Page 41

HK3_17

cçíçW=aÉìíëÅÜÉ=jÉëëÉ wì=â~ìã= ÉáåÉê= jÉëëÉ=é~ëëí=ÇÉê= ~äíÉ= iáÉÇíÉñí= îçå=eÉêã~åå=^Ç~ã=îçå=h~ãé ÄÉëëÉê=~äë=òìê=ÇáÉëà®ÜêáÖÉå=iáÖå~K=sçã=OOK=Äáë=OSK=j~á=Éêï~êíÉí=ÇáÉ=_ÉëìÅÜÉê=áå e~ååçîÉê= åáÅÜí= åìê= Éáå= cÉìÉêïÉêâ= ~å= fååçî~íáçåÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= Éáå= îΠääáÖ åÉìÉë= cä®ÅÜÉåâçåòÉéíK= aáÉ= sÉê~åëí~äíÉê= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= ^ìëëíÉääìåÖëÄÉêÉáÅÜÉ âçãéäÉíí=ΩÄÉê~êÄÉáíÉíI=Ñ~ëí=àÉÇÉë=råíÉêåÉÜãÉå=Ü~í=ÉáåÉå=~åÇÉêÉå=pí~åÇéä~íò ÄÉâçããÉåK= a~ãáí= páÉ= áã= aëÅÜìåÖÉä= ÇÉê= kÉìÉêìåÖÉå= åáÅÜí= ÇáÉ= lêáÉåíáÉêìåÖ îÉêäáÉêÉåI=ÖÉÄÉå=ïáê=fÜåÉå=áå=ìåëÉêÉã=péÉÅá~ä=ÉáåÉå=§ÄÉêÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÉáåòÉäJ åÉå= ^åÄáÉíÉê= ìåÇ= áÜêÉ= mê®ëÉåí~íáçåÉåK= wìÇÉã= Ü~ÄÉå= ïáê= àÉÇÉ= jÉåÖÉ ëé~ååÉåÇÉ=^åïÉåÇÉêÄÉêáÅÜíÉ=ìåÇ=fåíÉêîáÉïë=ÑΩê=páÉ=òìë~ããÉåÖÉëíÉääíK=


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above