Page 46

HK3_17

ocfaJc~Åíçêó=òÉáÖí=sÉêåÉíòìåÖ ìê= iáÖå~= éê®ëÉåíáÉêí= ëáÅÜ= ÄÉêÉáíë= òìã òïÉáíÉå= j~ä= ÇáÉ= ocfaJc~Åíçêó= ~ìÑ= êìåÇ w SMM= nì~Çê~íãÉíÉêå= áå= e~ääÉ= NNK= lêÖ~åáëáÉêí ïáêÇ= ÇáÉ=^âíáçåëÑä®ÅÜÉ= îçå= ÇÉê=^Ä~Åç= fåÑçêJ ã~íáçåëëóëíÉãÉ=dãÄe=~ìë=iΠÜåÉK=ocfa=ëíÉÜí ÑΩê= o~ÇáçJcêÉèìÉåÅó= fÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ìåÇ= ÄÉJ òÉáÅÜåÉí=pÉåÇÉêJbãéÑ®åÖÉêJpóëíÉãÉ=òìã=ÄÉJ êΩÜêìåÖëäçëÉå= fÇÉåíáÑáòáÉêÉå= ìåÇ= içâ~äáëáÉêÉå îçå=lÄàÉâíÉå=ãáíÜáäÑÉ=îçå=o~ÇáçïÉääÉåK=a~ãáí ëÅÜ~ÑÑí=ocfa=ÇáÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ÉÑÑáòáÉåíÉ bêÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= mêçÇìâíáçåëÑçêíëÅÜêáííë= Éåíä~åÖ ÇÉê=tÉêíëÅÜΠéÑìåÖëâÉííÉK łjáí= ÇÉê=ocfaJc~Åíçêó= òÉáÖÉå=ïáêI= ïáÉ= ÇáÉ áåíÉääáÖÉåíÉ=sÉêåÉíòìåÖ=áå=ÇÉê=eçäòJ=ìåÇ=jΠJ ÄÉäáåÇìëíêáÉ=ìãÖÉëÉíòí=ïáêÇK=^ìÅÜ=ÇÉê=jáííÉäJ ëí~åÇ=ÑáåÇÉí=ÜáÉê=iΠëìåÖë~åë®íòÉ=ÑΩê=ëÉáå=dÉJ ëÅÜ®ÑíK= ocfa= áëí= ÇáÉ= _~ëáë= ÑΩê= fåÇìëíêáÉ= QKMI ÇÉåå= ëáÉ= ëíÉääí= ÉáåÉ= ÉÑÑáòáÉåíÉ= íÉÅÜåáëÅÜÉ= iΠJ ëìåÖ= Ç~êI= ìã= fåÑçêã~íáçåÉå= ÇáêÉâí= ~å= ÇÉå tÉáí=ãÉÜê=~äë=łåìê=eçäò l QS= = eh=PLOMNT= = tÉêâëíΩÅâÉå= ìåíÉêòìÄêáåÖÉåI= ë~Öí= ^åà~ hçáíâ~I=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáå=îçå=^Ä~ÅçK få= ÇÉê= ocfaÓc~Åíçêó= òÉáÖÉå= ÇáÉ= ÄÉíÉáäáÖíÉå ^ìëëíÉääÉê= ÄÉï®ÜêíÉ= ^åïÉåÇìåÖÉå= ëçïáÉ áååçî~íáîÉ= iΠëìåÖÉå= ìåÇ= mêçÇìâíÉ= êìåÇ= ìã Ç~ë= qÜÉã~= ocfaI= îÉêåÉíòíÉ= cÉêíáÖìåÖ= ìåÇ fåÇìëíêáÉ=QKMK=eáÉê=ïáêÇ=ÇÉãçåëíêáÉêíI=ïáÉ=îÉêJ åÉíòíÉ= cÉêíáÖìåÖëëóëíÉãÉ= áå= ÇÉê= eçäòJ= ìåÇ jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ= áãéäÉãÉåíáÉêí= ïÉêÇÉåK= ^åJ ïÉåÇìåÖÉå= ìåÇ= iΠëìåÖÉå= ãáí= ocfaJråíÉêJ ëíΩíòìåÖ=Éåíä~åÖ=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=pìééäó=`Ü~áå áå= ÇÉê= jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ= ïÉêÇÉå= ÉêäÉÄÄ~ê= ÖÉJ ã~ÅÜíW= îçã= wìäáÉÑÉêÉê= ΩÄÉê= ÇÉå= içÖáëíáâÉê òìã= mêçÇìòÉåíÉåI= îçã= kÉìãΠÄÉääçÖáëíáâÉê òìã=jΠÄÉäÜ~åÇÉä= ìåÇ= ãáí= ÇÉã= pÉêîáÅÉ= ÇÉë jΠÄÉäÜ~åÇÉäë=Äáë=òìã=båÇâìåÇÉåK=wáÉä=áëí=Éáå êÉáÄìåÖëäçëÉê= aìêÅÜä~ìÑ= ãáí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉê oÉâä~ã~íáçåëãáåáãáÉêìåÖK= łdÉê~ÇÉ= áã= eáåJ ÄäáÅâ= ~ìÑ= fåÇìëíêáÉ= QKM= ïáêÇ= ÇáÉ= òìâΩåÑíáÖÉ kìíòìåÖ= ÇÉê= ocfaJqÉÅÜåçäçÖáÉ= ãÉÜê= ìåÇ ãÉÜê=~å=_ÉÇÉìíìåÖ=ÖÉïáååÉå=ìåÇ= áå=îáÉäÉå _ÉêÉáÅÜÉå= ëçÖ~ê= ÇÉå= _~êÅçÇÉ= ~ÄäΠëÉåI= ÉêJ Ö®åòí=^åÇêÉà=bêãäáÅÜI=mêçàÉâíäÉáíÉê=îçå=^Ä~ÅçK ocfaJpóëíÉãÉ= ëáåÇ= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå áåÇìëíêáÉääÉå=báåë~íò=áå=ÇÉê=_ê~åÅÜÉ=ëÅÜçå=ïÉáí îÉêÄêÉáíÉíI=ïáÉ=òìã=_ÉáëéáÉä=ÄÉá=ÇÉê=~ìíçã~íáJ ëÅÜÉå= t~êÉåîÉêÉáåå~ÜãìåÖI= ÄÉá= h~åÄ~åJ iΠëìåÖÉå= Ó= ~äëç= mêçÇìâíáçåëéêçòÉëëJpíÉìÉJ êìåÖëãÉíÜçÇÉå=òìê=qÉáäÉîÉêëçêÖìåÖ=ÓI=ÄÉá=ÇÉê nì~äáí®íëâçåíêçääÉI=ÇÉê=_É~êÄÉáíìåÖ=îçå=tÉêâJ ëíΩÅâÉå=ëçïáÉ=áã=içÖáëíáâÄÉêÉáÅÜK wì=ÇÉå=^ìëëíÉääÉêå=ìåÇ=råíÉêëíΩíòÉêå=ÇÉê ocfaÓc~Åíçêó= ò®ÜäÉå=åÉÄÉå=^Ä~ÅçW=^ÖáãÉêçI _ÉÅâÉê=pçåÇÉêJj~ëÅÜáåÉåÄ~ìI=m~åçíÉÅI=m~ÅâJ ëáòÉI=_áÉëëÉI=aã~áÅI= cê~åò=dä~åÉ=j~ëÅÜáåÉåJ ìåÇ=dÉê®íÉÄ~ìI= fjpI= fíÉãI=eÉÅÜí= bäÉÅíêçåáÅI içÖçé~âI=qçêïÉÖÖÉI=sÉåà~âçÄ=j~ëÅÜáåÉåÄ~ì ìåÇ=tCh=jÉí~ääîÉê~êÄÉáíìåÖK =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ Ä=hìåëíëíçÑÑÉI=éä~ííÉåÑΠêãáÖÉ=sÉêÄìåÇJ ã~íÉêá~äáÉå= ìåÇ= `çãéçëáíÉë= çÇÉê a®ããJ=ìåÇ=_~ìëíçÑÑÉ=Ó=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=OMNT òÉáÖÉå= ÇáÉ=eÉêëíÉääÉêI= Ç~ëë= eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëJ ã~ëÅÜáåÉå=ïÉáí~ìë=ãÉÜê= âΠååÉåI= ~äë= łåìê eçäò= òì=ÄÉ~êÄÉáíÉåK=w~ÜäêÉáÅÜÉ=^ìëëíÉääÉê=ÇÉJ ãçåëíêáÉêÉå=ÇáÉ=sáÉäëÉáíáÖâÉáí=áÜêÉê=j~ëÅÜáåÉå ~å= áÜêÉå= pí®åÇÉåK= sçê= ~ääÉã= ÄÉáã= `~ê~î~åJ ìåÇ= _ççíëÄ~ìI= ÇÉã= fååÉå~ìëÄ~ì= îçå= c~ÜêJ òÉìÖÉåI=pÅÜáÑÑÉå=ìåÇ=cäìÖòÉìÖÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ ÄÉá= ÇÉê= hçåÑÉâíáçåáÉêìåÖ= îçå= hìåëíëíçÑÑÉå âçããÉå= ÇáÉ= âä~ëëáëÅÜÉå= eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëJ ã~ëÅÜáåÉå= òìã= báåë~íòK= ^ìÅÜ= áã= qáëÅÜäÉêJ ìåÇ= pÅÜêÉáåÉêÜ~åÇïÉêâ= áëí= ÇáÉ= _É~êÄÉáíìåÖ îçå= hìåëíJ= ìåÇ= sÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑÉå= åáÅÜí ãÉÜê= ïÉÖòìÇÉåâÉåK= få= e~ääÉ= OT= ~ìÑ= ÇÉã pí~åÇ= _QP= ïáêÇ= Éë Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= îçã fåëíáíìí=ÑΩê=tÉêâòÉìÖJ ã~ëÅÜáåÉå= ÇÉê= råáJ îÉêëáí®í=píìííÖ~êí=EfÑtF ÉáåÉå= fåÑçJmçáåí= ÖÉJ ÄÉåK=eáÉê=ïÉêÇÉå=îÉêJ ëÅÜáÉÇÉåÉ= lÄàÉâíÉ ìåÇ= tÉêâëíΩÅâÉ= ~ìë hìåëíëíçÑÑÉå= ìåÇ= c~ëÉêîÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑÉå ÖÉòÉáÖíI= ÇáÉ= ~ìÑ= tÉêâòÉìÖã~ëÅÜáåÉå= ãáí tÉêâòÉìÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ= eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖ= ëé~J åÉåÇ= ÜÉêÖÉëíÉääí=ïìêÇÉåK=^ã= pí~åÇ=ïÉêÇÉå òìÇÉã=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jÉëëëóëíÉãÉ=òìê=råíÉêJ ëìÅÜìåÖ= ìåÇ= léíáãáÉêìåÖ= îçå= tÉêâòÉìÖJ ã~ëÅÜáåÉåI=tÉêâòÉìÖÉå= ìåÇ= cÉêíáÖìåÖëéêçJ òÉëëÉå=~ìëÖÉëíÉääíK=cÉêåÉê=éê®ëÉåíáÉêí=Ç~ë= fÑt ~âíìÉääÉ=cçêëÅÜìåÖëîçêÜ~ÄÉåK a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ÄáÉíÉí=ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉ=jÉëëÉ ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=píìííÖ~êí=áåíÉJ êÉëë~åíÉ= hìêòîçêíê®ÖÉ= ëçïáÉ= ÖÉÑΩÜêíÉ= _ÉëìJ ÅÜÉêíçìêÉå=òì=ÇÉå=ò~ÜäêÉáÅÜÉå=^ìëëíÉääÉêå=~ìë ÇÉå= _ÉêÉáÅÜÉå= eÉêëíÉääìåÖI= _É~êÄÉáíìåÖI