Page 37

HK5_15

eh= RLOMNR= = PV eÉêê=häΩÜI=ÇáÉ=sÉêëáçå=łpÅ~ä~=áëí=ÇáÉ ÇêáííÉ=ÇÉê=łkçî~JmêçJoÉáÜÉK=t~ë=ìåJ íÉêëÅÜÉáÇÉí=ëáÉ=îçå=ł`ä~ëëáÅ=ìåÇ=łaÉJ äìñÉ=ìåÇ= áå=ïÉäÅÜÉê=tÉáëÉ=â~åå= ëáÉ ~äë= áÇÉ~äÉI= åçíïÉåÇáÖÉ= ìåÇ= äçÖáëÅÜÉ bêÖ®åòìåÖ=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉå\ få=fÜêÉê=cê~ÖÉ=ëíÉÅâí=ÄÉêÉáíë=Ç~ë=ÉêëíÉ=jáëëJ îÉêëí®åÇåáëK= ł`ä~ëëáÅ= ìåÇ= łaÉäìñÉ= ëáåÇ òïÉá= aÉëáÖåî~êá~åíÉå= Éáå= ìåÇ= ÇÉëëÉäÄÉå pÅÜìÄâ~ëíÉåëóëíÉãëK= _Éá= łkçî~= mêç= pÅ~ä~ Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= Ç~ÖÉÖÉå= ìã= Éáå= Ö~åòÜÉáíäáJ ÅÜÉë=jçÇìäâçåòÉéíI=Ç~ë=ÇìêÅÜ=ëÉáåÉ=ÖÉê~ÇäáJ åáÖ= âä~êÉ=dÉëí~äíìåÖ= òìÇÉã= Ö~åò= åÉìÉ= sÉêJ ÉÇÉäìåÖëJ=ìåÇ=sÉêã~êâíìåÖëçéíáçåÉå=ÄáÉíÉíK łkçî~=mêç=pÅ~ä~=áëí=ÇÉãå~ÅÜ=ëÉÜê=îáÉä=ãÉÜê ~äë=ÉáåÉ= äçÖáëÅÜÉ=bêÖ®åòìåÖI=Éë= áëí=ìåë=Ç~ãáí ÉáåÉ= ^êí= mêçÇìâíéä~ííÑçêã= ÖÉäìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=îçå=łkçî~=mêç=áå ÉáåÉ=åçÅÜ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉêÉ=wìâìåÑí=ÑΩÜêÉå=ëçääK táÉ=Ü~í=Éë=dê~ëë=ÖÉëÅÜ~ÑÑíI=ÇáÉ=w~êJ ÖÉåÜΠÜÉ=~ìÑ=àÉíòí=åìê=åçÅÜ=QN=ãã=òì êÉÇìòáÉêÉå\ jΠÖäáÅÜ= ïìêÇÉ= Ç~ë= îçê= ~ääÉã= ÇìêÅÜ= ÇáÉ kìíòìåÖ= ÉáåÉë= åÉì~êíáÖÉå= eáÖÜíÉÅÜJi~ëÉêJ ëÅÜïÉá≈îÉêÑ~ÜêÉåëI=Ç~ë=ÇÉã=pÅÜìÄâ~ëíÉåëóëJ íÉã= ÉáåÉ= åáÉ= Ç~ÖÉïÉëÉåÉ= pí~Äáäáí®í= îÉêäÉáÜíK a~ëë=Éë=ãΠÖäáÅÜ=ëÉáå=ïΩêÇÉI=ÉáåÉ=TM=wÉåíáãÉJ íÉê=ÜçÜÉ=cêçåí=ãáí=ÉáåÉê=QN=jáääáãÉíÉê=ÜçÜÉå w~êÖÉ= òì= ëí~ÄáäáëáÉêÉåI= âä~åÖ= òìå®ÅÜëí= ìíçJ éáëÅÜK=açÅÜ=ãáí=łkçî~=mêç=pÅ~ä~=áëí=ÇáÉëÉ=sáJ ëáçå=táêâäáÅÜâÉáí=ÖÉïçêÇÉåK råÇ=ïÉäÅÜÉ=oçääÉ=ëéáÉäíÉ=Ç~ÄÉá=Ç~ë iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖå\ ^ìÑ=ÇÉê=fåíÉêòìã=Ü~ÄÉå=ïáê=Éêëíã~äë=ìåëÉJ êÉ= iÉáíÖÉÇ~åâÉå= íÜÉã~íáëáÉêíI= ÇáÉ= ÇÉå= àΩåÖëJ íÉå= mêçÇìâíÉåíïáÅâäìåÖÉå= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖÉåK jáí=ÇÉã=qÜÉã~=iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖå=ÄÉëÅÜ®ÑJ íáÖÉå=ïáê=ìåë=ÄÉá=dê~ëë=åìå=ëÅÜçå=ÉáåáÖÉ=g~ÜJ êÉK=råÇ= Éë= áëí=ïáêâäáÅÜ= Ñ~ëòáåáÉêÉåÇI=ïáÉ= îáÉäÉ íÉáäë= êÉîçäìíáçå®êÉ= mêçÇìâíáÇÉÉå= ÄÉêÉáíë= ~ìë ÇáÉëÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=ÜÉêîçêÖÉÖ~åÖÉå=ëáåÇW=îçã cäìÖòÉìÖëáíò= Äáë=òìê=mbqJcä~ëÅÜÉK=aáÉ=^ìëë~ÖÉ łtÉåáÖÉê= áëí= ãÉÜê= âäáåÖí= òï~ê= áã= ÉêëíÉå jçãÉåí=ïáÉ=ÉáåÉ=~ÄÖÉÇêçëÅÜÉåÉ=cäçëâÉäK=a~ë ã~Ö= Ç~ê~å= äáÉÖÉåI= Ç~ëë= îáÉäÉ= råíÉêåÉÜãÉå