Page 42

HK3_17

kÉìÉ=fãéìäëÉ=ÑΩê ÇáÉ=eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖ aÉê=`çìåíÇçïå=ä®ìÑíW=få=ïÉåáÖÉå=q~ÖÉå=ëíÉÜí=e~ååçîÉê=ïáÉÇÉê=Ö~åò=áã=wÉáÅÜÉå ÇÉê= iáÖå~= Ó= ÇÉê=ïÉäíïÉáí= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= jÉëëÉ= ÑΩê=j~ëÅÜáåÉåI= ^åä~ÖÉå= ìåÇ tÉêâòÉìÖÉ=ÑΩê=ÇáÉ=eçäòÄÉJ=ìåÇ=JîÉê~êÄÉáíìåÖK=oìåÇ=N=RMM=^ìëëíÉääÉê=~ìë=QV=i®åJ ÇÉêå= ÄáäÇÉå= ÇÉå= åÉìÉëíÉå= pí~åÇ= ÇÉê= cÉêíáÖìåÖëíÉÅÜåáâ= ~ÄK= aáÉ= âçåàìåâíìêÉääÉ i~ÖÉ= ÇÉê= _ê~åÅÜÉI= ÇáÉ= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉ= aáÖáí~äáëáÉêìåÖ= ìåÇ= Ç~ë= åÉìÉ= cä®ÅÜÉåJ âçåòÉéí=ä~ëëÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=sÉê~åëí~äíìåÖ=ÜçÑÑÉåK êëíã~äë=ëÉáí=ãÉÜêÉêÉå=g~ÜêÉå= áëí=ÇáÉ ^ìëëíÉääìåÖëÑä®ÅÜÉ=ÇÉê=iáÖå~=ëáÖåáÑáJ â~åí= ÖÉï~ÅÜëÉåK= ł_ÉêÉáíë= áã= ^éêáä Ü~ííÉå=ïáê=Ç~ë=bêÖÉÄåáë=ÇÉê=sçêîÉêJ b ~åëí~äíìåÖ=ΩÄÉêíêçÑÑÉåI= ëç=`Üêáëíá~å=mÑÉáÑÑÉêI däçÄ~ä= aáêÉÅíçê= iáÖå~= ~åÇ= tççÇïçêâáåÖ bîÉåíë=ÄÉá=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=jÉëëÉK ł^ìÑ=NOU=MMM=nì~Çê~íãÉíÉêå=ïÉêÇÉå=ÇáÉ ëáÉÄÉå=pÅÜïÉêéìåâíÉ=tÉêâòÉìÖÉI=j~ëÅÜáåÉå ìåÇ= ^åä~ÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= báåòÉäJ= ìåÇ= pÉêáÉåÑÉêíáJ ÖìåÖI=lÄÉêÑä®ÅÜÉåíÉÅÜåáâI= eçäòïÉêâëíçÑÑÜÉêJ ëíÉääìåÖI=p®ÖÉïÉêâíÉÅÜåáâI= båÉêÖáÉ= ~ìë=eçäòI j~ëÅÜáåÉåâçãéçåÉåíÉå= ìåÇ= ^ìíçã~íáëáÉJ êìåÖ= ëçïáÉ= cçêëííÉÅÜåáâ= áå= ÉáåÉã= åÉìÉåI íÉÅÜåçäçÖáÉçêáÉåíáÉêíÉå= hçåíÉñí= ~ÄÖÉÄáäÇÉíK a~ë=åÉìÉ=cä®ÅÜÉåâçåòÉéí=Ü~í=ëÉáíÉåë=ÇÉê=^ìëJ ëíÉääÉê=îçääÉ=^âòÉéí~åò=ÖÉÑìåÇÉå=Ó=ÉêÜÉÄäáÅÜÉ cä®ÅÜÉåîÉêÖêΠ≈ÉêìåÖÉå=ëáåÇ=Ç~ë=bêÖÉÄåáëK=aáÉ _ÉëìÅÜÉê= âΠååÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= îáÉäÉ= kÉìÜÉáíÉå ìåÇ=ÉáåÉå=ïÉäíïÉáí=ÉáåòáÖ~êíáÖÉå=j~ëÅÜáåÉåJ é~êâ= ãáí= ^åä~ÖÉå= áã= iáîÉJbáåë~íò= ÑêÉìÉåI