Page 12

HK5_15

=k=^=`=e=o=f=`=e=q=b=k====w^eibkLc^hqbkLqobkap NO= = eh=RLOMNR= = oÉããÉêë=áåîÉëíáÉêí âê®ÑíáÖ=áå=PeJi~ÅâÉ ^ã= mêçÇìâíáçåëëí~åÇçêí= îçå PeJi~ÅâÉ=áå=eáÇÇÉåÜ~ìëÉå=Ü~ÄÉå áã=pçããÉê=ÇáÉ=^êÄÉáíÉå=òì=ÉáåÉã ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉå= fåîÉëíáíáçåëéêçàÉâí ÄÉÖçååÉåK= oÉããÉêë= áåîÉëíáÉêí Ççêí= NUIS= jáçK= bìêç= ÑΩê= ÉáåÉå kÉìJ= ìåÇ= bêïÉáíÉêìåÖëÄ~ìíÉå= áå ëÉáå= qçÅÜíÉêìåíÉêåÉÜãÉåK= fåëÖÉJ ë~ãí=ïáêÇ= ÉáåÉ= cä®ÅÜÉ= îçå= Q=RMM ã= ΩÄÉêÄ~ìíI= íÉáäïÉáëÉ= áå= òïÉá bí~ÖÉå=ìåÇ=áåâäìëáîÉ=ÉáåÉë=eçÅÜJ êÉÖ~ää~ÖÉêë=ãáí=NRMM=m~äÉííÉåéä®íJ òÉåK= aÉê= kÉìÄ~ì= ïáêÇ= ~Ä= jáííÉ OMNS=ÇáÉ=mêçÇìâíáçå=~ìÑåÉÜãÉåI ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ= bêïÉáíÉêìåÖëÄ~ìJ íÉå=ìåÇ=ÉáåÉ=åÉìÉ=píêìâíìê=áã=_ÉJ ëí~åÇ=ëçääÉå=ÇÉå=t~êÉåÑäìëë=ÇÉê~êí çéíáãáÉêÉåI= Ç~ëë= ÉáåÉ= h~é~òáí®íëJ îÉêÇçééÉäìåÖ=ÉêêÉáÅÜí=ïáêÇK oÉããÉêëJsçêëí~åÇ= ìåÇ PeJdÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= hä~ìë= _ççÖ Éêâä®êíÉW=łtáê=ÉåíïáÅâÉäå=ìåë=ïÉáJ íÉê= ~ìÅÜ= áå= åÉìÉ=j®êâíÉ= ÜáåÉáåK rã=ìåë=~ìÑ=Ç~ë=Ç~ãáí=îÉêÄìåÇÉJ åÉ=t~ÅÜëíìã=îçêòìÄÉêÉáíÉåI=ïáêÇ ÇáÉ=mêçÇìâíáçå=ÄÉá=Pe=îçå=dêìåÇ ~ìÑ= åÉì= ÖÉëí~äíÉí= ìåÇ= ÉêïÉáíÉêíK aáÉ=fåîÉëíáíáçå=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉå OM=g~ÜêÉ=~åÖÉäÉÖíK=mêç=g~Üê=êÉÅÜJ åÉí= Pe= ãáí= ÉáåÉê= rãë~íòëíÉáÖÉJ êìåÖ= òïáëÅÜÉå= NM= ìåÇ= NR= mêçJ òÉåíI= ïçÄÉá= Ç~ë= ^ìëä~åÇ= ~äë t~ÅÜëíìãëíêÉáÄÉê=ÖÉå~ååí=ïáêÇK qêÉåÇë=ÑΩê=ÇÉå=áÄÉêáëÅÜÉå=j~êâí fã= o~ÜãÉå= ÉáåÉë= qêÉåÇÑçêìãë jáííÉ=gìäá=Éê~êÄÉáíÉíÉ=pÅÜ~ííÇÉÅçê ~ã= e~ìéíëáíò= áå= qÜ~åë~ì= ÖÉJ ãÉáåë~ã= ãáí= å~ãÜ~ÑíÉå= aÉëáÖJ åÉêå= ìåÇ= ^êÅÜáíÉâíÉå= ~ìë= pé~J åáÉå= ÇáÉ= qêÉåÇíÜÉãÉå= OMNRLNS