêåÉÜãÉå= Ü~ÄÉå= ÇÉå sçêíÉáäI=Ç~ëë=ëáÉ=îáÉäÉ=mêçÄäÉãÉ=áå=ÇÉå=éêçÇìâJ íáîÉå=råíÉêåÉÜãÉå= ÉáåÑ~ÅÜÉê= äΠëÉå= ìåÇ= a~J íÉå= ëÅÜåÉääÉê= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉå= âΠååÉåK= a~ë= mêçJ ÄäÉã= îçå=ÖÉï~ÅÜëÉåÉå=_ÉíêáÉÄÉå= áëí= áããÉêI Ç~ëë=Éë=îáÉäÉ= fåëÉääΠëìåÖÉå=ÖáÄíI=ÇáÉ=ã~å=ãáí îáÉä= ^ìÑï~åÇ= îÉêï~äíÉå= ãìëëK= pí~êíìéë= ïáÉ ^Åíóñ=ã~ÅÜÉå=Éë=îçêI=áåÇÉã=ëáÉ=a~íÉåëíêΠãÉ ΩÄÉê= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= pÅÜåáííëíÉääÉå= ãáí ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êÉã=^ìÑï~åÇ=~ÄÄáäÇÉåK _ÉÉÖW=fÅÜ=ÑêÉìÉ=ãáÅÜ=ΩÄÉê=àÉÇÉë=pí~êíìé=áå ÇÉê= _ê~åÅÜÉI= ~ÄÉê= Éë= ÖáÄí= åáÅÜí= îáÉäÉ= råíÉêJ åÉÜãÉåI= ÇáÉ= Éáå=jΠÄÉäïÉêâ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÖêΩåÉ táÉëÉ=Ä~ìÉå=âΠååÉåK=aáÉ=ïÉåáÖëíÉå=eÉêëíÉäJ äÉê=âΠååÉå=îçå=ÜÉìíÉ=~ìÑ=ãçêÖÉå=ÇÉå=âçãJ éäÉííÉå= j~ëÅÜáåÉåé~êâ= ~ìëí~ìëÅÜÉåK= a~ë ÜÉá≈íI= ~ääÉáå= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= áå îáÉäÉå= cáêãÉå= j~ëÅÜáåÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê dÉåÉê~íáçåÉå= îçêÜ~åÇÉå= ëáåÇI= ïáêÇ= áããÉê Éáå= ÖÉïáëëÉë= pÅÜåáííëíÉääÉåJmêçÄäÉã= îçêÜ~åJ ÇÉå= ëÉáåK= eáÉê= ïáêÇ= ã~å= ìã= áåÇáîáÇìÉääÉ iΠëìåÖÉå=åáÅÜí=ÜÉêìãâçããÉåK bëëäáåÖÉêW=t~ë= ÇáÉ=jáí~êÄÉáíÉê= ~åÖÉÜíW fÅÜ=Äê~ìÅÜÉ=îçê=lêí=ÇìêÅÜ~ìë=Éáå=é~~ê=iÉìíÉI ÇáÉ= ÇáÉ= mêçòÉëëÉ= ÄÉÜÉêêëÅÜÉåK= eÉìíòìí~ÖÉ êÉáÅÜí= Éë= åáÅÜí=ãÉÜêI= ~ìë= ÉáåÉê= eçäòÄÉ~êÄÉáJ íìåÖëã~ëÅÜáåÉ=Ç~ë=léíáãìã=ÜÉê~ìëòìÜçäÉåK aÉê=_ÉÇáÉåÉê=ãìëë=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ãáí=ÇÉå=^êÄÉáíëJ ëÅÜêáííÉå= Ç~îçê= ìåÇ= Ç~å~ÅÜ= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåK= bê ïáêÇ= åáÅÜí= ÇáÉ= Ö~åòÉ= cÉêíáÖìåÖ= ÄÉíê~ÅÜíÉå âΠååÉåI= ~ÄÉê= Éê=ãìëë= òìãáåÇÉëí=ã~ä= ëÉáåÉ mÉêëéÉâíáîÉ=ÉêïÉáíÉêåK=a~ë=ïáêÇ=ëáÅÜÉê=Éáå=ÉåíJ ëÅÜÉáÇÉåÇÉë=qÜÉã~=ÑΩê=ÇáÉ=wìâìåÑíW=táÉ=èì~J äáÑáòáÉêÉå= ïáê= ÇáÉ= jáí~êÄÉáíÉê= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê îÉêåÉíòíÉå=cÉêíáÖìåÖ\ _ÉÉÖW= aáÉ= jáí~êÄÉáíÉê= ëáåÇ= ÄÉá= ÇáÉëÉã qÜÉã~= Éáå= Ö~åò= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê= mìåâíK=táê ãΩëëÉå= ëçïçÜä= ÑΩê= ÉáåÉ= ÖìíÉ= nì~äáÑáâ~íáçå ÇÉë= pí~ããéÉêëçå~äë= ëçêÖÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉå ÉáåÉå= çÇÉê= ~åÇÉêÉå= péÉòá~äáëíÉå= áåë= qÉ~ã áåíÉÖêáÉêÉåI=ìã=ÇáÉëÉ= cçêã=ÇÉê= cÉêíáÖìåÖ= òì ÄÉÜÉêêëÅÜÉå= Ó= ìåÇ= òï~ê= Ç~ìÉêÜ~ÑíK= ^ìÅÜ Ç~ååI=ïÉåå=Éë=ã~ä=òì=mêçÄäÉãÉå=âçããíK


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above