Page 52

HK3_17

=p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ ÜÉå=ìåÇ=ïÉêÇÉå=åáÅÜí=~ìÅÜ=ìãÖÉí~ìÑí áå= òìã= _ÉáëéáÉä= łeçã~Ö=eçäòÄ~ìíÉÅÜJ åáâ=çÇÉê=łeçã~Ö=_Éê~íìåÖ\ aáÉ=eçäòÄ~ìÄê~åÅÜÉ=áëí=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=~äë=ÇáÉ jΠÄÉäÄê~åÅÜÉ= Ó= ìåÇ= Ççêí= áëí=tÉáåã~åå= ~äë báåòÉäã~êâÉ= Éí~ÄäáÉêíK= pÅÜìäÉê= `çåëìäíáåÖ= áëí ÉáåÉ= ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ= råíÉêåÉÜãÉåëÄÉê~íìåÖ ìåÇ= ëçää= ~äë= ëçäÅÜÉ= ~ìÅÜ= ïÉáíÉêÜáå= ï~ÜêÖÉJ åçããÉå=ïÉêÇÉåK=a~ÜÉê=Ü~ÄÉå=ïáê=ÇáÉëÉåI=áå ÇÉê=_ê~åÅÜÉ=âä~åÖîçääÉå=k~ãÉå=ÄÉÜ~äíÉåK a~ë= eçäòã~JtÉêâ= áå= pé~åáÉå= ÜÉá≈í åìå= łeçã~Ö= j~ÅÜáåÉêó= _~êÅÉäçå~K tÉëÜ~äÄ=ÑÉÜäí=ÜáÉê=ÇÉê=wìë~íò=łmä~ííÉåJ ~ìÑíÉáäíÉÅÜåáâ\ ^ääÉ= ìåëÉêÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉå= mêçÇìâíáçåëJ ëí~åÇçêíÉ= ÜÉá≈Éå= łeçã~Ö= j~ÅÜáåÉêó= ãáí wìë~íò= ÇÉë=lêíÉëI= ÉÖ~ä=çÄ= áå=ÇÉå=rp^I= _ê~J ëáäáÉåI=`Üáå~I= fåÇáÉå=çÇÉê= mçäÉåK=pç= áëí= Éë= ~Ä ëçÑçêí=~ìÅÜ=áå=pé~åáÉåK báå=éÉêëΠåäáÅÜÉê=eçã~ÖJbñéÉêíÉ=ëçää ÇÉå= hìåÇÉå= àÉíòí= òì= ~ääÉå= mêçÇìâíÉå ÄÉê~íÉåK=t~ë=ÄÉÇÉìíÉí=Ç~ë=ÑΩê=ÇáÉ=pÉêJ îáÅÉJjáí~êÄÉáíÉê\ táê= ïçääÉå= ìåëÉêÉ= hìåÇÉå= ãáí= ìåëÉêÉå iáÑÉJ`óÅäÉJpÉêîáÅÉë=åçÅÜ=~âíáîÉê=òì=mêçÇìâíÉå ÄÉê~íÉåI=ãáí=ÇÉåÉå=ÇÉê=_ÉíêáÉÄ=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉå ìåÇ=^åä~ÖÉå=áã=iÉÄÉåëòóâäìë=ÜçÅÜ=éêçÇìâíáî ÖÉÜ~äíÉå= ìåÇ= ÇáÉ=tÉííÄÉïÉêÄëÑ®ÜáÖâÉáí= ~ÄJ ÖÉëáÅÜÉêí= ïÉêÇÉå= âΠååÉåK= a~òì= ÄáÉíÉå= ïáê ìåëÉêÉå= hìåÇÉå= ÉáåÉ= sáÉäò~Üä= îçå= pÉêîáÅÉJ mêçÇìâíÉå= Ó= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= fåëéÉâíáçåëJ= ìåÇ t~êíìåÖëîÉêíê®ÖÉI= bêë~íòíÉáäé~âÉíÉ= ìåÇ jçÇÉêåáëáÉêìåÖÉå=çÇÉê=oÉíêçÑáíë=ìåÇ=réÖê~J ÇÉëK=^ÄÉê=å~íΩêäáÅÜ= ëáåÇ=ÖìíÉ= mêçÇìâíÉ=åáÅÜí ~ääÉëW= táê= Ü~ÄÉå= ìåëÉêÉ= pÉêîáÅÉJjáí~êÄÉáíÉê ïÉáíÉê=èì~äáÑáòáÉêí=ìåÇ= ÑΠêÇÉêå=ÇÉêÉå=tÉáíÉêJ ÉåíïáÅâäìåÖI=~ìÅÜ=ïÉåå=Éë=ÄÉáëéáÉäïÉáëÉ=ìã ÇáÉ= ä~åÇÉëëéÉòáÑáëÅÜÉ= hÉååíåáë= ÇÉê= hìåÇÉåJ ÄÉÇΩêÑåáëëÉ=ÖÉÜíK=pç=âΠååÉå=ïáê=åçÅÜ=áåíÉåëáJ îÉê=ìåÇ=ÖÉòáÉäíÉê=ÄÉê~íÉåK dáÄí= Éë= pÅÜìäìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉàÉåáÖÉå jáí~êÄÉáíÉêI= ÇáÉ= ÄáëÜÉê= åìê= ÑΩê= ÉáåÉ j~êâÉ=òìëí®åÇáÖ=ï~êÉå\ fã= o~ÜãÉå= ìåëÉêÉê= rãëíêìâíìêáÉêìåÖÉå Ü~ÄÉå=ïáê= ëÅÜçå= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= pÅÜìäìåÖÉå=ìåÇ tçêâëÜçéë= Ó= ÖÉê~ÇÉ= áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê= wìë~ãJ ãÉåÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= _ìëáåÉëë= råáíë= Ó= ÇìêÅÜÖÉJ ÑΩÜêíK=cΩê=ÇÉå=sÉêíêáÉÄ= áëí=ÇáÉëÉ=qê~åëÑçêã~íáJ çå=ÉáåÉ=ÇÉê=ÖêΠ≈íÉå=^ìÑÖ~ÄÉåK=a~ÄÉá=ÖÉÜΠJ êÉå= áåíÉåëáîÉ= qê~áåáåÖë= òì= ÇÉå= òÉåíê~äÉå= bäÉJ ãÉåíÉå=ìåëÉêÉê=åÉìÉå=j~êâÉåëíê~íÉÖáÉK=råJ ëÉê= bêÑçäÖ= Ü®åÖí= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= îçå Öìí= ~ìëÖÉÄáäÇÉíÉå= ìåÇ=ãçíáîáÉêíÉå= jáí~êÄÉáJ íÉêå=~ÄI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ëíÉíë=ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäåK=fåëÖÉJ ë~ãí= ïÉêÇÉå= ïáê= ìåë= áããÉê= ïáÉÇÉê= îÉê®åJ ÇÉêåI=ìã=~ã=j~êâí= ÑΩÜêÉåÇ=òì=ÄäÉáÄÉå=ìåÇ åçÅÜ=ÄÉëëÉê=òì=ïÉêÇÉåK h~ìÑí= Éáå= hìåÇÉ= òìã= _ÉáëéáÉä= ÉáåÉ p®ÖÉI=ïÉåÇÉí= Éê= ëáÅÜ= ~å= ÇáÉ= hçääÉÖÉå áå= eçäòÄêçååI= ïáêÇ= ~ÄÉê= òÉåíê~ä= áå pÅÜçéÑäçÅÜ= ÄÉê~íÉåK= _ÉÑΩêÅÜíÉå= páÉ ÜáÉê=âÉáå=hçãéÉíÉåòÖÉê~åÖÉä\ táê=ëÉíòÉå=Ö~åò=âä~ê=~ìÑ=Ç~ë=jçííçW=łlåÉ c~ÅÉ= íç= íÜÉ= ÅìëíçãÉêK= fåíÉêå~íáçå~ä= Ü~ÄÉå ïáê=Ç~ë=áå=ìåëÉêÉå=p~äÉë=C=pÉêîáÅÉ=`çãé~åáÉë áå= ÇÉå= i®åÇÉêå= ëÅÜçå= áããÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ëç ìãÖÉëÉíòíK=gÉíòí=ëÉíòÉå=ïáê=~ìÅÜ= áå=aÉìíëÅÜJ ä~åÇ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=píêìâíìêK=fã=wìÖÉ=ÇÉê=çêÖ~åáë~J íçêáëÅÜÉå=rãÖÉëí~äíìåÖ= Ü~ÄÉå=ïáê= ÇÉå= sÉêJ íêáÉÄ= ëç= ~ìÑÖÉÄ~ìíI= Ç~ëë= àÉÇÉê= hìåÇÉ= ÉáåÉå ^åëéêÉÅÜé~êíåÉê=ÑΩê=~ääÉ=mêçÇìâíÉ=Ü~íI=~å=ÇÉå Éê= ëáÅÜ=ÄÉòΩÖäáÅÜ=~ääÉê= cê~ÖÉå=êìåÇ=ìã= ëÉáåÉ mêçÇìâíáçå=ïÉåÇÉå=â~ååK=aÉê=^åëéêÉÅÜé~êíJ åÉê=ïáêÇ=~äë=dÉåÉê~äáëí=ΩÄÉê=~ääÉ=mêçÇìâíÄÉêÉáJ ÅÜÉ= ÖÉëÅÜìäí= ìåÇ=ïáêÇ= ÉêÖ®åòÉåÇ= Ç~òì= îçå ÇÉå=péÉòá~äáëíÉåI=~äëç=îçå=ÇÉå=qÉÅÜåáâJhçääÉJ ÖÉå= ~ìë= ÇÉå= _ìëáåÉëë= råáíë= ëçïáÉ= ~ìë= ÇÉã ^ééäáÅ~íáçå= båÖáåÉÉêáåÖ= ìåíÉêëíΩíòíK= wìë®íòJ äáÅÜ= â~åå= Éê= ëáÅÜ= ÉáåÉë= hçåÑáÖìê~íçêë= ÄÉÇáÉJ åÉåK=eáÉê= ÄáäÇÉå=ïáê= pí~åÇ~êÇã~ëÅÜáåÉå= ~ÄK a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ëÉíòÉå=ïáê=áã=e~ìë=~ìÑ=ìåëÉêÉ mêçàÉâíëéÉòá~äáëíÉåI=ïÉåå=Éë=ìã=^åä~ÖÉå=ìåÇ áåÇáîáÇìÉääÉ= hçåòÉéíÉ= ÖÉÜíK= _Éá= _ÉÇ~êÑ ÄÉëìÅÜÉå= ÇáÉëÉ= ÇÉå= hìåÇÉå= å~íΩêäáÅÜ= ~ìÅÜ îçê=lêíI= ëéÉòáÉää=ïÉåå=Éë=ìã= îÉêâÉííÉíÉ=ìåÇ îÉêåÉíòíÉ=wÉääÉå=ÖÉÜíK aÉê= åÉìÉ= `ä~áã= łfÜêÉ= iΠëìåÖ Ä~ëáÉêí=~ìÑ=ÇÉå=ÇêÉá=hÉêåïÉêíÉå=łé~êíJ åÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜI= łáååçî~íáî= ìåÇ= łäΠJ ëìåÖëçêáÉåíáÉêíK= t~ë= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí ÇáÉëÉ=tÉêíÉ=îçã=ÄáëÜÉêáÖÉå=nì~äáí®íëJ îÉêëéêÉÅÜÉå=ÇÉê=eçã~Ö=dêçìé\ bë=ï~ê= ëÅÜçå= áããÉê= ìåëÉê=^åëéêìÅÜI= ÑΩê ìåëÉêÉ= hìåÇÉå= Éáå= òìîÉêä®ëëáÖÉê= m~êíåÉê= òì ëÉáåI= ÇÉê= áÜå= ãáí= fååçî~íáçåÉå= îçê~åÄêáåÖí ìåÇ= áÜã= áåÇáîáÇìÉääÉ= iΠëìåÖÉå= ÄáÉíÉíK= a~ë ÄÉÇÉìíÉíI=eçã~Ö=ï~ê=ëÅÜçå=áããÉê=ãÉÜê=~äë łåìê= Éáå= j~ëÅÜáåÉåäáÉÑÉê~åíK= bë= áëí= ìåëÉê äΠëìåÖëçêáÉåíáÉêíÉë= aÉåâÉåI= Ç~ë= ìåë= ~äë råíÉêåÉÜãÉå=ïÉäíïÉáí=òìê=kìããÉê=Éáåë=ÄÉá ìåëÉêÉå= hìåÇÉå= ÖÉã~ÅÜí= Ü~íK= a~ë=ï~ê= ÑΩê ìåë= àÉíòí= dêìåÇ= ÖÉåìÖI= ìåëÉêÉ= hÉêåïÉêíÉ ìåÇ=Ç~ëI=ï~ë=ìåë=~ìëã~ÅÜíI=áå=ÉáåÉã=ëí~êâÉå `ä~áã= òì= ÑçêãìäáÉêÉåK= jáí= łfÜêÉ= iΠëìåÖ äÉÖÉå=ïáê= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=dêìåÇJ ëíÉáå= ÑΩê= ìåëÉêÉ= wìâìåÑíI= Ç~= hìåÇÉå= ÜÉìíÉ îÉêëí®êâí=áåÇáîáÇìÉääÉ=iΠëìåÖÉå=ëí~íí=báåòÉäã~J ëÅÜáåÉå=å~ÅÜÑê~ÖÉåK=råÇ=Ç~ë=ÄÉâçããÉå=ÇáÉ hìåÇÉå=ÄÉá=ìåëW=áÜêÉ=iΠëìåÖ=~ìë=ÉáåÉê=e~åÇI îçå=ÉáåÉã=m~êíåÉêI=ÇÉê=ÇÉå=j~êâí=ãáí=fååçî~J íáçåÉå=ÑΩÜêí=ìåÇ=ÑçêÇÉêíK aáÉ=ÄÉîçêëíÉÜÉåÇÉ=iáÖå~=ÄáÉíÉí=ÉáåÉ ÖìíÉ= dÉäÉÖÉåÜÉáíI= ÇáÉ= åÉìÉ= j~êâÉåJ ëíê~íÉÖáÉ= ÄÉâ~ååí= òì=ã~ÅÜÉåK=t~ë= áëí ~ìÑ=ÇÉê=jÉëëÉ=ÖÉå~ì=ÖÉéä~åí\ táê=ïÉêÇÉå=~ìÑ=êìåÇ=R=MMM=ã=áå=e~ääÉ=NQ iΠëìåÖÉå= ÑΩê= ìåëÉêÉ= hìåÇÉå= ~åÄáÉíÉåK=táê íêÉíÉå= Éêëíã~äë= ìåíÉê= ÉáåÉê= ÖÉãÉáåë~ãÉå j~êâÉ=~ìÑK=kÉÄÉå=ìåëÉêÉã=^ìÑíêáíí=áã=åÉìÉå iççâ= Ó= ãáí= ìåëÉêÉã= fååçî~íáçåJ`ÉåíÉê= ~äë eÉêò= ìåëÉêÉë=jÉëëÉëí~åÇÉë= Ó= Ü~ÄÉå=ïáê= ÑΩê ìåëÉêÉ= hìåÇÉå= îáÉäÉ= eáÖÜäáÖÜíë= îçêÄÉêÉáíÉíK _Éá=ìåë=ÑáåÇÉí= àÉÇÉê=_ÉëìÅÜÉê=ëÉáåÉ=é~ëëÉåÇÉ iΠëìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖ=Ó=ëçïçÜä=Ç~ë âäÉáåÉ= e~åÇïÉêâëìåíÉêåÉÜãÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉê Öêç≈É=fåÇìëíêáÉÄÉíêáÉÄK=få=e~ääÉ=NP=òÉáÖÉå=ïáê