Page 6

HK3_17

fí~äáÉåáëÅÜÉ=mêçÇìòÉåíÉå ãáí=^ìÑíê~Öëéäìë ^ìë= ÇÉå= a~íÉå= ÇÉë= áí~äáÉåáëÅÜÉå j~ëÅÜáåÉåîÉêÄ~åÇÉë= ^Åáã~ää= ÑΩê Ç~ë= îáÉêíÉ= nì~êí~ä= OMNS= ÉêÖáÄí ëáÅÜ= ÉáåÉ= ÄÉ~ÅÜíäáÅÜÉ=^ìÑíê~Öëä~J ÖÉK= få= bêï~êíìåÖ= ÇÉê=^ìëJ ïáêâìåÖÉå= ÇÉë= fåÇìëíêáÉJ éä~åë=QKM=òÉáÖí=ëáÉI=ïáÉ=ÇáÉ _ê~åÅÜÉ= áÜê= âçåíáåìáÉêäáJ ÅÜÉë=t~ÅÜëíìã=ÑçêíëÉíòíK qêçíò= ÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜJéçäáíáJ ëÅÜÉå= råëáÅÜÉêÜÉáíÉå= ~ìÑ= ã~åJ ÅÜÉå= ïáÅÜíáÖÉå= j®êâíÉå= ÉêÖ~Ä ëáÅÜ= Éáå= òìë®íòäáÅÜÉë= t~ÅÜëíìã ÇÉê=^ìÑíê®ÖÉ=ìã=NPIS=mêçòÉåí=áã sÉêÖäÉáÅÜ= òìã= äÉíòíÉå= nì~êí~ä OMNRK=aáÉ=_ÉëíÉääìåÖÉå=~ìë=ÇÉã ^ìëä~åÇ= äÉÖíÉå= ìã= êìåÇ= NQIU mêçòÉåí= òìK= dìí= òÉáÖí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉ= fåä~åÇëJ ã~êâíI= ïç= Ç~ë= t~ÅÜëíìã ÇÉê= ^ìÑíê®ÖÉ= áã= äÉíòíÉå nì~êí~ä= OMNS= àÉÇçÅÜ= ãáí OIV=mêçòÉåí=Éíï~ë=îÉêÜ~äíÉJ åÉê=~ìëÑáÉäK=aáÉ=ÄÉÑê~ÖíÉå=råíÉêJ åÉÜãÉê=Ö~ÄÉå=ëáÅÜ=ÑΩê=OMNT=çéJ íáãáëíáëÅÜI=ï~ë= ëáÅÜ=~ìÅÜ=~ìÑ= ÇáÉ ãáííÉäJ= ìåÇ= ä~åÖÑêáëíáÖÉ= aóå~ãáâ ã~≈ÖÉÄäáÅÜ=~ìëïáêâÉå=âΠååíÉK =k=^=`=e=o=f=`=e=q=b=k=======^=h=q=r=b=i=i=b=p cìêåáÉê=~ìÑ=~äí=ÖÉíêáããí bÇäÉ= eçäòçÄÉêÑä®ÅÜÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉ= à~ÜêòÉÜåíÉ~äíÉ dÉëÅÜáÅÜíÉ=Éêò®ÜäÉåI=äáÉÖÉå=áã=qêÉåÇK=a~=~ÄÉê=~äíÉë eçäò= çÑí= ~ìÑï®åÇáÖ= òì= îÉê~êÄÉáíÉå= áëí= ìåÇ= åçÅÜ Ç~òì= åáÅÜí= áããÉê= ÖΩåëíáÖI= ïáêÇ= Ç~ë= ł_ÉëíÉ= ÇÉë _~ìãÉë=ÜÉìíÉ= òìåÉÜãÉåÇ=~ìÑ=~äí=ÖÉíêáããíK=łfã qêÉåÇ=äáÉÖÉå=ÖÉÄΩêëíÉíÉI=ë®ÖÉê~ìÉI=Ñ~ëÉêê~ìÉI=ïÉääáÖ ÖÉÜçÄÉäíÉ=ìåÇ=ÖÉÜ~ÅâíÉ=léíáâÉå=Ó=ÖÉêåÉ=~ìÅÜ=å~ÅÜ hìåÇÉåîçêÖ~ÄÉ= áåÇáîáÇìÉää=ÄÉÇêìÅâíI=ÜÉá≈í= Éë= ~ìë ÇÉê= dÉëÅÜ®ÑíëëíÉääÉ= ÇÉê= fåáíá~íáîÉ= cìêåáÉê= H= k~íìê EfckFK=a~ë=~âíìÉääÉ=^åÖÉÄçí=ÑΩê=iáÉÄÜ~ÄÉê=îçå=áåÇáîáJ ÇìÉääÉåI= êìëíáâ~äÉå=píêìâíìêÉå= êÉáÅÜí=ìåíÉê=~åÇÉêÉã îçå=ÇÉê=~ëíáÖÉå=báÅÜÉ=ΩÄÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉë=^äíÜçäò=ìåÇ ÇáÉ=Ñ~êÄäáÅÜ=î~êááÉêÉåÇÉ=_~äâÉåÉáÅÜÉ=Äáë=Üáå=òì=cáÅÜíÉ kÉìÉë=łrëÉ~Äáäáíó=i~Ä a~ë= fåëíáíìí= ÑΩê= eçäòíÉÅÜåçäçÖáÉ aêÉëÇÉå=EfeaF=Ü~í=Éáå=łrëÉ~Äáäáíó i~Ä= ÖÉÖêΩåÇÉíI= ìã= eÉêëíÉääÉê ìåÇ=e®åÇäÉê=ÄÉá=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ ìåÇ= _ÉïÉêíìåÖ= îçå= ÄÉåìíòÉêJ ÑêÉìåÇäáÅÜÉå=mêçÇìâíÉå=òì=ìåíÉêJ ëíΩíòÉåK=aáÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí mêçàÉâíé~êíåÉêå= Ü~ííÉ= ÖÉòÉáÖíI Ç~ëë=áã=_ÉêÉáÅÜ=jΠÄÉä=ìåÇ=^ìëJ ëí~ííìåÖëçÄàÉâíÉ= áå= ÇáÉëÉê= eáåJ ëáÅÜí=_ÉÇ~êÑ=ÄÉëíÉÜíK rë~ÄáäáíóJqÉëíë= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉê pçÑíJ= ìåÇ= e~êÇï~êÉÄê~åÅÜÉ ëÅÜçå= ëÉáí= g~ÜêÉå= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí S= = eh= PLOMNT= = ìåÇ= ìåíÉêëíΩíòÉå= ÇáÉ= ëÅÜåÉääÉ tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ= ÇáÉëÉê= mêçJ ÇìâíÉK= fã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= jΠÄÉäJ ìåÇ= ^ìëëí~ííìåÖëéêçÇìâíÉ= ÜáåJ ÖÉÖÉå=ÖáÄí=Éë=ÇÉêòÉáí=åìê=ïÉåáÖÉ qÉëíãΠÖäáÅÜâÉáíÉåK=a~ë= åÉìÉ= i~J Äçê=ÄáÉíÉí=ÇÉå=hìåÇÉå=~ìÅÜ=ÇÉå jÉÜêïÉêí= ÉáåÉê= ÉåíïáÅâäìåÖëJ ÄÉÖäÉáíÉåÇÉå= _Éê~íìåÖK= ^åÖÉJ ëéêçÅÜÉå=ïÉêÇÉå= eÉêëíÉääÉê= ìåÇ e®åÇäÉê= îçå=jΠÄÉäå= ëçïáÉ= mêçJ ÇìâíÉå= ÇÉë= fååÉå~ìëÄ~ìë= ìåÇ ÇÉë= í®ÖäáÅÜÉå= iÉÄÉåëI=~ÄÉê= ~ìÅÜ îçå=eáäÑëãáííÉäå=ÑΩê=ûäíÉêÉK ~ëíáÖI=wáêÄÉäâáÉÑÉê=çÇÉê=i®êÅÜÉK łaáÉ=~ííê~âíáîÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉå=ÉáÖåÉå=ëáÅÜ=ÑΩê=~ääÉ ÇÉåâÄ~êÉå= báåë~íòÄÉêÉáÅÜÉ= áã=jΠÄÉäJ= ìåÇ= fååÉåJ ~ìëÄ~ìI= ëç= ÇáÉ= fckK= hä~ëëáëÅÜÉI= Öä~ííÉ= cìêåáÉêÉ ïÉêÇÉå=ÉÄÉåÑ~ääë=ÑΩê=jΠÄÉäçÄÉêÑä®ÅÜÉå=ìåÇ=fååÉåJ ~ìëÄ~ìíÉåI=~ÄÉê=~ìÅÜ=òìåÉÜãÉåÇ=ÑΩê=ÇáÉ=^ìíçãçJ ÄáäîÉêÉÇÉäìåÖ= ìåÇ= ÑΩê= ÄÉëçåÇÉêë= Éñíê~î~Ö~åíÉ mêçÇìâíÉ= ïáÉ= cìêåáÉêJpâáI= q~ëÅÜÉåI= _êáääÉåI= háíÉJ Äç~êÇëI= _~ÇÉï~ååÉåI= _ìÅÜÇÉÅâÉäI= pÅÜìÜÉáåä~ÖÉå çÇÉê=jçìëÉJm~Çë=îÉêïÉåÇÉíK eçã~Ö=dêçìé=ëÉíòí