Page 57

HK3_17

ÜçÜÉ= nì~äáí®í= ìåÇ= ÜçÜÉ= cäÉñáÄáäáí®í= òì= ÖÉJ ï®ÜêäÉáëíÉåK= aÉê= ~âíìÉääÉ= fåîÉëíáíáçåëëÅÜïÉêJ éìåâí= áå= jáíïáíò= äáÉÖí= áå= ÇÉê= sÉêÉÇÉäìåÖI ëéêáÅÜ= lÄÉêÑä®ÅÜÉåÑáåáëÜ= ìåÇ= pÅÜäÉáÑíÉÅÜåáâK eÉáÇÉäÄÉêÖ= `ç~íáåÖëI= pÅÜ~êÇíë= ä~åÖà®ÜêáÖÉê i~ÅâäáÉÑÉê~åí=ìåÇ=_ΩêâäÉë=qÉÅÜåçäçÖáÉé~êíåÉêI Äê~ÅÜíÉ= ÇáÉ= råíÉêåÉÜãÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= åÉì= òì áåëí~ääáÉêÉåÇÉ= péêáíòä~ÅâáÉê~åä~ÖÉ= òìë~ããÉåK k~ÅÜ= áåíÉåëáîÉê= mêΩÑìåÖ= ìåÇ= tÉííÄÉïÉêÄëJ îÉêÖäÉáÅÜÉå=ΩÄÉêòÉìÖíÉå=ÇáÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉå=aÉJ í~áäë=ìåÇ=Ç~ë=ëÉÜê=ÖìíÉ=mêÉáëJiÉáëíìåÖëJsÉêÜ®äíJ åáë=ÇÉê=_ΩêâäÉJiΠëìåÖK jáí=t~äòã~ëÅÜáåÉåÄ~ìêÉáÜÉå=îÉêÑΩÖí=_ΩêJ âäÉ= áå= ÇÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉåä~ÅâáÉêìåÖ= ΩÄÉê= ä~åÖJ à®ÜêáÖÉë=håçïJÜçïK= aÉêÉå= ÄÉï®ÜêíÉ=e~ìéíJ ÑÉ~íìêÉë= Ó= mê®òáëáçåëã~ëÅÜáåÉåÄ~ìI= wìîÉêä®ëJ ëáÖâÉáíI=_ÉÇáÉåìåÖëJ=ìåÇ=t~êíìåÖëÑêÉìåÇäáÅÜJ âÉáí= Ó= Ñ~åÇÉå= báåÖ~åÖ= áåë= mÑäáÅÜíÉåÜÉÑí= ÇÉê mêçÖê~ããÉêïÉáíÉêìåÖK=rãÑ~åÖI= fåÜ~äíÉ= ìåÇ ^åïÉåÇìåÖëÖÉÄáÉíÉ= ÇÉë= åÉìÉå= _ΩêâäÉJ_~ìJ â~ëíÉåJpóëíÉãë= ÑΩê= ÇáÉ= péêáíòä~ÅâáÉêìåÖ= ëáåÇ ÄÉ~ÅÜíäáÅÜK=aáÉ= mêçÇìâíÑ~ãáäáÉ= ìãÑ~ëëí= Ç~ÄÉá îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= j~ëÅÜáåÉåíóéÉå= ìåÇ= ^ìëJ ëí~ííìåÖëé~âÉíÉI= òìÖÉëÅÜåáííÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉJ ÇΩêÑåáëëÉ=ÇÉê=àÉïÉáäáÖÉå=^åïÉåÇÉêK páÉ= ÖêÉáÑí= ~ìÑ= ÄÉâ~ååíÉ= ìåÇ= ÄÉï®ÜêíÉ _ΩêâäÉJqÉÅÜåçäçÖáÉå=òìêΩÅâK=dÉå~ååí=ëÉá=ÜáÉê ÇÉê= ï~êíìåÖëÑêÉìåÇäáÅÜÉ= wìÖ~åÖ= òì= ~ääÉå píÉìÉêìåÖëJ=ìåÇ=sÉêëçêÖìåÖëÉáåÜÉáíÉå=ëçïáÉ ÇÉå=ï~êíìåÖëáåíÉåëáîÉå=_~ìíÉáäÉåK=hçãéäÉííÉ HÖCKER POLYTECHNIK AUF DER LIGNA BESUCHEN. Halle 12 / Stand D46 MEHR ALS GUTE WORTE. EHRLICH. kÉìÉåíïáÅâäìåÖÉå= ÑäáÉ≈Éå= ÉÄÉåÑ~ääë= áå= ÇáÉ péêáíòä~ÅâáÉêJ_~ìêÉáÜÉå=ÉáåK=^ääÉ=cáäíÉêÉáåÜÉáíÉå ëáåÇ=ãáí= ÉáåÉã= pÅÜåÉääïÉÅÜëÉäëóëíÉã= ~ìëÖÉJ ëí~ííÉíK= cΩåÑ= cáäíÉêëíìÑÉå= ëçêÖÉå= ÑΩê= çéíáã~äÉ iìÑíêÉáåáÖìåÖ=ìåÇ=iìÑíèì~äáí®í=áå=ÇÉê=péêáíòâ~J ÄáåÉ=ìåÇ=ëíÉääÉå=èì~äáí~íáî=ÜçÅÜïÉêíáÖÉ=bêÖÉÄJ åáëëÉ= ëáÅÜÉêK=tÉáíÉêÉê= nì~äáí®íëÖ~ê~åí= áëí= Ç~ë îçå= iΩÑíìåÖëJ= ìåÇ= píêΠãìåÖëÉñéÉêíÉå= åÉì ÉåíïáÅâÉäíÉ=iìÑíÑΩÜêìåÖëâçåòÉéí=áå=ÇÉê=h~ÄáJ åÉK= _ÉëçåÇÉêÉå= tÉêí= äÉÖíÉ= Ç~ë= _ΩêâäÉJbåíJ ïáÅâäìåÖëíÉ~ã=~ìÑ=ÇáÉ=i~ÅâêΩÅâÖÉïáååìåÖëJ ÉáåÜÉáí=ìåÇ=Ç~ë=_~åÇêÉáåáÖìåÖëëóëíÉãK aáÉ=åÉìÉå=péêáíòä~ÅâáÉê~åä~ÖÉå=ÉáÖåÉå=ëáÅÜ ÑΩê= ~ääÉ= i~ÅâíóéÉåK= aáÉ= ~âíìÉääÉ= ^êÄÉáíëÄêÉáíÉ ÄÉíê®Öí=N=PMM=ããI=ïÉáíÉêÉ=_êÉáíÉå=ëáåÇ=áå=mä~J åìåÖ= ÄòïK= âìåÇÉåëéÉòáÑáëÅÜ= êÉ~äáëáÉêÄ~êK=rã sÉêëÅÜãìíòìåÖÉå= ~ìÑ= ÇÉê= oΩÅâëÉáíÉ= ~ìëòìJ ëÅÜäáÉ≈ÉåI= áëí= Ç~ë= qê~åëéçêíÄ~åÇ= ÄÉëçåÇÉêë ÄêÉáí= ~ìëÖÉäÉÖíK= cΩê=ÇÉå= c~êÄ~ìÑíê~Ö= âΠååÉå Äáë= òì= îáÉê= éäìë= îáÉê= péêáíòéáëíçäÉå= ÉáåÖÉëÉíòí ïÉêÇÉåK=sáÉê=c~êÄâêÉáëä®ìÑÉ=ëáåÇ=ëí~åÇ~êÇã®J ≈áÖ= ãΠÖäáÅÜK= pçääÉå= ïÉáíÉêÉ= c~êÄÉå= ÉáåÖÉJ Äê~ÅÜí=ïÉêÇÉåI= ëíÉÜÉå= áåíÉÖêáÉêíÉ=c~êÄãáëÅÜJ ëóëíÉãÉ=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK łjáí= ÇáÉëÉê= ^ìëëí~ííìåÖëîáÉäÑ~äí= ëáåÇ= ÇáÉ jΠÖäáÅÜâÉáíÉå= ìåëÉêÉë= åÉìÉå= péêáíòä~ÅâáÉêJ _~ìâ~ëíÉåë=åçÅÜ= åáÅÜí=~ìëÖÉêÉáòíK=k~ÅÜÑáäíÉêJ ÉáåÜÉáíI= báåïÉÖJqê~åëéçêíÄ~åÇëóëíÉãI= ÉáåÉ âäÉáåÉêÉ= qÉáäìåÖ= ÇÉê= báåä~ìÑëÅ~ååÉêäÉáëíÉ= ìåÇ ïÉáíÉêÉ=~ìÑ=ÇáÉ=îáÉäÑ®äíáÖÉå=j~êâíïΩåëÅÜÉ=~ÄJ ÖÉëíáããíÉ=cÉ~íìêÉë=ëíÉÜÉå=ÉÄÉåÑ~ääë=òìê=sÉêJ ÑΩÖìåÖI=Éêâä®êí=m~íêáÅâ=^ÇÉI=_ΩêâäÉJsÉêâ~ìÑëJ äÉáíÉê=i~ÅâáÉêÉåK pÅÜ~êÇí=ï~ê=áå=båíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=mêçàÉâí~ÄJ ä~ìÑ= ÇÉê= åÉìÉå=j~ëÅÜáåÉ= ÉáåÖÉÄìåÇÉåK= aáÉ îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= mêçàÉâíëí®åÇÉ= ëíáããíÉå= ÇáÉ råíÉêåÉÜãÉå= é~êíåÉêëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ~ÄK= få= ÇÉê qÉëíéÜ~ëÉ= ä~ÅâáÉêíÉ= _ΩêâäÉ= ëÅÜïáÉêáÖÉ=tÉêâJ ëíΩÅâÉ= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= dáííÉêJpÉáíÉåíÉáäÉ îçå= háåÇÉêÄÉííÉåK= aáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ΩÄÉêòÉìÖJ íÉå=~ìÑ=^åÜáÉÄK=pÉáí=båÇÉ=j®êò=ëíÉÜí=ÇáÉ=ÉêëíÉ _ΩêâäÉJpéêáíòä~ÅâáÉê~åä~ÖÉ= ~ìë= cêÉìÇÉåëí®ÇíÉê mêçÇìâíáçå= áå= jáíïáíòK= páÉ= ïáêÇ= å~ÅÜ= ìåÇ å~ÅÜ=îçääëí®åÇáÖ=áå=ÇÉå=mêçÇìâíáçåëéêçòÉëë=áåJ íÉÖêáÉêíK= aáÉ= ÉêëíÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ëáåÇ= éçëáíáîW aáÉ=ÄÉáÇÉå=c~êÄâêÉáëä®ìÑÉ=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ=ëíÉääÉå ÇáÉ= ÖÉïΩåëÅÜíÉ= cäÉñáÄáäáí®í= ëáÅÜÉêK= pÅÜ~êÇí ëíÉääí=áã=wìÖÉ=ÇÉê=łdÉë~ãíáåîÉëíáíáçå=lÄÉêÑä®J ÅÜÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= iáÖå~= îçå= NhJt~ëëÉêä~Åâ= ~ìÑ t~ëëÉêJrsJi~Åâ= ìã= ìåÇ= áåíÉÖêáÉêí= ÉáåÉ= rsJ e®êíìåÖë~åä~ÖÉ=îçå=_ΩêâäÉK _ΩêâäÉ=Ü~í=Éêâ~ååíI=Ç~ëë=~ì≈Éê=dáÉ≈Éå=ìåÇ t~äòÉå= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉ=sÉêÑ~ÜêÉå= ÑΩê= ÇáÉ=hìåJ ÇÉå= áå=ÇÉê=eçäòJ=ìåÇ=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ=ïáÅÜíáÖ ëáåÇK=a~ë=péêáíòä~ÅâáÉêÉå=ÉêïÉáíÉêí= ÇáÉ=Ç~ê~ìë ÖÉïçååÉåÉ= hçãéÉíÉåò= éÉêÑÉâíK= łtáê= ëáåÇ ΩÄÉêòÉìÖíI= ãáí= ÇÉê= åÉìÉå= j~ëÅÜáåÉ= ÉáåÉå ïáÅÜíáÖÉå=pÅÜêáíí=áå=oáÅÜíìåÖ=ïÉáíÉêÉë=t~ÅÜëJ íìã=ìåëÉêÉë=råíÉêåÉÜãÉåë=ÖÉí~å=òì=Ü~ÄÉåI ëáåÇ=ëáÅÜ=ÇáÉ=pÅÜ~êÇíë=ëáÅÜÉêK iáåâë=~ì≈ÉåW=aáÉ åÉì=ÉåíïáÅâÉäíÉ iìÑíÑΩÜêìåÖ=áå=ÇÉê péêáíòâ~ÄáåÉ=áëí ÉáåÉê=ÇÉê=d~ê~åíÉå ÑΩê=ÉáåÉ=ÖäÉáÅÜÄäÉáJ ÄÉåÇ=ÜçÜÉ=lÄÉêÑä®J ÅÜÉåèì~äáí®í=ìåÇ ëçêÖí=ÑΩê=êÉÇìòáÉêJ íÉå=lîÉêëéê~óK iáåâëW=aáÉ=_ÉÇáÉJ åìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå qçìÅÜëÅêÉÉå=Éêâä®êí ëáÅÜ=îçå=ëÉäÄëíK oÉÅÜíë=ìåíÉåW=aáÉ sÉêé~ÅâìåÖ=ÇÉê=ÑÉêJ íáÖÉå=jΠÄÉäÉäÉãÉåJ íÉ=ÉêÑçäÖí=éÉê=e~åÇ cçíçëW=_ΩêâäÉ eh= PLOMNT= = RT aáÉ=ÉêëíÉå=qÉëíä®ìÑÉ=ÇÉê=åÉìÉå=péêáíòä~ÅâáÉê~åä~ÖÉ=îçå=_ΩêâäÉ=ÄÉá pÅÜ~êÇí=áã=çÄÉêÑê®åâáëÅÜÉå=jáíïáíò=ï~êÉå=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ www.hoecker-polytechnik.de


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above