ë~Öí= mÑÉáÑÑÉêK= wìê= ÖìíÉå= píáããìåÖ= ÄÉá= ÇÉå iáÖå~JsÉê~åëí~äíÉêå= aÉìíëÅÜÉ= jÉëëÉ= ìåÇ saj^=eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉå= íê®Öí=åÉJ ÄÉå= ÇÉê= íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉå= aóå~ãáâ= ìåÇ= ÇÉê ÖìíÉå= hçåàìåâíìê= áå= ÇÉê= eçäòïáêíëÅÜ~Ñí= áå îáÉäÉå=j®êâíÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=aáÖáí~äáëáÉêìåÖ=ÄÉáK fããÉê=ëí®êâÉê=ÇìêÅÜÇêáåÖí=ÇáÉ=sÉêåÉíòìåÖ ÇáÉ=tÉäí=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉåI=póëíÉãÉ=ìåÇ=tÉêâJ òÉìÖÉK= fåÇìëíêáÉ=QKMI= fåíÉêåÉí=ÇÉê= aáåÖÉ=ìåÇ pã~êí= c~Åíçêó= Ó= ~ääÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ÇÉìíÉå= Ç~ê~ìÑ ÜáåI=Ç~ëë=Éë=Ç~êìã=ÖÉÜíI=ÇÉå=hìåÇÉå=ÇìêÅÜ åÉìÉëíÉ= qÉÅÜåçäçÖáÉå= ÉáåÉ= ÜΠÜÉêÉ= bÑÑáòáÉåò ìåÇ= mêçÇìâíáîáí®í= ëçïáÉ= ÉáåÉ= sÉêÄÉëëÉêìåÖ ÇÉê=tÉííÄÉïÉêÄëÑ®ÜáÖâÉáí=òì=ÉêãΠÖäáÅÜÉåK kÉÄÉå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ò®ÜäÉå= fí~äáÉåI= £ëíÉêJ êÉáÅÜI=pé~åáÉåI=ÇáÉ=qΩêâÉáI=a®åÉã~êâI=`Üáå~I pÅÜïÉÇÉåI= ÇáÉ=pÅÜïÉáò=ìåÇ=ÇáÉ=káÉÇÉêä~åÇÉ òì= ÇÉå= qçéJqÉåJ^ìëëíÉääÉêå~íáçåÉåK= få= òÉÜå e~ääÉå=ëçïáÉ=~ìÑ=ÇÉã=cêÉáÖÉä®åÇÉ=òÉáÖÉå=ÇáÉ råíÉêåÉÜãÉåI=Ç~êìåíÉê=~ääÉ=tÉäíã~êâíÑΩÜêÉêI áÜêÉ= ÖÉë~ãíÉ= iÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖâÉáíK= c~ÅÜÄÉëìJ =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ QO= = eh=PLOMNT= = cçíçëW=aÉìíëÅÜÉ=jÉëëÉ a~ìãÉå=ÜçÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=iáÖå~W=Eîçå=äáåâëF tçäÑÖ~åÖ=mΠëÅÜäI=sçêëáíòÉåÇÉê=ÇÉë=saj^ eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉåI=aêK=^åÇêÉ~ë dêìÅÜçïI=jáíÖäáÉÇ=ÇÉë=sçêëí~åÇë=ÇÉê aÉìíëÅÜÉå=jÉëëÉ=^dI=ìåÇ=dáìäáç=j~ëçííáI hÉóåçíÉ=péÉ~âÉê=ÄÉá=ÇÉê=iáÖå~=mêÉîáÉï


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above