Page 128

HK5_15

eçäòJ=ìåÇ=hìåëíëíçÑÑîÉê~êÄÉáíìåÖ tççÇïçêâáåÖ=~åÇ=cìêåáíìêÉ=fåÇìëíêáÉë NPO= = eh= RLOMNR= = fåíÉêå~íáçå~äÉ=c~ÅÜòÉáíëÅÜêáÑí ÑΩê=råíÉêåÉÜãÉê=ìåÇ=cΩÜêìåÖëâê®ÑíÉ ÇÉê=eçäòJ=ìåÇ=jΠÄÉäáåÇìëíêáÉ bêëÅÜÉáåìåÖëïÉáëÉW S=eÉÑíÉ=áã=g~ÜêK=^ÄçååÉåíÉå=ÉêÜ~äíÉå=òì=ÇÉå=S=eÉÑíÉå òìë®íòäáÅÜ=ëáÉÄÉå=c~ÅÜã~Ö~òáåÉ=EjacJI=qΩêÉåJI=i~ãáJ å~íJI=aÉëáÖå=H=_ÉëÅÜä~ÖJI=cìêåáÉêJI=pìêÑ~ÅÉJ=ìåÇ=eçäòJ Ä~ìJj~Ö~òáåFK _ÉòìÖëéêÉáëÉW=báåòÉäÜÉÑí=OMIRM=ûK=g~ÜêÉë~ÄçååÉãÉåí áã=fåä~åÇ=NOPIMM=ûI=áã=^ìëä~åÇ=NPOISM=ûK píìÇÉåíÉå=ÉêÜ~äíÉå=ÄÉá=báåëÉåÇìåÖ=ÉáåÉê=píìÇáÉåJ ÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=OM=mêçòÉåí=o~Ä~ííK cΩê=jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉë=cΠêÇÉêîÉêÉáåë=ÇÉê=ce=oçëÉåÜÉáã áëí=ÇÉê=_ÉòìÖëéêÉáë=áã=jáíÖäáÉÇëÄÉáíê~Ö=ÉåíÜ~äíÉåK hΩåÇáÖìåÖÉå=ÇÉë=^ÄçååÉãÉåíë=ëáåÇ=åìê=ëÅÜêáÑíäáÅÜ ãáí=ÉáåÉê=cêáëí=îçå=ëÉÅÜë=tçÅÜÉå=òìã=g~ÜêÉëÉåÇÉ ãΠÖäáÅÜK aotJsÉêä~Ö=tÉáåÄêÉååÉê=dãÄe=C=`çK=hd c~ë~åÉåïÉÖ=NUI=aJTMTTN=iÉáåÑÉäÇÉåJbÅÜíÉêÇáåÖÉåI mçëíÑ~ÅÜ=NM=MN=RTI=aJTMTQR=iÉáåÑÉäÇÉåJbÅÜíÉêÇáåÖÉå qÉäÉÑçå= MTNNLTR=VNJM= qÉäÉÑ~ñ= MTNNLTR=VNJQ=QM=EoÉÇ~âíáçåF = MTNNLTR=VNJO=NT=E^åòÉáÖÉå~ÄíÉáäìåÖF= = MTNNLTR=VNJP=UM=E_ìÅÜJ=ìK=h~äÉåÇÉêîÉêä~ÖF fåíÉêåÉí= ÜííéWLLïïïKÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ = ÜííéWLLïïïKÜâJã~Ö~òáåKÅçã bJj~áä= oÉÇ~âíáçåW========ÜâJêÉÇÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ = ^åòÉáÖÉåW==========ÜâJ~åòÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ eÉê~ìëÖÉÄÉêW aáéäKJhÑãK=h~êäJeÉáåò=tÉáåÄêÉååÉê= aáéäKJhÑãK=`ä~ìÇá~=tÉáåÄêÉååÉêJpÉáÄí sÉêä~ÖëäÉáíìåÖW rïÉ=jK=pÅÜêÉáåÉê bJj~áäW=ìëÅÜêÉáåÉêÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ oÉÇ~âíáçåW j~êâìë=pÅÜã~äò=EîÉê~åíïçêíäáÅÜF bJj~áäW=ãëÅÜã~äòÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ píÉÑ~å=_çäò bJj~áäW=ëÄçäòÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ oÉÇ~âíáçåëÄΩêç=lëíïÉëíÑ~äÉåJiáééÉW `~êëíÉå=hêΩÖÉê