Page 23

HK3_17

oÉòÄ~ÅÜW= fÅÜ= ÑêÉìÉ= ãáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉ= íçääÉ iáÖå~K=aáÉ= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåÖÉå= ëáåÇ= ëç= Öìí ïáÉ= ëÅÜçå= ä~åÖÉ= åáÅÜí=ãÉÜêK= ^ääÉ= _ê~åÅÜÉå îÉêòÉáÅÜåÉå= ÉáåÉ= éçëáíáîÉ= dÉëÅÜ®ÑíëÉåíïáÅâJ äìåÖK=oÉîçäìíáçå®êÉ=kÉìÜÉáíÉå=ÄÉá=j~ëÅÜáåÉå ìåÇ=^åä~ÖÉå=Éêï~êíÉ=áÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=g~Üê=~ÄÉê åáÅÜíK= açÅÜ= áÅÜ= ÑêÉìÉ=ãáÅÜ= ~ìÑ= áåíÉêÉëë~åíÉ aÉí~áäë= ìåÇ= iΠëìåÖÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= ^åä~ÖÉå ìåÇ= mêçòÉëëÉ= ëí~ÄáäÉê= ìåÇ= ëáÅÜÉêÉê= ã~ÅÜÉåK råÇ=~ìÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=åÉìÉå=pÉêîáÅÉë=ìåÇ=aáÉåëíJ äÉáëíìåÖÉåI=ÇáÉ=Ç~ãáí=îÉêÄìåÇÉå=ëáåÇK aìÑÑåÉêW= kÉÄÉå= ÇÉå= mêçÇìâíåÉìÜÉáíÉå ÉêÜçÑÑí=ã~å= ëáÅÜ=îçå=ÉáåÉê=tÉäíäÉáíãÉëëÉ=å~J íΩêäáÅÜ= áããÉêI= Ç~ëë= ã~å= fåëéáê~íáçå= ÑΩê= ÇáÉ ïÉáíÉêÉ= ^ìëêáÅÜíìåÖ= ëÉáåÉë= råíÉêåÉÜãÉåë ÄÉâçããíK=aáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ=ëáÉÜí ëáÅÜ=áã=fåä~åÇ=ãáí=ÉáåÉê=fãéçêíèìçíÉ=îçå=òïáJ ëÅÜÉåòÉáíäáÅÜ= êìåÇ= SR= mêçòÉåí= âçåÑêçåíáÉêíK jÉÜê=ÇÉåå=àÉ=Öáäí=ÉëI=ÇáÉ= cÉêíáÖìåÖ=òì=~ìíçJ ã~íáëáÉêÉå= ìåÇ= ÇáÉ= mêçòÉëëÉ= ëç= ÉÑÑáòáÉåí= ìåÇ ÑÉÜäÉêÑêÉá=òì=ÄÉÜÉêêëÅÜÉå=ïáÉ=áêÖÉåÇ=ãΠÖäáÅÜK fÅÜ=ÉêÜçÑÑÉ=ãáê= îçå=ÇÉê=iáÖå~I= fãéìäëÉ=Ç~ÑΩê òì=ÄÉâçããÉåI=ïáÉ=ÇáÉ=jΠÄÉäéêçÇìâíáçå=ÇÉê wìâìåÑíI= ÇáÉ= ïáê= à~= ~ääÉ= åçÅÜ= åáÅÜí= âÉååÉåI ~ìëëÉÜÉå=âΠååíÉK _ÉÉÖW= fÅÜ= ÑêÉìÉ=ãáÅÜ=~ìÑ=Ç~ë=åÉìÉ=hçåJ òÉéí= ÇÉê= iáÖå~K= ^ìÅÜ= ïáê= ëìÅÜÉå= ~ìÑ= ÇÉê tÉäíäÉáíãÉëëÉ= åáÅÜí= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= å~ÅÜ j~ëÅÜáåÉåI= ëçåÇÉêå= å~ÅÜ= iΠëìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ qÜÉãÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ìåëÉêÉê= páÅÜí=ïáÅÜíáÖ= ëáåÇK fÅÜ=Öä~ìÄÉI=Ç~ëë=Ç~ë=åÉìÉ=hçåòÉéí=ÇáÉëÄÉòΩÖJ äáÅÜ= Éáå= sçääíêÉÑÑÉê= ïÉêÇÉå= âΠååíÉI= ïÉáä= Éë ÜáäÑíI=iΠëìåÖÉå=òì=ÉåíÇÉÅâÉåI=ÇáÉ=ã~å=ëçåëí ãΠÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= åìê= áã= k~ÅÜÜáåÉáå= áå= ÇÉê c~ÅÜéêÉëëÉ= äÉëÉå= â~ååK= a~ë= Öáäí= áã= j~J ëÅÜáåÉåJI=áã=tÉêâòÉìÖJ=~ÄÉê= ~ìÅÜ= áã=lÄÉêJ Ñä®ÅÜÉåÄÉêÉáÅÜK=táê=ïçääÉå= ìåë= áå= e~ååçîÉê fÇÉÉå=ÜçäÉåI=ìã=òì=ïáëëÉåI=ïçãáí=ïáê=ìåë=áå wìâìåÑí=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉå=ãΩëëÉåK hÉííå~âÉêW= fÅÜ= ëÉÜÉ= ÇáÉ= âçããÉåÇÉ iáÖå~=~ìÅÜ=ìåíÉê=ÇÉã=jçííç=łãÉÜê=bîçäìíáçå ~äë= oÉîçäìíáçåK= aáÉ= Öêç≈É= oÉîçäìíáçå= ï®êÉ å~íΩêäáÅÜ= ÉáåÉ= áåíÉÖêáÉêíÉI= âçãéäÉíí= îÉêåÉíòíÉ QKMJiΠëìåÖK=^ÄÉê=Ç~ë= áëí=ÉáåÉ= sáëáçåI=ÇáÉ=ìåë åçÅÜ= îáÉäÉ= g~ÜêÉ= ÄÉÖäÉáíÉå= ïáêÇK= t~ë= ïáê ëáÅÜÉê= ÉêäÉÄÉå= ïÉêÇÉåI= ëáåÇ= îáÉäÉ= aÉí~áäîÉêJ ÄÉëëÉêìåÖÉåK=sçå=ÇÉå=dÉëéê®ÅÜÉå=~å=ÉáåòÉäJ åÉå=jÉëëÉëí®åÇÉå=Éêï~êíÉå=ïáê=ÉáåáÖÉ=sáëáçJ åÉåI= ïçÜáå= ÇÉê= qêÉåÇ= ÖÉÜíI= Éíï~= ÄÉá= ÇÉê sl`JqÜÉã~íáâK=táê= ëíÉÜÉå=~äë=råíÉêåÉÜãÉå îçê=ïáÅÜíáÖÉå=tÉáÅÜÉåëíÉääìåÖÉåI=ãáí=ÇÉåÉå ïáê= ìåë= áåíÉåëáî=ÄÉÑ~ëëÉå=ãΩëëÉåI=ìã=å~ÅÜJ ÜÉê=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=òì=íêÉÑÑÉåK oÉòÄ~ÅÜW= a~ë= åÉìÉ= hçåòÉéí= ÄÉëÉáíáÖí ~ìÅÜ=ÇáÉ=eΩêÇÉ=òïáëÅÜÉå=âäÉáåÉå=ìåÇ=Öêç≈Éå _ÉíêáÉÄÉåI= ÇáÉ= îçêÜáå= ~åÖÉëéêçÅÜÉå= ïìêÇÉK pç=íê~ìÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=häÉáåÉå=îáÉääÉáÅÜí=~ìÅÜ=ÉÜÉê òì=ÇÉå=Öêç≈Éå=eÉêëíÉääÉêåK=aáÉ=qêÉååìåÖ=òïáJ ëÅÜÉå=e~åÇïÉêâ= ìåÇ= fåÇìëíêáÉ= ÖáÄí= Éë=ïÉäíJ ïÉáí=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ÉáÖÉåíäáÅÜ=åìê=áå=aÉìíëÅÜä~åÇK aáÉ= kÉìÉêìåÖÉå= ïÉêÇÉå= ëáÅÜÉê= ÉáåÉ= báåÖÉJ ïΠÜåìåÖëéÜ~ëÉ=ÄÉåΠíáÖÉåI=~ÄÉê=áÅÜ=ëÉÜÉ=ëáÉ ~äë=`Ü~åÅÉ= ÑΩê= ~ääÉ= _ÉíÉáäáÖíÉåK= aáÉ= _ÉëìÅÜÉê âΠååÉå=Ç~ÇìêÅÜ=ãÉÜê=îçå=ÇÉê=iáÖå~=ëÉÜÉå=Ó ìåÇ= ÇáÉ= ^ìëëíÉääÉê= ÄÉâçããÉå= òìë®íòäáÅÜÉ hìåÇÉåÖêìééÉå=~å=áÜêÉ=pí®åÇÉK mÑÉáÑÑÉêW=táê=ëíÉääÉå=ÑÉëíI=Ç~ëë=ÇáÉ=råíÉêJ åÉÜãÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= áÜêÉ j~êâíéçëáíáçå=Ö~åò=åÉì=ÇÉÑáåáÉêÉåK=páÉ=êáÅÜíÉå áÜêÉ= hçåòÉéíÉ= åÉì= ~ìë= ìåÇ= ëéêÉÅÜÉå= áÜêÉ hìåÇÉå=~åÇÉêë=~åK=aáÉ=_ÉëìÅÜÉê=âΠååÉå=ëáÅÜ ÇìêÅÜ=ÇáÉ=åÉìÉ=^êí=ÇÉê=mê®ëÉåí~íáçå=îçå=ÇÉå fååçî~íáçåÉå=åçÅÜ=ÄÉëëÉê=áåëéáêáÉêÉå=ìåÇ=ëáÅÜ ~ìÑ=ÇÉê=jÉëëÉ=~ìÅÜ=ã~ä= íêÉáÄÉå=ä~ëëÉåK=qêçíò ~ääÉê= aáÖáí~äáëáÉêìåÖ= ëçääíÉå= ïáê= åáÅÜí= îÉêÖÉëJ ëÉåI= Ç~ëë= dÉëÅÜ®ÑíÉ= å~ÅÜ=ïáÉ= îçê= òïáëÅÜÉå jÉåëÅÜÉå= ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåK= eáÉê= ÄáÉíÉí= ÇáÉ iáÖå~=ÇáÉ=jΠÖäáÅÜâÉáíI=ãáí=c~ÅÜäÉìíÉå=~ìë=~ääÉê tÉäí=áåë=dÉëéê®ÅÜ=òì=âçããÉåK łaáÉ=_ÉëìÅÜÉê=ÇÉê=iáÖå~ âΠååÉå=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ=Ç~ë åÉìÉ=hçåòÉéí=îçå=ÇÉå fååçî~íáçåÉå=åçÅÜ=ÄÉëëÉê áåëéáêáÉêÉå=ä~ëëÉåK `Üêáëíá~å=mÑÉáÑÑÉêI=aÉìíëÅÜÉ=jÉëëÉ


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above