Page 70

HK3_17

=p=m=b=`=f=^=i=====i=f=d=k=^ ïáê=áå=wìâìåÑí=ãÉÜê=jac=îÉêâ~ìÑÉå=âΠååÉåK aáÉ=fåîÉëíáíáçå=áëí=~ìÅÜ=dêìåÇä~ÖÉ=Ç~ÑΩêI=ÇÉå bñéçêí= ïÉáíÉê= òì= ëíÉáÖÉêåK= aÉêòÉáí= äáÉÖí= ÇáÉ nìçíÉ=ÄÉá=QR=mêçòÉåíI=ïçÄÉá=ãÉÜê=jΠÄÉäíÉáäÉ ~äë=cì≈ÄΠÇÉå=áåë=^ìëä~åÇ=ÖÉÜÉåK mä~íò=ÑΩê=ÇáÉ=bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉê=mêçÇìâíáçå=áëí ÖÉåΩÖÉåÇ= îçêÜ~åÇÉåK= wì= ÇÉå= ORM= Ü~= Ü~í ^dq= ëÅÜçå= ïÉáíÉêÉ= NRM= Ü~= òìÖÉâ~ìÑíK jÉÜãÉí= pΠóäÉãÉò= Ü~í= îçå= ëÉáåÉã= _Ωêç= áã òïÉáíÉå= píçÅâ= ÇÉë= sÉêï~äíìåÖëÖÉÄ®ìÇÉë= ÉáJ åÉå= íçääÉå=_äáÅâ=~ìÑ=Ç~ë=òìë®íòäáÅÜÉ=dÉä®åÇÉI Ç~ë=òìã=qÉáä=ëÅÜçå=ÑΩê=ÇáÉ=i~ÖÉêìåÖ=îçå=eçäòJ oçÜëíçÑÑÉå=ÖÉåìíòí=ïáêÇK=ł^ì≈Éê=ÇÉê=òìë®íòäáJ ÅÜÉå= jacJcÉêíáÖìåÖ= ÖáÄí= Éë= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå ÑΩê=ÉáåÉ=^dqJ_ÉëÅÜáÅÜíìåÖëÑ~Äêáâ=áã=fê~åI=ÇáÉ ïáê= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ãáí= ÉáÖÉåÉå=eçäòïÉêâJ ëíçÑÑéêçÇìâíÉå= ÄÉíêÉáÄÉå= ïçääÉåK= pÅÜçå OMNU= ëçää= Éë= áã= k~ÅÜÄ~êä~åÇ= äçëÖÉÜÉåI= îÉêJ íêáÉÄäáÅÜ=áëí=^dq=áã=fê~å=ëÅÜçå=ãáí=eáÖÜJdäçëëJ m~åÉÉäÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= ìåíÉêïÉÖëK= råÇ= eçÅÜJ Öä~åò= ï®êÉ= ïçÜä= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ÖÉéä~åíÉ _ÉëÅÜáÅÜíìåÖ=ÉêëíÉ=t~ÜäK açÅÜ=òìêΩÅâ=òìê=åÉìÉå=hqJiáåáÉ=kêK=PW=§ÄÉê îáÉê=mìÑÑÉêéä®íòÉ=ÑΩê=ÇáÉ=jacJpí~éÉä=ìåÇ=ÉáåÉå ÑΩê= ÇáÉ= pÅÜçåÉêéä~ííÉå= â~åå= ÇáÉ= cÉêíáÖìåÖëJ ëíê~≈É=ãáííÉäë= òïÉáÉê= nìÉêîÉêÑ~Üêï~ÖÉå= ÄÉJ ëÅÜáÅâí=ïÉêÇÉåK=rã=ÇáÉ=q~âíò~Üä=îçå=ã~ñáã~ä OOM=ÉêêÉáÅÜÉå=òì=âΠååÉåI=ÄÉáåÜ~äíÉí=Ç~ë=_ÉJ ëÅÜáÅâJhçåòÉéí=Éáå=q~åÇÉãéçêí~äK=aÉäÉíáçÖäìW ła~ë=q~åÇÉãéçêí~ä=áëí=ëç=ÉáåÉ=^êí=qìåáåÖI=ìã ÇáÉ=dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= ÇÉê=^åä~ÖÉ= ~ìÑ=Ç~ë=ÖÉJ ïΩåëÅÜíÉ= iÉîÉä= òì= ÄÉâçããÉåK= aìêÅÜ= Ç~ë q~åÇÉãéêáåòáé=ïáêÇ=Ç~ë= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉ=sÉêÑ~ÜJ êÉå=òïÉáÉê=s~âììãë~ìÖê~ÜãÉå=áå=ÖÉÖÉåë®íòJ äáÅÜÉê=oáÅÜíìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=oçääÉåÄ~ÜåÉå=ãΠÖJ äáÅÜI=ìã=pÅÜçåÉêJ=ìåÇ=jacJmä~ííÉå=çÜåÉ=m~ìJ ëÉ=~ìÑJ=ÄòïK=~ÄäÉÖÉå=òì=âΠååÉåK=få=ÇÉê=qΩêâÉá áëí=ÇáÉëÉ=^åä~ÖÉåÑçêã=ÄáëÜÉê=ÉáåòáÖ~êíáÖK=råÇ Ç~ë= ÖäÉáÅÜ= ÇçééÉäíW= aÉåå= ìã= ~ã= båÇÉ= ÇÉê cÉêíáÖìåÖ= ÇáÉ= dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí= Ü~äíÉå= òì âΠååÉåI=ãìëëíÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=^Äëí~éÉäìåÖ=áå=q~åJ ÇÉãÑçêã=~ìëÖÉäÉÖí=ïÉêÇÉåK ^ÄÉê= òìêΩÅâ= òìã=^åÑ~åÖK=sçå=ÇÉê= äáåâÉå pÉáíÉ=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=jac=ãáí=ÉáåÉã=s~âììãéçêJ í~ä=~ìÑ=Ç~ë= oáÉãÉåíê~åëéçêíÄ~åÇ=ÖÉäÉÖíI=îçå jÉÜãÉí=pÉãáÜ=EêÉÅÜíÉë=cçíçI=äáåâëF=ìåÇ jìëí~Ñ~=eìäìëá=ëáåÇ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=pΠÜåÉ ÇÉë=cáêãÉåÖêΩåÇÉêë=^ÜãÉí=pΠóäÉãÉò EäáåâÉë=cçíçFK=a~ë=qêáç=Ü~í=Éáå=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ ÑäçêáÉêÉåÇÉë=råíÉêåÉÜãÉå=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå ÇÉê= êÉÅÜíÉå= pÉáíÉ= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå m~éáÉêÄΠÖÉå= òìÖÉÑΩÜêíK= aáÉ= ìåíÉêÉ= i~ÖÉ ã~ÅÜí= îçå= êÉÅÜíë= ÇÉå= ^åÑ~åÖI= ÄÉîçê= ÇáÉ jacJmä~ííÉ= îçå= äáåâë= ~ìÑÖÉäÉÖí=ïáêÇK= cΩê= ÇáÉ _ÉëÅÜáÅâìåÖ=ãáí=m~éáÉêÉå=ëáåÇ=áåëÖÉë~ãí=îáÉê iÉÖÉëí~íáçåÉå= òìëí®åÇáÖK= aáÉ= ÉêëíÉå= ÄÉáÇÉå ëáåÇ=~äë=NJbí~ÖÉåJ^êÄÉáíëã~Ö~òáåÉ=~ìëÖÉäÉÖíI ÇáÉ= àÉïÉáäë= îçå= ÉáåÉã= OJbí~ÖÉåJtÉÅÜëÉäã~J Ö~òáå= îÉêëçêÖí= ïÉêÇÉåK= aáÉ= iÉÖÉëí~íáçåÉå