ãáí= tÉáåã~åå= ìåÇ= eçã~Ö= mêçÇìâíÉ= ~ìë ÇÉã=eçäòÄ~ì=ÑΩê=wáããÉêÉáJ_ÉíêáÉÄÉK pé~ååìåÖ=îÉêëéêáÅÜí=Ç~ë=qÜÉã~=îÉêJ åÉíòíÉ= cÉêíáÖìåÖ= ÄòïK= aáÖáí~äáëáÉêìåÖK iÉáÇÉê=Ü~éÉêí= Éë=çÑíã~äë=åçÅÜ= ~å= ÉáåJ ÜÉáíäáÅÜÉå= pÅÜåáííëíÉääÉå= EëáÉÜÉ= ~ìÅÜ ł_ê~åÅÜÉåÖáéÑÉä= áå= ÇáÉëÉê= ^ìëÖ~ÄÉFK t~ë=ïáêÇ=eçã~Ö=ÜáÉêòì=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~ éê®ëÉåíáÉêÉå\ ^Ä=ÇÉê=iáÖå~=ÄáÉíÉå=ïáê=ÑΩê=ìåëÉêÉ=hìåÇÉå ÉáåÉ= çÑÑÉåÉI= ÇáÖáí~äÉ= iΠëìåÖëéä~ííÑçêãI= ÇáÉ ÇÉå=hìåÇÉå=ÜáäÑíI= áÜêÉ= mêçòÉëëÉ=ìåÇ=^Ää®ìÑÉ òì=îÉêÄÉëëÉêåK=a~ÄÉá=âΠååÉå=j~ëÅÜáåÉå=~ääÉê eÉêëíÉääÉê=Ó=~ìÅÜ=ÇáÉ=îçå=tÉííÄÉïÉêÄÉêå=Ó=~å ÇáÉ= mä~ííÑçêã= ~åÖÉÄìåÇÉå= ïÉêÇÉåK= táê ëíÉääÉå= ÉáåÉ= iΠëìåÖ= òìê= sÉêÑΩÖìåÖI= ÇáÉ= áå ÉêëíÉê= iáåáÉ= ÑΩê= ÇÉå= hìåÇÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÑΩê= tÉêâòÉìÖÜÉêëíÉääÉê= çÇÉê h~åíÉåÄ~åÇJwìäáÉÑÉêÉê=îçå=sçêíÉáä=áëíK=táÅÜíáÖ áëí=~ÄÉêW=táê=Ü~ÄÉå=ÜáÉê=âÉáå=eçã~ÖJpóëíÉãI ~ìÅÜ=ïÉåå=ïáê=Éë=ÇÉã=j~êâí=ìåÇ=ÇÉå=ÜçäòJ ÄÉ~êÄÉáíÉåÇÉå=_ÉíêáÉÄÉå=ïÉäíïÉáí=ÄáÉíÉåK=aáÉ iΠëìåÖI= ÇáÉ= ïáê= òÉáÖÉåI= áëí= éê~ñáëÉêéêçÄíK a~ãáí= â~åå= ÇÉê= hìåÇÉ= ëçÑçêí= ÇìêÅÜëí~êíÉåK táê= ÄáÉíÉå= ÉáåÉ= qÉÅÜåçäçÖáÉI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ ÖÉë~ãíÉ=_ê~åÅÜÉ=îçê~åÄêáåÖÉå=ëçääK RO= = eh=PLOMNT= = łfã=_ÉêÉáÅÜ=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=Ü~ÄÉå=ïáê=hççéÉê~íáçåÉå ãáí=ëíê~íÉÖáëÅÜÉå=m~êíåÉêå=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåI=ÇáÉ=ïáê ~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=îçêëíÉääÉå=ïÉêÇÉåK


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above