Page 54

HK3_17

táêÇ=Éë=~ìÅÜ=ïáÉÇÉê=ÉáåÉ=îÉêåÉíòíÉ ^åä~ÖÉ=òì=ëÉÜÉå=ÖÉÄÉå\ táê=ïÉêÇÉå=ãáí= ÉáåÉê= âçãéäÉñÉå= içëÖêΠJ ≈ÉJNJ^åä~ÖÉ= òÉáÖÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= ÜçÅÜãçÇÉêåÉ jΠÄÉäÑÉêíáÖìåÖ=ÜÉìíÉ= ÑìåâíáçåáÉêíK=báåÉ=òÉåJ íê~äÉ=hçãéçåÉåíÉ=ÇÉê=^åä~ÖÉ=áëí=Ç~ë=cä®ÅÜÉåJ ä~ÖÉêI= Ç~ë= ÉáåÉ= Öêç≈É= j~íÉêá~äîáÉäÑ~äí= îçå hìåëíëíçÑÑ= ΩÄÉê= mäÉñáÖä~ë= Äáë= i~ãáå~í= ëçïáÉ ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉ=çÇÉê=ìåÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉ=mä~ííÉå=ÄÉJ ïÉÖÉå= â~ååK= fã= hÉêå= ÇÉê= ^åä~ÖÉ= ÄÉÑáåÇÉí ëáÅÜ= ÉáåÉ= h~åíÉåòÉääÉI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÇÉê= jÉëëÉ hΩÅÜÉåíÉáäÉ= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉJ åÉå=^ÄãÉëëìåÖÉåI=c~êÄÉå ìåÇ=j~íÉêá~äáÉå=äáîÉ=éêçÇìJ òáÉêíK= cΩê= ÇáÉ= _É~êÄÉáíìåÖ ÇÉê= cêçåíÉå= âçããí= ÉáåÉ `k`JhçãéäÉííòÉääÉ= ãáí oçÄçíÉêÄÉëÅÜáÅâìåÖ= òìã báåë~íòK=aáÉ=åÉìÉ=dÉåÉê~J íáçå= ÇÉê= wÉääÉåëíÉìÉêìåÖ ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí= ÇáÉ= sÉêåÉíJ òìåÖ=~ääÉê=j~ëÅÜáåÉåK=aáÉJ ëÉ= píÉìÉêìåÖ= ëçêÖí= ÑΩê= ÉáJ åÉå= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå= pí~åJ Ç~êÇI= ~ìÅÜ= ÄÉá= ìåíÉêJ ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= wÉääÉåI= ìåÇ ëíÉáÖÉêí= ÇáÉ= bÑÑáòáÉåòK= cΩê ÇÉå= ^åïÉåÇÉê= ÄÉÇÉìíÉí ëáÉ= ÉáåÉå= ïÉáíÉêÉå= pÅÜêáíí áå=ÇáÉ=wìâìåÑí=îçå=ÇÉê=îÉêJ åÉíòíÉå=mêçÇìâíáçå=òì=fåÇìëíêáÉ=QKMK wì= ÇÉå= eáÖÜäáÖÜíë= ÇÉë= eçã~ÖJ^ìÑJ íêáííë=ÖÉÜΠêÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=~åÖÉâΩåÇáÖíÉå kÉìÜÉáíÉå= áã= _ÉêÉáÅÜ= lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ íÉÅÜåáâK= hΠååÉå= páÉ= ìåë= ÜáÉêòì= ëÅÜçå ÉáåÉå=sçêÖÉëÅÜã~Åâ=ÖÉÄÉå\ få=ÇáÉëÉã=pÉÖãÉåí=Ü~ÄÉå=ïáê=åçÅÜ=iΩÅâÉå áã=mçêíÑçäáç=Ó=ìåÇ=ÇáÉëÉ=Öáäí=Éë=åìå=òì=ëÅÜäáÉJ ≈ÉåK=^ìÑ=ÇÉê=iáÖå~=ëÉÜÉå=ìåëÉêÉ=hìåÇÉå=Ç~ë bêÖÉÄåáë= ìåëÉêÉê= àΩåÖëíÉå= båíïáÅâäìåÖÉå= áå ÇáÉëÉã=_ÉêÉáÅÜK=táê=òÉáÖÉå=áå=e~ååçîÉê=ÉêëíÉ mêçàÉâíÉI= ~å= ÇÉåÉå= ëáÅÜ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= aΩêê ãáí=péêáíòéáëíçäÉå=ÄÉíÉáäáÖíK táÉ= ëÉÜÉå= ÇáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖÉå ÄòïK=mêçàÉâíÉ=âçåâêÉí=~ìë\ táê= ïçääÉå= mêçòÉëëäΠëìåÖÉå= áå= ìåíÉêJ ëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖëëíìÑÉå= ~åÄáÉíÉåK eáÉêòì=Ü~ÄÉå=ïáê=hççéÉê~íáçåÉå=ãáí=ëíê~íÉÖáJ ëÅÜÉå=m~êíåÉêå=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåK=a~ãáí=ëáåÇ=ïáê ëÅÜåÉääÉê= ~ã=j~êâí= ìåÇ= éêçÑáíáÉêÉå= îçå= ÇÉå hçãéÉíÉåòÉå=ìåëÉêÉê=m~êíåÉêK rã= ïÉäÅÜÉ= m~êíåÉêJråíÉêåÉÜãÉå Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá\ aáÉ=aÉí~áäë= Ç~òì=ïÉêÇÉå=ïáê= Éêëí= ~ìÑ= ÇÉê iáÖå~=ÄÉâ~ååíÖÉÄÉåK RQ= = eh=PLOMNT= = sáëáçå®êÉ= fÇÉÉå= ÑΩê= ÇáÉ= mêçÇìâíáçå îçå= ãçêÖÉå= ÄÉâçããÉå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê íê~ÇáíáçåÉää= áã= fååçî~íáçåJ`ÉåíÉêK=t~ë ÖáÄí=Éë=Ççêí=ÇáÉëã~ä=òì=ÉåíÇÉÅâÉå\ fã= fååçî~íáçåJ`ÉåíÉê= ëíÉÜÉå= åÉìÉI= òìã m~íÉåí=~åÖÉãÉäÇÉíÉ=qÉÅÜåçäçÖáÉå=ìåÇ=ëã~êíÉ fåÇìëíêáÉJQKMJ^åïÉåÇìåÖÉå= áã= jáííÉäéìåâíI ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=jΠÄÉäÄê~åÅÜÉ= áå= ÇÉå= âçããÉåJ ÇÉå=g~ÜêÉå=ÄÉÉáåÑäìëëÉå=ïÉêÇÉåK=aáÉ=c~ÅÜÄÉJ ëìÅÜÉê= âΠååÉå= ëáÅÜ= Éáå= _áäÇ= Ç~îçå=ã~ÅÜÉåI ïáÉ=ÇáÉ=wìâìåÑí=ÇÉê=a~íÉåJ=ìåÇ=fåÑçêã~íáçåëJ ÑäΩëëÉ=~ìëëáÉÜí=ìåÇ=ï~ë=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉå=pÅÜêáííÉ áå= ÇÉê= sÉêåÉíòìåÖ= ëÉáå= âΠååíÉåK= báå NUMJdê~ÇJ`áåÉã~=ÄáÉíÉí=òìÇÉã=ÉáåÉå=ìåÖÉJ ïΠÜåäáÅÜÉå=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=jΠÄÉäÑÉêíáÖìåÖ=îçå ãçêÖÉå=ìåÇ=ÄÉäÉìÅÜíÉí=ÇáÉëÉë=qÜÉã~=~ìë=ÄáëJ ÜÉê=ìåÖÉïΠÜåäáÅÜÉê=páÅÜíïÉáëÉK tÉäÅÜÉ= fãéìäëÉ= Éêï~êíÉå= páÉ= ~ääÖÉJ ãÉáå=îçå=ÇÉê=iáÖå~\ táê=ïÉêÇÉå= ÇÉå= ^åëéêìÅÜ= ÇÉê= iáÖå~=ãáí ìåëÉêÉå= fååçî~íáçåÉå= ~ìÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= g~Üê ïáÉÇÉê=âê®ÑíáÖ=ìåíÉêã~ìÉêå=ìåÇ=ãáí=ìåëÉêÉã fååçî~íáçåJ`ÉåíÉê= ÉáåÉå= ^ìëÄäáÅâ= áå= ÇáÉ= wìJ âìåÑí= ÇÉê= jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ= ÖÉÄÉåK= aáÉ= qêÉåÇJ íÜÉãÉå=ëáåÇ=^ìíçã~íáëáÉêìåÖ=ìåÇ=aáÖáí~äáëáÉJ êìåÖ=Ó=ìåÇ=Ç~òì=Ü~ÄÉå=ïáê=ÇáÉ=é~ëëÉåÇÉ=iΠJ ëìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉK=aáÉ=_ê~åÅÜÉ=ä®ìÑí áåëÖÉë~ãí=Öìí=Ó=ìåÇ=Ç~ÜÉê=Éêï~êíÉå=ïáê=ëÉÜê îáÉäÉ=áåíÉêÉëëáÉêíÉ=_ÉëìÅÜÉê=~ìë=~ääÉê=tÉäíK=dÉJ ê~ÇÉ=ÇáÉ=fåíÉêå~íáçå~äáí®í=ïáêÇ=ãÉáåÉê=^åëáÅÜí å~ÅÜ=òìåÉÜãÉåK aáÉ= eçã~Ö= dêçìé= âçååíÉ= áÜêÉå rãë~íò= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå= g~ÜêÉå= ïÉáíÉê ëíÉáÖÉêåK= oÉÅÜåÉå= páÉ= áã= g~Üê= OMNT ÉêåÉìí=ãáí=ÉáåÉã=mäìë\ táê=Ü~ÄÉå=OMNR=òìã=ÉêëíÉå=j~ä=ÇáÉ=rãJ ë~íòãáääá~êÇÉ= ÉêêÉáÅÜíK= OMNS= Ü~ÄÉå= ïáê= ìåë ÇÉìíäáÅÜ= ÖÉëíÉáÖÉêí= ìåÇ= ïÉêÇÉå= ~ìÅÜ= OMNT ïÉáíÉê=ï~ÅÜëÉåK=táê= ëáåÇ=ãáí= ÉáåÉã= ÜçÜÉå ^ìÑíê~ÖëÄÉëí~åÇ= áåë= ä~ìÑÉåÇÉ= g~Üê= ÖÉëí~êíÉí ìåÇ=ëáåÇ=òìîÉêëáÅÜíäáÅÜI=ìåëÉêÉå=rãë~íò=OMNT ïÉáíÉê=ÉêÜΠÜÉå=òì=âΠååÉåK tÉäÅÜÉ= j®êâíÉ= ÄáÉíÉå= ~âíìÉää= ÇáÉ ÖêΠ≈íÉå= mçíÉåòá~äÉ= ÑΩê= Éáå= ïÉáíÉêÉë t~ÅÜëíìã=ÇÉê=eçã~Ö=dêçìé\ táê= ï~ÅÜëÉå= òìêòÉáí= áå= ~ääÉå= oÉÖáçåÉå òïÉáëíÉääáÖK= aáÉ= ÖêΠ≈íÉå= t~ÅÜëíìãëÅÜ~åÅÉå ëÉÜÉå= ïáê= áã= jçãÉåí= áå kçêÇ~ãÉêáâ~I=lëíÉìêçé~=ìåÇ ^ëáÉåK= pÉÜê= Öìí= ä®ìÑí= Éë= áå `Üáå~I=ïç=ïáê=ìåëÉêÉ=j~êâíJ éçëáíáçå= òìäÉíòí= ÇÉìíäáÅÜ ïÉáíÉê=ÖÉëí®êâí=Ü~ÄÉåK = = råÇ=ïáÉ=ëáÉÜí=Éë=~âíìJ Éää= áå= oìëëä~åÇ= ~ìëI= ïç Éë=òìäÉíòí=âêáëÉäíÉ\ = = aáÉ= hêáëÉ= Ü~í= ÇÉå= êìëëáJ ëÅÜÉå=j~êâí= áå= ÇÉê= q~í= Ü~êí ÖÉíêçÑÑÉåI=~ÄÉê=ïáê=ëÉÜÉå=ÄÉJ êÉáíë= ëÉáí= ÇÉã= äÉíòíÉå= g~Üê ÉáåÉ= éçëáíáîÉ= båíïáÅâäìåÖ= Ó ~ìÅÜ= ïÉåå= ïáê= îçã= sçêJ âêáëÉåJkáîÉ~ì= å~íΩêäáÅÜ= åçÅÜ ïÉáí=ÉåíÑÉêåí=ëáåÇK=táê=Éêï~êJ íÉå= ~ìÅÜ= Öêç≈É= _ÉëìÅÜÉêJ aÉäÉÖ~íáçåÉå=~ìë=oìëëä~åÇ=~ìÑ=ÇÉê=iáÖå~K wìã= pÅÜäìëë= Éáå= _äáÅâ= áå= ÇáÉ= ãáííÉäJ ÑêáëíáÖÉ= wìâìåÑíW= tç= ëÉÜÉå= páÉ= ÇáÉ eçã~Ö=dêçìé=áå=ÑΩåÑ=g~ÜêÉå\ jáí=ìåëÉêÉê=fååçî~íáçåëJlÑÑÉåëáîÉ=ìåÇ=ÇÉå iΠëìåÖÉå= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= aáÖáí~äáëáÉêìåÖ ïÉêÇÉå=ïáê=j~≈ëí®ÄÉ=ëÉíòÉå=ìåÇ=ÇÉå=j~êâí ÄÉïÉÖÉåK= a~ÄÉá= ~êÄÉáíÉå= ïáê= ëí®åÇáÖ= ~å ìåëÉêÉê=pÉêîáÅÉJ=ìåÇ=mêçÇìâíJbñòÉääÉåòI=Ç~ãáí ïáê= ìåëÉêÉå= hìåÇÉå= ÜÉäÑÉåI= áÜêÉ= råíÉêåÉÜJ ãÉå=ïÉáíÉê=îçê~åòìÄêáåÖÉåK=råëÉêÉ=jáí~êÄÉáJ íÉê=ëáåÇ=Ç~ÄÉá=ìåëÉê=ïáÅÜíáÖëíÉë=h~éáí~äK=aÉêÉå iÉáÇÉåëÅÜ~Ñí=ìåÇ=hçãéÉíÉåòI=ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ mêçÇìâíÉ=ìåÇ=aáÉåëíäÉáëíìåÖÉå=òì=ÉåíïáÅâÉäå ìåÇ= ~åòìÄáÉíÉåI= áëí= ÇáÉ= _~ëáëI= ~ìÑ= ÇÉê= ìåëÉê råíÉêåÉÜãÉå=~ìÑÄ~ìíK=táê=ïçääÉå=òìÇÉã=ÇáÉ fåíÉêå~íáçå~äáëáÉêìåÖ= ìåëÉêÉë= råíÉêåÉÜãÉåë ïÉáíÉê= îçê~åíêÉáÄÉå= ìåÇ= Ç~ÑΩê= sÉêíêáÉÄ= ìåÇ pÉêîáÅÉ= ïÉäíïÉáí= ëí®êâÉê= êÉÖáçå~äáëáÉêÉåK= rã ã~êâíå~Ü= éêçÇìòáÉêÉå= òì= âΠååÉåI=ãΠÅÜíÉå ïáê=~ìÅÜ=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=mêçÇìâíáçå= áå ÇÉå= t~ÅÜëíìãëã®êâíÉå= ïÉáíÉê= ~ìëÄ~ìÉåK fåëÖÉë~ãí=ïÉêÇÉå=ïáê= ìåë= ~äë=råíÉêåÉÜãÉå áããÉê=ïáÉÇÉê=~åé~ëëÉå=ìåÇ= îÉêÄÉëëÉêåI=ìã ÖäçÄ~ä=ÑΩÜêÉåÇ=òì=ÄäÉáÄÉåK a~ë=fåíÉêîáÉï=ÑΩÜêíÉ=j~êâìë=pÅÜã~äò =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above