kìããÉê= P= ìåÇ= Q= ÄÉëáíòÉå= àÉïÉáäë= Éáå= OJ bí~ÖÉåJ^êÄÉáíëã~Ö~òáå= ãáí= îçêÖÉä~ÖÉêíÉå NJbí~ÖÉåJtÉÅÜëÉäã~Ö~òáåÉåK= a~ãáí= áëí= ÉáåÉ âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=_ÉëÅÜáÅâìåÖ=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉíK łaÉê= êÉáÄìåÖëäçëÉ=^Ää~ìÑ= áå= ÇÉå= iÉÖÉëí~J íáçåÉå=ïáêÇ=ìåíÉêëíΩíòí=ÇìêÅÜ=sçêëÉé~êáÉêäÉáëJ íÉåI=ÇáÉ=ãáííÉäë=iìÑíëíΠ≈Éå=ÇáÉ=çÄÉêëíÉ=m~éáÉêJ ä~ÖÉ=~åÜÉÄÉå=ìåÇ=Ç~åå=ãáí=s~âììãë~ìÖÉêå ~ìÑ= ÇáÉ= mä~ííÉ= òáÉÜÉå= ìåÇ= Ççêí= ~ÄäÉÖÉåI Éêä®ìíÉêí=hìêíìäìë=qçé~äçÖäìI=_ÉíêáÉÄëäÉáíÉê=ÄÉá ^dqI=ÇáÉ=^êÄÉáíëïÉáëÉK=få=ÇÉê=^ìÑíê~ÖëÄÉëí®íáJ ÖìåÖ=áëí=Ç~ÑΩê=ëçÖ~ê=ÇáÉ=wÉáí=~åÖÉÖÉÄÉåW=cΩê Ç~ë=pÉé~êáÉêÉå=ÇÉë=çÄÉêÉå=_ä~ííÉë=áëí=N=pÉâìåJ ÇÉ=~åÖÉÖÉÄÉåK=aáÉ=îáÉê=iÉÖÉëí~íáçåÉå=ëáåÇ=ÄÉá ÇÉê= cì≈ÄçÇÉåéêçÇìâíáçå= åΠíáÖ= ÑΩê= ÇÉå= dÉJ ÖÉåòìÖI= Ç~ë=aÉâçêé~éáÉêI= ÄÉá= _ÉÇ~êÑ= ÑΩê= Éáå hê~Ñíé~éáÉê= ÑΩê= åçÅÜ= ãÉÜê= qáÉÑÉåïáêâìåÖ ëçïáÉ= ÑΩê= Ç~ë=lîÉêä~óK= cΩê=jΠÄÉäéä~ííÉå= ãáí póåÅÜêçåéçêÉ=êÉáÅÜÉå=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=òïÉá=iÉÖÉJ ëí~íáçåÉå= ~ìë= Ó= àÉïÉáäë= ÉáåÉ= ÑΩê= Ç~ë= ìåíÉêÉ ìåÇ=Ç~ë= çÄÉêÉ=aÉâçêé~éáÉêK=^éêçéçë= m~éáÉêW ^ìÅÜ=Ç~ë=âçããí=ΩÄÉê=dfjJbñéçêí=å~ÅÜ=^åJ í~äó~K= fãéêÉëë= äáÉÑÉêí= Éë= ~äë= ìåáãéê®ÖåáÉêíÉ oçääÉåï~êÉI=Ç~ë=áå=òïÉá=fãéê®ÖåáÉêëíê~≈Éå=ÑΩê ëÉáåÉ= ïÉáíÉêÉ= _ÉëíáããìåÖ= îçêÄÉêÉáíÉí= ïáêÇK aáÉ= ëÅÜçå= Éêï®ÜåíÉ= tÉãÜΠåÉêJmêÉëëÉ łhqJcJNb=ÉêòÉìÖí=ãáí=OQ=aêìÅâòóäáåÇÉêå=ÉáåÉ dÉë~ãíÇêìÅâäÉáëíìåÖ= îçå= NMTSMQ= âkK= k~ÅÜ ÇÉã= mêÉëëîçêÖ~åÖ=ïÉêÇÉå= ÇáÉ= mêÉëëÉ=ãáííÉäë s~âììãJpÅÜïÉåâÄ~äâÉå= ÉåíäÉÉêí= ìåÇ= ÇáÉ mä~ííÉå= ΩÄÉê= oáÉãÉåÄ®åÇÉê=ïÉáíÉê= íê~åëéçêJ íáÉêíK= sçê= ÇÉã= oÉáåáÖÉå= ÇÉê= h~åíÉå= âΠååÉå ÖÉéä~íòíÉ=mä~ííÉå=~ìëÖÉëÅÜäÉìëí=ïÉêÇÉåK=a~åå