Page 64

HK3_17

j~≈Ü~äíáÖâÉáí= ìåÇ= ÉáåÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉêÉ= çéíáëÅÜÉ nì~äáí®íëâçåíêçääÉ= ÇìêÅÜ= ìåëÉêÉ= jáí~êÄÉáíÉê ÄÉáã= pÅÜäÉáÑÉåI= ïÉáä= ÇáÉ= páÅÜíÑä®ÅÜÉ= ëÅÜçå êáÅÜíáÖ=ÜÉêìã=îçê=áÜåÉå=äáÉÖíK aáÉ= iÉáëíìåÖ=ÇÉê=łhΩåÇáÖ= qÉÅÜåáÅ= ëÉá= àÉJ ÇÉåÑ~ääë= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíK= łtáê= âΠååÉå= éêçJ ÄäÉãäçë= ãáí= sçêëÅÜΩÄÉå= îçå= PM= ãLãáå= Ñ~ÜJ êÉåK=aáÉ=^åä~ÖÉ=áëí=ëÉÜê=ëí~êâ=ìåÇ=ëÅÜåÉää=ìåÇ Ü~í=åçÅÜ=iÉáëíìåÖëêÉëÉêîÉå=ÑΩê=mêçÇìâíáçåëÉêJ ïÉáíÉêìåÖÉåK= jáí= áÜêÉê= ^ìÑÖ~ÄÉ=ïÉêÇÉ= ÇáÉ hΩåÇáÖ=ãΩÜÉäçë=ÑÉêíáÖK=łemi=ëÅÜÉáåí=ÑΩê=ÇáÉëÉ pÅÜïÉáòÉê= j~ëÅÜáåÉ= âÉáåÉêäÉá= mêçÄäÉã= òì ëÉáåK=páÉ=ëÅÜ~ÑÑí=ãΩÜÉäçë=ãÉÜê=~äë=N=MMM=mä~íJ íÉå=éêç=pÅÜáÅÜíK=hΩåÇáÖ=â~åå=ÄÉá=ÇÉê=rãëÉíJ òìåÖ= ëçäÅÜÉê= ëéÉòáÉääÉå= ^åÑçêÇÉêìåÖëéêçÑáäÉ ~ìÑ=ÉáåÉå=_~ìâ~ëíÉå=ÄÉï®ÜêíÉê=iΠëìåÖÉå=òìJ êΩÅâÖêÉáÑÉåK= aáÉëÉ= ã~≈ÖÉÑÉêíáÖíÉå= ^åä~ÖÉå ïÉêÇÉå=łqÉÅÜåáÅ=ÖÉå~ååíK=^åíêáÉÄëäÉáëíìåÖI ^êÄÉáíëÄêÉáíÉI=pÅÜäÉáÑîÉêÑ~ÜêÉå=çÇÉê=^ìíçã~íáJ ëáÉêìåÖÉå=ïÉêÇÉå=å~ÅÜ=ÉáåÖÉÜÉåÇÉê=^å~äóëÉ Éñ~âí=~ìÑ=ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=~ÄÖÉëíáããíK j~å= ëÉá= ãáí= ÇÉê= iÉáëíìåÖ= ÇÉê= hΩåÇáÖJ pÅÜäÉáÑ~åä~ÖÉå= ëÉÜê= òìÑêáÉÇÉåI= Ü®äí= aáêÉâíçê dçëíÉî= ÑÉëíK= łtáê= Ü®ííÉå= ìåë= ëçåëí= ïçÜä â~ìã= ÉåíëÅÜáÉÇÉåI= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉI= ÄêÉáíÉêÉ hΩåÇáÖ= òì= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉåK=aáÉ= mêÉëëäáåáÉ=ãáí= ÇÉê N=SMMJããJhΩåÇáÖ= Ü~í= àÉíòí= ÇáÉ= ÜΠÅÜëíÉ= mêçJ Çìâíáîáí®í=Ó=ÉÄÉå=ïÉÖÉå=ÇÉê= äÉáëíìåÖëëí~êâÉå hΩåÇáÖK=bê=ëÉá=ëáÅÜ=ÇÉëëÉå=ÄÉïìëëíI=Ç~ëë=ÇáÉ j~ëÅÜáåÉ= åáÅÜí= Ç~ë= éêÉáëïÉêíÉëíÉ= ^åÖÉÄçí ~ã=j~êâí= ëÉáI= ë~Öí= ÉêK= łtáê= Ü~ÄÉå= ëáÉ= ~ÄÉê ÄÉïìëëí= ~ìÑÖêìåÇ= áÜêÉê= ÜçÜÉå= pÅÜäÉáÑÖΩíÉ ìåÇ= wìîÉêä®ëëáÖâÉáí= ÖÉï®ÜäíI= ìã= ÇáÉ= ÄÉëíJ ãΠÖäáÅÜÉ=nì~äáí®í= ìåëÉêÉë= mêçÇìâíë= òì= ÉêêÉáJ ÅÜÉåK= råÇ=dçëíÉî= äçÄí= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇW= łtáê ëáåÇ= Éáå= àìåÖÉë= råíÉêåÉÜãÉåI= ~ÄÉê= ÉêÑçäÖJ êÉáÅÜK=aáÉ=hΩåÇáÖJpÅÜäÉáÑ~åä~ÖÉ=áëí=Ç~ÄÉá=ÇÉÑáJ åáíáî=ÉáåÉê=ÇÉê=dêΩåÇÉ=ÑΩê=ìåëÉêÉå=bêÑçäÖK =p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ N NK=jáí=áÜêÉê=ÜçÜÉå=iÉáëíìåÖëâê~Ñí ÄÉï®äíáÖí=ÇáÉ=hΩåÇáÖJj~ëÅÜáåÉ ÇÉå=pÅÜäÉáÑîçêÖ~åÖ=ãΩÜÉäçë OK=a~ë=^ÖÖêÉÖ~í=ÇÉë=jçÇÉääë łhΩåÇáÖ=qÉÅÜåáÅ=_çíÉñ=NSMMJo ëÅÜäÉáÑí=îçå=ìåíÉå PK=pÅÜåÉääáÖâÉáí=ëíÉÜí=áã=cçâìëK råÇ=iÉáëíìåÖëêÉëÉêîÉå=ëáåÇ=ÄÉá ÇÉê=j~ëÅÜáåÉ=~ìÅÜ=îçêÜ~åÇÉå QK=^ìÑ=ÇÉå=fãéê®ÖåáÉêäáåáÉå ïÉêÇÉå=ÇáÉ=m~éáÉêÉ=ãáí=mÜÉåçäJ çÇÉê=jÉä~ãáåÜ~êòÉå=ÖÉíê®åâí RK=aÉâçêJ=ìåÇ=hê~Ñíé~éáÉêÉ=ïÉêÇÉå òì=i~ãáå~íé~âÉíÉå=òìë~ããÉåÖÉJ ëíÉääíI=ÇáÉ=áå=ÇáÉ=Ç~ÜáåíÉê=ëíÉÜÉåÇÉ bí~ÖÉåéêÉëëÉ=Éáåä~ìÑÉå O P Q R


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above