ÑΩê= ÇÉå= áÄÉêáëÅÜÉå=j~êâíK= kÉìå aÉëáÖåÉê= ìåÇ= ^êÅÜáíÉâíÉå= ~ìë pé~åáÉå= ëíÉääíÉå= ÖÉãÉáåë~ã=ãáí ÇÉê= aÉëáÖåäÉáíÉêáå= `ä~ìÇá~ hΩÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=sÉêíêáÉÄëîÉê~åíJ ïçêíäáÅÜÉå= açêçíÜó= sêÉîÉå jççÇÄç~êÇë= ìåÇ= ÉáåÉå= ~åÖÉJ é~ëëíÉå=qêÉåÇäÉáíÑ~ÇÉå=îçêK łcΩê= `~ëì~ä= _ä~Åâ= ~äë= ìåëÉê e~ìéííÜÉã~=~ìÑ=ÇÉê=ÇáÉëà®ÜêáÖÉå fåíÉêòìã=ïáêÇ=Éë=åçÅÜ=ÉáåÉ=§ÄÉêJ Ö~åÖëòÉáí= ÖÉÄÉåI= ãÉáåíÉ= sêÉJ îÉåK= łaÉêòÉáí=ïáêÇ= ÇÉê=j~êâí= áå pé~åáÉå= åçÅÜ= îçå= ÜÉääÉå= ìåÇ ãáííäÉêÉå= c~êÄÉå= ÄÉëíáããíK= bë ïáêÇ= ~äëç= åçÅÜ= Ç~ìÉêåI= Äáë= ëáÅÜ ÇáÉ=ÇìåâäÉå=aÉâçêÉ=ìåÇ=ÇáÉ=c~êJ ÄÉ= pÅÜï~êò= ÜáÉê= ÇìêÅÜëÉíòÉå âΠååÉåK=aáÉ=łoáîáÉê~=báÅÜÉI=ÇáÉ áå=hΠäå=áå=ÇÉê=łpã~êíÑçáä=bîç=~äë ÄÉëíáããÉåÇÉë= dÉëí~äíìåÖëÉäÉJ ãÉåí= ~ìÑ= ÇÉã= jÉëëÉëí~åÇ= ÖÉJ òÉáÖí= ïìêÇÉI= ÖÉÑ®ääí= áå= pé~åáÉå ìåÇ= mçêíìÖ~ä= ~ääÉêÇáåÖë= ~ìÅÜ= áå ~åÇÉêÉå=c~êÄëíÉääìåÖÉåK aÉê= tçêâëÜçé= ÇáÉåíÉ= ~ääÉå qÉáäåÉÜãÉêå= òìã= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉå bêÑ~ÜêìåÖëJ= ìåÇ= fåÑçêã~íáçåëJ ~ìëí~ìëÅÜ=ìåÇ=ëÉá= ÑΩê=ÄÉáÇÉ= pÉáJ íÉå= ÉáåÉ= ïÉêíîçääÉ= pÅÜåáííëíÉääÉI êÉëΩãáÉêíÉ= sêÉîÉåK= łdÉãÉáåë~ã ÑáäíÉêå=ïáê=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉå=qêÉåÇíÜÉJ ãÉå= ìåÇ= ÄÉëíáããÉå= Ç~òì= ÇáÉ é~ëëÉåÇÉå= aÉâçêÉK= ^ìÑ= ÇáÉëÉ tÉáëÉ=ÄÉâçããÉå=ïáê=áåÇáîáÇìÉäJ äÉ= aÉí~áäáåÑçêã~íáçåÉå= òì= ìåëÉJ êÉå= ~âíìÉääÉå= aÉâçêÉå= ìåÇ= Ü~J ÄÉå= ÇáÉ= jΠÖäáÅÜâÉáíI= áå= wìë~ãJ ãÉå~êÄÉáí=ãáí=ÇÉå=dÉëí~äíÉêå=ÇáÉ é~ëëÉåÇÉå= c~êÄëíÉääìåÖÉå= ÑΩê ÇÉå=j~êâí=òì=Éê~êÄÉáíÉåK ^åÇêÉ~ë=_êìÅâÄ~ìÉêI=sÉêíêáÉÄëJ äÉáíÉê=pΩÇçëíÉìêçé~I=ÄÉíçåí=ÖäÉáÅÜJ òÉáíáÖ=ÇáÉ=ã~êâíéçäáíáëÅÜÉ=oÉäÉî~åò ÇÉê= wìë~ããÉå~êÄÉáíW= łaáÉ= báåJ ëÅÜ®íòìåÖÉå= ÇÉê= aÉëáÖåÉê= áëí= ÑΩê