qÉäK=M=RO=ONLO=TR=SV=TT bJj~áäW=ÅâêìÉÖÉêÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ ^åòÉáÖÉåäÉáíìåÖW läáîÉê=eÉáåò bJj~áäW=çÜÉáåòÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ dê~ÑáâLeÉêëíÉääìåÖW jçåáâ~=h~áëÉê oÉÇ~âíáçåëÄΩêç=£ëíÉêêÉáÅÜW= aáéäKJfåÖK=_ÉêåÇ=^ãëÅÜä pÉáäÉêëí®ííÉ=RI=^JNMNM=táÉå qÉäK=MNLR=NP=QO=NR=NOI=c~ñ=MNLR=NP=QO=NR=NP bJj~áäW=~ãëÅÜä~çåK~í aêìÅâW= _çëÅÜJaêìÅâ=dãÄe= cÉëíéä~íòëíê~≈É=SI=aJUQMPM=bêÖçäÇáåÖ mêáåíÉÇ=áå=dÉêã~åó=Ó=fãéêáã¨=Éå=^ääÉã~ÖåÉ råíÉê=jáí~êÄÉáí=ÇÉê=cçêëÅÜÉê=ìåÇ=açòÉåíÉå ÇÉë=cê~ìåÜçÑÉêJfåëíáíìíë=ÑΩê=eçäòÑçêëÅÜìåÖL táäÜÉäãJhä~ìÇáíòJfåëíáíìí=Ó=thf=ÓI=_ê~ìåJ ëÅÜïÉáÖI=ÇÉë=fåëíáíìíë=ÑΩê=tÉêâòÉìÖã~ëÅÜáåÉå ~å=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=píìííÖ~êíI=ÇÉê=c~ÅÜÜçÅÜJ ëÅÜìäÉ=oçëÉåÜÉáã=ìåÇ=ÇÉê=c~ÅÜëÅÜìäÉ=ÑΩê qÉÅÜåáâI=aÉíãçäÇK iÉëÉêJpÉêîáÅÉW= oÉÖáå~=m~ÅÜã~åå qÉäK=MT=NNLTR=VNJO=MS bJj~áäW=êé~ÅÜã~ååÇêïJîÉêä~ÖKÇÉ ^åòÉáÖÉåîÉêíêÉíìåÖ=áå=fí~äáÉåW `Éë~êÉ=`~ëáê~ÖÜá sá~=`~êÇ~åç=UN fJOONMM=`çãç qÉäK=M=PNLOS=NQ=MT c~ñ=M=PNLOS=NP=UM bJj~áäW=áåÑçÅ~ëáê~ÖÜáKáåÑç pí®åÇáÖÉ=ÑêÉáÉ=^ìíçêÉåW jáÅÜ~Éä=bÅâÉêíI=açòÉåí=áã=_ÉêÉáÅÜ=mêçÇìâíÉåíïáÅâJ äìåÖ=~å=ÇÉê=c~ÅÜëÅÜìäÉ=eçäòíÉÅÜåáâ=aÉíãçäÇK kçêÄÉêí=pÅÜãáÇíI=ëí~~íäáÅÜ=ÖÉéêΩÑíÉê=eçäòíÉÅÜåáâÉê ìåÇ=ÑêÉáÉê=gçìêå~äáëíK=eçêëí=táåÇã~ååI=aáéäKJfåÖK=ÑΩê j~ëÅÜáåÉåÄ~ì=ìåÇ=íÉÅÜåáëÅÜÉê=gçìêå~äáëí=ÑΩê=eçäòÄÉJ ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáåÉåK=a~åáÉä=håÉéI=ÑêÉáÉê=gçìêå~äáëíK bë=Öáäí=ÇáÉ=^åòÉáÖÉåéêÉáëäáëíÉ=kêK=QT îçã=NK=NMK=OMNR bêÑΩääìåÖëçêíW iÉáåÑÉäÇÉåJbÅÜíÉêÇáåÖÉå dÉêáÅÜíëëí~åÇW kΩêíáåÖÉå cΩê=ìåîÉêä~åÖí=ÉáåÖÉë~åÇíÉ=j~åìëâêáéíÉI=cçíçë=ìåÇ fääìëíê~íáçåÉå=ΩÄÉêåÉÜãÉå=ÇáÉ=eÉê~ìëÖÉÄÉêI=ÇáÉ oÉÇ~âíáçå=ìåÇ=ÇÉê=sÉêä~Ö=âÉáåÉ=e~ÑíìåÖK=bë=ÄÉëíÉÜí ~ìÅÜ=âÉáå=êÉÅÜíäáÅÜÉê=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=ÇÉêÉå=sÉêΠÑÑÉåíJ äáÅÜìåÖK=k~ãÉåíäáÅÜ=ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíÉ=_Éáíê®ÖÉ=îçå