ÉêÑçäÖí= ÇáÉ= h~åíÉåÄÉë®ìãìåÖ= ãáííÉäë= cê®ëJ ~ÖÖêÉÖ~íÉå= áå= ÇÉê= táåâÉä~åä~ÖÉ= òìÉêëí= áå i®åÖëJ= ìåÇ= å~ÅÜ= ÇÉã= VMJdê~ÇJoáÅÜíìåÖëJ ïÉÅÜëÉä= áå= nìÉêêáÅÜíìåÖK= ła~ë= áëí= èì~ëá= ÇáÉ òïÉáíÉ= qìåáåÖJj~≈å~ÜãÉK= kìê= ëç= âçååíÉå ïáê= ÇáÉ= q~âíò~Üä= îçå=OOM= êÉ~äáëáÉêÉåI= Éêâä®êí aÉäÉíáçÖäì=ÇáÉ=kçíïÉåÇáÖâÉáíK=łbáå=píçéé=ÑΩê ÇáÉ= oÉáåáÖìåÖ= ÇÉê= píáêåâ~åíÉå= ÇìêÅÜ= Éáå _~äâÉåJ^ÖÖêÉÖ~í=ï~ê=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK iáåâë= áå= mêçÇìâíáçåëêáÅÜíìåÖ= ÜáåíÉê= ÇÉê mêÉëëÉ= Ü~í= Ç~ë= mêÉëëÄäÉÅÜã~Ö~òáå= ëÉáåÉå mä~íòK= łbáå= ^ìëí~ìëÅÜ= Ç~ìÉêí= àÉ= å~ÅÜ= dÉJ ëÅÜáÅâäáÅÜâÉáí=ìåÇ=ÇÉê=^åÑçêÇÉêìåÖI=çÄ=çÄÉå ìåÇ=ìåíÉå=ÖÉí~ìëÅÜí=ïÉêÇÉå=ãìëëI=NR=Äáë=OM jáåìíÉå= ÄÉêáÅÜíÉí= _ÉíêáÉÄëäÉáíÉê= qçé~äçÖäìK a~ÄÉá=ïáêÇ=òìå®ÅÜëí=Ç~ë=ÄáëÜÉêáÖÉ=_äÉÅÜ=å~ÅÜ êÉÅÜíë=~ìÑ=ÉáåÉå=ëÉé~ê~íÉå=qáëÅÜ=~ìëÖÉä~ÖÉêíI Ç~åå=Ç~ë=åÉìÉ=îçå=äáåâë=òìÖÉÑΩÜêíK=k~ÅÜ=ÉêJ ÑçäÖíÉã=^ìëí~ìëÅÜ=ïáêÇ=Ç~ë=ÖÉí~ìëÅÜíÉ=_äÉÅÜ ΩÄÉê=ÇáÉ=^åä~ÖÉ=òìêΩÅâ=ÄÉÑΠêÇÉêíK fã=ïÉáíÉêÉå= sÉêä~ìÑ=ïÉêÇÉå= ÇáÉ= îÉêéêÉëëJ íÉå= mä~ííÉå= ÉáåÉê= páÅÜíéêΩÑìåÖ= ìåíÉêòçÖÉå ìåÇ=å~ÅÜ=nì~äáí®í=ÄÉïÉêíÉíI=ÄÉîçê=ëáÉ=áå=ÉáåÉê mä~ííÉåâΩÜäëí~íáçå=ä~åÖë~ã=~ÄâΩÜäÉå=âΠååÉåK aáÉ= cÉêíáÖìåÖëäáåáÉ= ÉåÇÉí= ÄÉáã= ÄÉêÉáíë= ÉêJ ï®ÜåíÉå=q~åÇÉãJ^Äëí~éÉäéçêí~äI=Ç~ë=ÇáÉ=ÑÉêJ íáÖÉå=mä~ííÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉê=_ÉìêíÉáäìåÖ=~å ÇÉê=fåëéÉâíáçåëëí~íáçå=àÉ=å~ÅÜ=nì~äáí®í=ëçêíáÉêí ìåÇ=Ç~ë=pÅÜçåÉêéä~ííÉåÜ~åÇäáåÖ=ΩÄÉêåáããíK= TM= = eh=PLOMNT= = kÉìå=h~ãÉê~ë=ëçêÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=Éñ~âíÉ=^ìëJ êáÅÜíìåÖ=ÇÉê=aÉâçêé~éáÉêÉ=ÄÉá=bfoJ_ÉíêáÉÄ


HK3_17
To see the actual publication please follow the link above