ìåë=~ìÅÜ= ëíê~íÉÖáëÅÜ=~Äëçäìí= êÉäÉJ î~åíK= eáÉê~ìë= ÉêÖÉÄÉå= ëáÅÜ= çÑí ëÅÜçå=ÇáÉ=ÉêëíÉå=fãéìäëÉ= ÑΩê=ÉáåÉ ëé®íÉêÉ=aÉâçêåÉìÉåíïáÅâäìåÖK fÑtJq~ÖìåÖ=òì sÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑÉå c~ëÉêîÉêëí®êâíÉ=hìåëíëíçÑÑÉ=ïáÉ=`ch=ìåÇ=dch=ïÉêJ ÇÉå=âçåíáåìáÉêäáÅÜ=ïÉáíÉêÉåíïáÅâÉäí=ìåÇ=ãáí=jÉí~äJ äÉå=âçãÄáåáÉêíK=aáÉ=_É~êÄÉáíìåÖ=ÇáÉëÉê=áååçî~íáîÉå tÉêâëíçÑÑÉ=ëíÉääí=ÜçÜÉ=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=~å=ÇáÉ=ÄÉíÉáJ äáÖíÉå=mêçòÉëëÉ=ìåÇ=îÉêïÉåÇÉíÉå=tÉêâòÉìÖÉK=kìê ÇáÉ=ëíÉíáÖÉ=^åé~ëëìåÖ=~ääÉê=~ã=mêçòÉëë=ÄÉíÉáäáÖíÉå dêΠ≈Éå= ëíÉääí= ëáÅÜÉêI= Ç~ëë= iÉáÅÜíÄ~ìïÉêâëíçÑÑÉ= ~ìÑ _~ëáë=îçå=Ñ~ëÉêîÉêëí®êâíÉå=hìåëíëíçÑÑÉå=ïáêíëÅÜ~ÑíJ äáÅÜ=ÄÉ~êÄÉáíÉí=ïÉêÇÉå=âΠååÉåK a~ë= fåëíáíìí= ÑΩê=tÉêâòÉìÖã~ëÅÜáåÉå= EfÑtF= ÇÉê råáîÉêëáí®í= píìííÖ~êí= îÉê~åëí~äíÉí= ÇÉëÜ~äÄ= ÖÉãÉáåJ ë~ã=ãáí=ÇÉê=^ÄíÉáäìåÖ= iÉáÅÜíÄ~ìíÉÅÜåçäçÖáÉå=ÇÉë cê~ìåÜçÑÉêJfåëíáíìíë= ÑΩê= mêçÇìâíáçåëíÉÅÜåáâ= ìåÇ ^ìíçã~íáëáÉêìåÖ= fm^= ~ã= NVK= lâíçÄÉê= ÇáÉ= ÑΩåÑíÉ fÑtJq~ÖìåÖ= òìã= qÜÉã~= ł_É~êÄÉáíìåÖ= îçå= sÉêJ ÄìåÇïÉêâëíçÑÑÉå= Ó= pé~åÉåÇÉ= _É~êÄÉáíìåÖ= îçå `chK=aáÉ=sçêíê®ÖÉ=ÄÉÑ~ëëÉå=ëáÅÜ=ãáí=~âíìÉääÉå=båíJ ïáÅâäìåÖëíÜÉãÉå= ÑΩê= iÉáÅÜíÄ~ìíÉÅÜåçäçÖáÉå= ïáÉ Éíï~= ÇáÉ= pí~ÅâJ_É~êÄÉáíìåÖK= báåÉå= ïÉáíÉêÉå pÅÜïÉêéìåâí= ëíÉääí= ÇáÉ= tÉêâòÉìÖÉåíïáÅâäìåÖ= ÑΩê ÇáÉ=_É~êÄÉáíìåÖ=îçå=iÉáÅÜíÄ~ìëíêìâíìêÉå=Ç~êK=tÉáJ íÉêÉ=fåÑçëW=ïïïKáÑïKìåáJëíìííÖ~êíKÇÉ gçêÇá=sáÇ~äI=jáêÉá~=bëÅêáÄ~åç=ìåÇ=g~îáÉê=iäÉÇμ=Eîçå=äáåâëF=ï®ÜêÉåÇ ÇÉë=qêÉåÇÑçêìãë=ÄÉá=pÅÜ~ííÇÉÅçê kçÅÜ=áëí=åáÅÜí=îáÉä=òì=ëÉÜÉå îçã=kÉìÄ~ì=ÄÉá=PeJi~ÅâÉK ^ÄÉê=jáííÉ=OMNS=ëçää=ÜáÉê ÄÉêÉáíë=éêçÇìòáÉêí=ïÉêÇÉå cçíçW=pÅÜ~ííÇÉÅçê cçíçW=oÉããÉêë


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above