Page 109

HK5_15

Die Alternative zum Original! Mit der Blocksauger-Baureihe VC-S bietet Schmalz eine günstige und flexible Alternative zum Original- Ersatzteilsauger der CNC-Holzbearbeitungszentren von SCM/Morbidelli. Weitere Informationen: www.schmalz.com/aufspannsysteme I Tel. +49 7443 2403-501 J. Schmalz GmbH, Aacher Str. 29, D-72293 Glatten, schmalz@schmalz.de, www.schmalz.com eh= RLOMNR= = NNP ãáííÉäÑêÉáÉ=c~êÄÉå=ìãÖÉëíÉääíK=VM=mêçòÉåí=ÇÉê cÉåëíÉê= ïÉêÇÉå= ÇÉÅâÉåÇ= ÖÉëéêáíòíI= Ç~îçå ïáÉÇÉêìã=ÇÉê=ÖêΠ≈íÉ=qÉáä=áå=ÇÉå=pí~åÇ~êÇÑ~êJ ÄÉå=o^i=VMNM=EoÉáåïÉá≈F=ìåÇ=o^i=VMNS=EsÉêJ âÉÜêëïÉá≈FK= _ÉáÇÉ= c~êÄíΠåÉ= ëáåÇ= éÉêã~åÉåí ~ìÑ=ÇÉã=péêáíòêçÄçíÉê=îçêê®íáÖ=ìåÇ=çÜåÉ=rãJ ëíÉääìåÖ= ~ÄêìÑÄ~êK= _Éáã= báåä~ìÑ= ëÅ~ååí= ÇÉê péêáíòêçÄçíÉê= ÇáÉ= Ü®åÖÉåÇÉå= qÉáäÉK= aáÉ= ÖÉJ ïçååÉåÉå=a~íÉå=ëíÉìÉêå=Ç~åå=ÇáÉ=péêáíòòÉáJ íÉå=ìåÇ=JéçëáíáçåÉå=ÇÉê=îÉêíáâ~ä=ÄÉïÉÖíÉå=máëJ íçäÉåK=aáÉ=péêáíò~åä~ÖÉ=áëí=~âíìÉää=òì=Éíï~=SM mêçòÉåí=~ìëÖÉä~ëíÉíK aáÉ=ł`çåíìêÉñJ^åä~ÖÉ=îÉêëáÉÜí=àÉÇÉë=ÖÉJ ÑÉêíáÖíÉ=qÉáäÉëÉí= EcäΩÖÉä=çÇÉê=o~ÜãÉåF=ãáí=ÉáJ åÉã=_~êÅçÇÉI=ÇÉê=Ó=îçå=ÉáåÉê=pÅÜìíòÑçäáÉ=ÖÉJ ÖÉå=ÇáÉ=c~êÄÉ=ÖÉëÅÜΩíòí=Ó=áå=ÇÉê=jçåí~ÖÉ=~äJ äÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= ìåÇ= ÇáÉ= òì= îÉêïÉåÇÉåÇÉå _ÉëÅÜä®ÖÉ=~ã=m`=~åòÉáÖíK=_áë=~ìÑ=Éáå=ÄÉÖäÉáJ íÉåÇÉë=e~ìéíé~éáÉê=ä®ìÑí=ÇáÉ=c~Äêáâ~íáçå=é~J éáÉêäçëK= aáÉ= ł`çåíìêÉñ= ÄçÜêí= ìåÇ= Ñê®ëí ë®ãíäáÅÜÉ=^ìëëé~êìåÖÉå=ÑΩê=~ääÉ=_ÉëÅÜä®ÖÉ=áå ÇÉê= êáÅÜíáÖÉå= mçëáíáçåI= ëçÇ~ëë= ëáÉ= åìê= åçÅÜ ÉáåòìëÅÜê~ìÄÉå= ëáåÇK= aáÉ= pÅÜäáÉ≈ÄäÉÅÜÉ= Ü~J ÄÉå=ÉáåÉå=mçëáíáçåáÉêò~éÑÉåI=jçåí~ÖÉëÅÜ~ÄJ äçåÉå= ÖáÄí= Éë= åáÅÜí=ãÉÜêK= bë= âçããÉå= ä~ìí råíÉêåÉÜãÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=páÖÉåá~J_ÉëÅÜä®J ÖÉ=òìê=^åïÉåÇìåÖK ^ìÅÜ= ÇáÉ= ^äìJo~ÜãÉå= ÑΩê= ÇáÉ= eçäòJ^äìJ cÉåëíÉê=ïÉêÇÉå= áã= e~ìë= ÖÉÑÉêíáÖíI= ÇáÉ= báåJ ÄêÉååä~ÅâáÉêìåÖ= ÉêÑçäÖí= å~ÅÜ= ÇÉã= wìë~ãJ ãÉåÄ~ìK=łtáê=ÉêêÉáÅÜÉå=ãáí=pí~åòÉå=EsÉêâÉáJ äìåÖ=ÇÉê=táåâÉäëíΩÅâÉ=ãáí=ÇÉã=o~ÜãÉåF=ÉáJ åÉ= Éêëíâä~ëëáÖÉ= bÅâîÉêÄáåÇìåÖ= ìåÇ= âΠååÉå ë®ãíäáÅÜÉ= c~êÄÉå= å~ÅÜ=o^i= çÇÉê= k`p= çÜåÉ jÉÜêâçëíÉå= ~ìÑÄêáåÖÉåI= Éêâä®êí= ^Çá= îçå bìïK=a~ë=råíÉêåÉÜãÉå=ãçåíáÉêí=~ääÉ=cÉåëíÉê ëÉäÄëíI=áåâäìëáîÉ=^åëÅÜäΩëëÉ=ïáÉ=cçäáÉåÄ®åÇÉê çÇÉê= páäáâçåÑìÖÉåK=łjáí=ìåëÉêÉê=pÉêîáÅÉJ=ìåÇ d~ê~åíáÉJ^ÄíÉáäìåÖ=ÄáÉíÉå= ïáê=Ç~ë= pÅÜïÉáòÉê nì~äáí®íëÑÉåëíÉê= ~äë= îçääëí®åÇáÖÉë= ìåÇ= ÇìêÅÜJ Ö®åÖáÖ=Ö~ê~åíáÉêíÉë=iÉáëíìåÖëé~âÉí=~å> _Éáã=^ìëä~ìÑ=ãáí=båÇâçåíêçääÉ=âçããÉå ÇáÉ=qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=ÄÉ~êÄÉáíÉí=ìåÇ îÉêäÉáãÄÉêÉáí=ÜÉê~ìë


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above