cêÉãÇ~ìíçêÉå=ÖÉÄÉå=åáÅÜí=áå=àÉÇÉã=c~ää=ìåÄÉÇáåÖí ÇáÉ=jÉáåìåÖ=ÇÉê=eÉê~ìëÖÉÄÉê=ìåÇ=ÇÉê=oÉÇ~âíáçå ïáÉÇÉêK=^ääÉ=áå=ÇáÉëÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå=_ÉáJ íê®ÖÉI=cçíçë=ìåÇ=dê~ÑáâÉå=ëáåÇ=ìêÜÉÄÉêêÉÅÜíäáÅÜ=ÖÉJ ëÅÜΩíòíK=oÉéêçÇìâíáçåÉåI=ÖäÉáÅÜ=ïÉäÅÜÉê=^êíI=çÄ=cçJ íçâçéáÉI=jáâêçÑáäãI=sÉêîáÉäÑ®äíáÖìåÖ=~ìÑ=`aJolj çÇÉê=ÇáÉ=bêÑ~ëëìåÖ=áå=a~íÉåîÉê~êÄÉáíìåÖë~åä~ÖÉåI ëáåÇ=~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=åìê=ãáí=ëÅÜêáÑíäáÅÜÉê=dÉåÉÜãáÖìåÖ ÇÉë=sÉêä~Öë=Éêä~ìÄíK=^ääÉ=oÉÅÜíÉI=~ìÅÜ=ÇáÉ=îçå=§ÄÉêJ ëÉíòìåÖÉåI=ëáåÇ=îçêÄÉÜ~äíÉåK RMK=g~ÜêÖ~åÖ =fppk=MVQTJSOPT jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉë=c~ÅÜîÉêÄ~åÇÉë c~ÅÜéêÉëëÉ=áã=sÉêÄ~åÇ aÉìíëÅÜÉê=wÉáíëÅÜêáÑíÉåîÉêäÉÖÉê=ÉK=sK ^åÖÉëÅÜäçëëÉå=ÇÉê=fåÑçêã~íáçåëÖÉãÉáåJ ëÅÜ~Ñí=òìê=cÉëíëíÉääìåÖ=ÇÉê=sÉêÄêÉáíìåÖ îçå=tÉêÄÉíê®ÖÉêå=Ó=páÅÜÉêìåÖ=ÇÉê=^ìÑä~J ÖÉåï~ÜêÜÉáíK =c=l=q=l===a=b=p===j=l=k=^=q=p bÇäÉê=tÉêâëíçÑÑ ÑΩê=mpJmêçÑáë eçÅÜïÉêíáÖÉë= cìêåáÉê= ÑΩê= ÉáåÉ=ÜçÅÜïÉêíáÖÉ=j~êâÉW cΩê= ÇÉå= jÉêÅÉÇÉëJ_ÉåòJsÉêíê~Öëé~êíåÉê= _ÉêÉë~= áå jΩåëíÉê=äáÉÑÉêíÉ=tÉÜãÉóÉê=ÇáÉëÉë=báÅÜÉåÑìêåáÉê=ãáí å~íΩêäáÅÜÉå=eçäòãÉêâã~äÉåK=^ã=ÉêëíÉå=pÉéíÉãÄÉêJ tçÅÜÉåÉåÇÉ=ïìêÇÉ=ÇáÉ=cáäá~äÉ=çÑÑáòáÉää=ÉêΠÑÑåÉíK=łbë ÑêÉìí=ìåë=ëÉÜêI=Ç~ëë=ÉáåÉê=ÇÉê=å~ãÜ~ÑíÉëíÉå=Éìêçé®áJ ëÅÜÉå= jÉêÅÉÇÉëJ_ÉåòJe®åÇäÉê= ëÉáåÉå= ÜçÅÜãçÇÉêJ åÉå=kÉìÄ~ì=ãáííÉå=áå=jΩåëíÉê=ãáí=ìåëÉêÉã=áåÇáîáJ ÇìÉääÉå= mêçÇìâí= ëÅÜãΩÅâíK= a~ë= ìåíÉêëíêÉáÅÜí= ÇÉå píÉääÉåïÉêíI=ÇÉå=cìêåáÉê=å~ÅÜ=ïáÉ=îçê=ÄÉëáíòíI=ë~ÖíÉ dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= eÉáåÉê= tÉÜãÉóÉêK= _ÉêÉë~JdÉJ ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=táåÑêáÉÇ=eΠííÉ=ÉêÖ®åòíÉI=Ç~ëë=cìêåáÉê çéíáëÅÜ= ëçïáÉ=ãáí= ëÉáåÉê=`Ü~ê~âíÉêáëíáâ= ëÉÜê= Öìí= áå ÇáÉ= ^ìíçãçÄáäÄê~åÅÜÉ= é~ëëÉK= jÉÜê= òìã= qÜÉã~ tÉêâëíçÑÑÉ= äÉëÉå=páÉ= áå=ÇÉê=å®ÅÜëíÉå=ehJ^ìëÖ~ÄÉI ÇáÉ=~ã=QK=aÉòÉãÄÉê=ÉêëÅÜÉáåíK cçíçW=fckLtÉÜãÉóÉê


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above