tÉêâòÉìÖÉI= lÄÉêÑä®ÅÜÉåíÉÅÜåáâ= ìåÇ= _ÉJ ëÅÜáÅÜíìåÖ=~åK=aáÉëÉ=ÇÉãçåëíêáÉêÉå=ãáí=áÜêÉå j~ëÅÜáåÉåîçêÑΩÜêìåÖÉå=ìåÇ=mêçÇìâíãìëíÉêå ÇÉå= îáÉäëÉáíáÖÉå= báåë~íò= áÜêÉê=j~ëÅÜáåÉå= ìåÇ ^åä~ÖÉå=ÄÉá=ÇÉê=_É~êÄÉáíìåÖ=îçå=hìåëíJ=ìåÇ sÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑÉåK aáÉ=dìáÇÉÇ=qçìêë=ïÉêÇÉå=~ã=jçåí~ÖI=OOK j~áI= ìåÇ= jáííïçÅÜI= OQK= j~áI= ~ìÑ= aÉìíëÅÜ ìåÇ= båÖäáëÅÜ= ~åÖÉÄçíÉå= ìåÇ= Ç~ìÉêå= Éíï~ òïÉá= píìåÇÉåK= pí~êíéìåâí= ÇÉê= qçìêÉå= áëí= ÇáÉ oçÄçí~íáçå=^Å~ÇÉãó=~ìÑ=ÇÉã=jÉëëÉÖÉä®åÇÉK aÉê= mêÉáë= ÑΩê=_ÉëìÅÜÉê=ÄÉíê®Öí=NR= bìêçI= ÉáåÉ îçêÜÉêáÖÉ=^åãÉäÇìåÖ=áëí=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜK få= ÇÉê= oçÄçí~íáçå= ^Å~ÇÉãó= ~ìÑ= ÇÉã jÉëëÉÖÉä®åÇÉ=ïÉêÇÉå=òìÇÉã=~å=ÇÉå=ÉêëíÉå ÇêÉá= jÉëëÉí~ÖÉå= áåíÉêÉëë~åíÉ= hìêòîçêíê®ÖÉ ~åÖÉÄçíÉåK=a~êìåíÉê=òìã=_ÉáëéáÉä=Éáå=sçêíê~Ö îçå=aêKJfåÖK=j~êíáå=aêÉëëäÉêI=iÉáíÉê=cçêëÅÜìåÖ ìåÇ= dÉëÅÜ®ÑíëÑÉäÇÉåíïáÅâäìåÖ= ÄÉá= iÉìÅçI òìã=qÜÉã~=ł`chJ_É~êÄÉáíìåÖ=ãáí=mJpóëíÉãJ tÉêâòÉìÖÉå=~ã=jçåí~Ö=ìã=NNKNR=rÜêK=^ã aáÉåëí~Ö= êÉÑÉêáÉêí= `Üêáëíá~å= qÉêÑêΩÅÜíÉI= hÉó ^ÅÅçìåí=j~å~ÖÉê=ÇÉê=p`j=dêçìé=aÉìíëÅÜJ ä~åÇI=ìã=ÇáÉëÉäÄÉ=rÜêòÉáí=òìã=qÜÉã~=łjçJ ÇÉêåÉ= j~ëÅÜáåÉåíÉÅÜåáâ= QKM= ÑΩê= mä~ëíáÅ= ~åÇ `çãéçëáíÉëK=a~ë= âçãéäÉííÉ= mêçÖê~ãã= ÖáÄí Éë=ìåíÉê=ïïïKäáÖå~KÇÉ jáí=îáÉäÉå=eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉå ä~ëëÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ=~äíÉêå~íáîÉ=tÉêâëíçÑÑÉ ÄÉ~êÄÉáíÉåK=^ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=ÇÉãçåëíêáÉêÉå ÇáÉ=^ìëëíÉääÉê=ÇÉå=ÑäÉñáÄäÉå=báåë~íò wÉáÖíI=ïáÉ=ÇáÉ=áåíÉääáÖÉåíÉ=sÉêåÉíòìåÖ=áå=ÇÉê eçäòJ=ìåÇ=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ=ìãÖÉëÉíòí=ïáêÇW ÇáÉ=ocfaJc~Åíçêó=áå=e~ääÉ=NN


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above