t~ÅÜëíìãëâìêë=Ñçêí aáÉ= eçã~Ö= dêçìé= ÉêÜΠÜíÉ= áÜêÉå=^ìÑíê~ÖëÉáåÖ~åÖ= OMNS= ìã= êìåÇ òÉÜå=mêçòÉåí=~ìÑ=N=NSR=jáçK=bìêç= Esçêà~ÜêW=N=MRU=jáçK=bìêçFK=aÉê rãë~íò= îÉêòÉáÅÜåÉíÉ= Éáå= mäìë= îçå=Öìí= îáÉê= mêçòÉåí= ~ìÑ=N=MUO=jáçK bìêç=Esçêà~ÜêW=N=MPV=jáçK=bìêçFK=a~ë=çéÉê~íáîÉ=b_fq=ëíáÉÖ=ìã=NP=mêçJ òÉåí=~ìÑ=TN=jáçK=bìêç=Esçêà~ÜêW=SP=jáçK=bìêçF=ìåÇ=ÉåíïáÅâÉäíÉ=ëáÅÜ Ç~ãáí=ΩÄÉêéêçéçêíáçå~ä=òìã=rãë~íòï~ÅÜëíìãK wìã=PNK=aÉòÉãÄÉê=OMNS=ï~êÉå=S=NOS=jáí~êÄÉáíÉê=Esçêà~ÜêW=R=VMS jáí~êÄÉáíÉêF=áå=ÇÉê=eçã~Ö=dêçìé=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíK=łpÉÜê=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ï~J êÉå= ïáê= áã= ~ÄÖÉä~ìÑÉåÉå= dÉëÅÜ®Ñíëà~Üê= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= áå= `Üáå~I wÉåíê~äÉìêçé~=ìåÇ=kçêÇ~ãÉêáâ~I=Éêâä®êí=ÇÉê=sçêëáíòÉåÇÉ=ÇÉë=sçêJ ëí~åÇëI= mÉââ~= m~~ëáî~~ê~K= łråëÉêÉ= ÖìíÉ= dÉëÅÜ®ÑíëÉåíïáÅâäìåÖ= áëí ìãëç=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉêI=~äë=ïáê=ìåë=OMNS=áå=ÉáåÉã=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉå sÉê®åÇÉêìåÖëéêçòÉëë= ÄÉÑìåÇÉå= Ü~ÄÉåK= a~ãáí= ëáåÇ= ïáê= ëÉÜê= Öìí îçê~åÖÉâçããÉåI=ÄÉíçåí=m~~ëáî~~ê~K=łwìÇÉã=ä~Ö=ìåëÉêÉ=cCbJnìçJ íÉ= ÄÉá= ΩÄÉê= îáÉê= mêçòÉåí= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉìíäáÅÜ= ΩÄÉê= ÇÉã= _ê~åÅÜÉåJ ÇìêÅÜëÅÜåáííK= aáÉëÉ= ÜçÜÉå= fåîÉëíáíáçåÉå= áå= ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= åÉìÉê iΠëìåÖÉå=ïçääÉå=ïáê=~ìÅÜ=âΩåÑíáÖ=ÄÉáÄÉÜ~äíÉåI=ìã=ìåëÉêÉå=hìåÇÉå âçåëí~åí=fååçî~íáçåÉå=ÄáÉíÉå=òì=âΠååÉåK cçíçW=fckLoΠÜê oìëíáâ~äÉ lÄÉêÑä®ÅÜÉå äáÉÖÉå=áã jΠÄÉäJ=ìåÇ fååÉå~ìëÄ~ì áã=qêÉåÇ a~ë=åÉìÉ=łrëÉ~Äáäáíó=i~Ä=~ã=fea=ÜáäÑí jΠÄÉäÜÉêëíÉääÉêå=ÄÉá=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=îçå ÄÉåìíòÉêÑêÉìåÇäáÅÜÉå=mêçÇìâíÉå cçíçW=fea=aêÉëÇÉå


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above