Page 5

HK3_17

péÉÅá~ä=iáÖå~ aáÉ=eçäò=îÉê~êÄÉáíÉåÇÉ=fåÇìëíêáÉ=ÑáÉÄÉêí=ÇÉê=iáÖå~ ÉåíÖÉÖÉåK=råëÉê=Öêç≈Éë=jÉëëÉJpéÉÅá~ä=áåÑçêãáÉêí páÉ=ΩÄÉê=~ääÉ=ïáÅÜíáÖÉå=j~ëÅÜáåÉåJkÉìÜÉáíÉåK=a~òì ÖáÄí=Éë=fåíÉêîáÉïëI=^åïÉåÇÉêÄÉêáÅÜíÉ=ìåÇ=ãÉÜêK c^`eqbf i = c£oabo J rka=i^dboqb`ekfh NOQ NOS NOU NPO NPS NPT NPT NPU NPV _Éáã=pçêíáÉêÉå=ÇÉå=aìêÅÜÄäáÅâ=ÄÉÜ~äíÉå hê~ÑíLmÉäáé~äW=fåíÉêîáÉï=ãáí=gçÜ~ååÉë=eáäë eçã~ÖW=oçÄçíÉêJbáåë~íò=áå=ÇÉê=pÅÜêÉáåÉêÉá póëíê~éä~åW=fåíÉääáÖÉåíÉë=pçêíáÉêÉå bìêçíÉÅÜW=hçããáëëáçåáÉêÉå=ãáí=s~âììãíÉÅÜåáâ pÅÜã~äòW=pÉêîáÅÉÑêÉìåÇäáÅÜÉ=cä®ÅÜÉåÖêÉáÑÉê qçêïÉÖÖÉW=PSMJdê~ÇJpÉåëçêáâ lÜê~W=eçÜÉ=i~ëíÉå=ÑäÉñáÄÉä=ä~ÖÉêå eìÄíÉñW=bÑÑáòáÉåíÉë=eçäòÜ~åÇäáåÖ clorj NQM cçíç=ÇÉë=jçå~íë=L=fãéêÉëëìã dÉëéê®ÅÜëé~êíåÉê=ÇáÉëÉê=^ìëÖ~ÄÉW sçå=äáåâë=çÄÉåW=bäâç=_ÉÉÖ=Ep~ÅÜëÉåJ âΩÅÜÉåFI=dêÉÖçê=_~ìãÄìëÅÜ=EtÉáåáÖFI bäã~ê=aìÑÑåÉê=EsáîçåáçFI=tçäÑÖ~åÖ hÉííå~âÉê=EhÉííå~âÉêFI=aáÉíÉê=oÉòÄ~ÅÜ EiáÖåìã=`çåëìäíáåÖFI=`Üêáëíá~å=mÑÉáÑÑÉê EiáÖå~FI=cê~åâ=aáÉò=EiÉìÅçFI=bêåëí=bëëäáåJ ÖÉê=Eeçã~ÖFI=aêK=^ÅÜáã=eΩÄÉåÉêI=gÉåë c~åÇêÉó=ìåÇ=tçäÑÖ~åÖ=eçêãìíÜ=E~ääÉ häÉáÄÉêáíFI=aêK=^åÇêÉ~ë=dêìÅÜçï=EiáÖå~FI mÉââ~=m~~ëáî~~ê~=Eeçã~ÖFI=hä~ìë=_ççÖ ìåÇ=^åÇêÉ~ë=dÉÜêáåÖ=EÄÉáÇÉ=oÉããÉêëF ====cçäÖÉå=páÉ=ÇÉê=eh=~ìÑ ====c~ÅÉÄççâ> ^ìíçã~íáëáÉêìåÖëéçíÉåòá~äÉ=~ìëK=t~ë=ãáí=oçÄçíÉêå NO RM c~ÅÜíÉáä=cΠêÇÉêJ=ìåÇ=i~ÖÉêíÉÅÜåáâ sáÉäÉ=eÉêëíÉääÉê=ëÅÜΠéÑÉå=å~ÅÜ=ïáÉ=îçê=åáÅÜí=~ääÉ ÜÉìíÉ=~ääÉë=ãΠÖäáÅÜ=áëí=ìåÇ=ïáÉ=pçêíáÉê~åä~ÖÉå òìê=bÑÑáòáÉåò=ÄÉáíê~ÖÉåI=òÉáÖí=ìåëÉê=c~ÅÜíÉáäK QU PM RU


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above