ÇÉå=päçÖ~å=łoÉÇìÅÉ=íç=íÜÉ=ã~ñ=~äë=_ÉÖêΩåJ ÇìåÖ= ÑΩê= `çëíJë~îáåÖJj~≈å~ÜãÉå= ãáëëJ Äê~ìÅÜí=Ü~ÄÉåK=fã=páååÉ=ÇÉë=iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉJ ëáÖåë= ~ÄÉê= âçããí=ÇáÉëÉê=^ìëë~ÖÉ= ÉáåÉ=Ö~åò ~åÇÉêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= òìK= iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖå îÉêëìÅÜíI= òïÉá= ÜΠÅÜëí=ïáÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜÉ=hçåJ òÉéí~åë®íòÉ= òì= îÉêÉáåÉåK= aìêÅÜ= báåëé~êìåÖ ãÉÜê=iÉáëíìåÖ=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåK=bÑÑáòáÉåò= áëí=ëçãáí Ç~ë= ÉáÖÉåíäáÅÜÉ= pÅÜä~ÖïçêíI= ïÉåå= Éë= ìã iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖå=ÖÉÜíK i~ìí= ÇÉê=eáåíÉêÖêìåÇáåÑçêã~íáçåÉå îçå=dê~ëë=òìã=iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖå=Ü~í ÇáÉëÉë= hçåòÉéí= ÉáåÉ= ä~åÖÉ= sçêÖÉJ ëÅÜáÅÜíÉK a~ë= áëí= êáÅÜíáÖK= båÇÉ= ÇÉê= NVVMÉêJg~ÜêÉ å~Üã=ÇÉê=páÉÖÉëòìÖ=ÇÉë=iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖåë ëÉáåÉå= ^åÑ~åÖK= a~ã~äë= ÉêëÅÜáÉå= Ç~ë= êáÅÜJ íìåÖëïÉáëÉåÇÉ=_ìÅÜ=łc~âíçê= îáÉê= îçå= bêåëí räêáÅÜ= îçå=tÉáòë®ÅâÉêI=^ãçêó= _K= içîáåë= ìåÇ ÇÉëëÉå= cê~ì= iK= eìåíÉê= içîáåëK= fã= dÉäÉáíïçêí ëÅÜêáÉÄ= oáÅ~êÇç= aáÉò= eçÅÜäÉáíåÉêI= mê®ëáÇÉåí ÇÉë=`äìÄ=çÑ=oçãÉW=łc~âíçê=îáÉê=ïáêÇI=ëç=ÜçÑÑí ÇÉê=`äìÄ= çÑ=oçãÉI= òì= ÉáåÉã= åÉìÉå= pÅÜä~ÖJ ïçêíK=açééÉäíÉê=tçÜäëí~åÇI=Ü~äÄáÉêíÉê=k~íìêJ îÉêÄê~ìÅÜI=Ç~ë=ëíÉÜí=áã=wÉåíêìã=ÇÉëëÉåI=ï~ë ÇáÉ=ÉêëíÉ=ÖäçÄ~äÉ=oÉîçäìíáçå=îçå=ìåë=ÑçêÇÉêíK råÇ=ãáí=łkçî~=mêç=pÅ~ä~=Ü~ÄÉå=páÉ àÉíòí=ÇáÉëÉ=qÜÉçêáÉ=áå=ÇáÉ=mê~ñáë=ìãÖÉJ ëÉíòí=ìåÇ=Éêëíã~äáÖ=Éáå=dê~ëëJmêçÇìâí å~ÅÜ= ÇÉå= bêâÉååíåáëëÉå= îçå= łc~âíçê îáÉê= ìåÇ= ÇÉã= iáÖÜíïÉáÖÜíJaÉëáÖå ÉåíïáÅâÉäí\ d~åò= ÖÉå~ìK= łkçî~= mêç= pÅ~ä~= ÄÉÇÉìíÉí åáÅÜí= åìê= ïÉåáÖÉê= _~ìê~ìã= ÑΩê= ÇáÉ= qÉÅÜåáâ ìåÇ=Ç~ãáí=ïÉåáÖÉê=hçãéäÉñáí®íI=ïÉåáÖÉê=qÉáJ äÉîáÉäÑ~äíI=ïÉåáÖÉê= içÖáëíáâI=ïÉåáÖÉê=rãïÉäíJ ÄÉä~ëíìåÖI= ïÉåáÖÉê= i~ÖÉêéä~íò= ÑΩê= ìåëÉêÉ hìåÇÉå=~ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉå=pÉáíÉI=ëçåÇÉêå=òìÇÉã ãÉÜê= dÉëí~äíìåÖëÑêÉáê~ìãI= ãÉÜê= pí~Äáäáí®íI ãÉÜê=hçãÑçêíI=ãÉÜê= cäÉñáÄáäáí®íI=ãÉÜê= fåÇáîáJ Çì~äáí®íI=ãÉÜê=mêçòÉëëëáÅÜÉêÜÉáí=ìåÇ=ãÉÜê=aáÑJ ÑÉêÉåòáÉêìåÖ=~ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉK dê~ëë= ÇÉåâí= ä~ìí= ÉáÖÉåÉê= ^ìëë~ÖÉ åáÅÜí= êÉáå= áå= mêçÇìâíÉåI= ëçåÇÉêå= áå póëíÉãÉåK=táÉ=ïáêâí= ëáÅÜ=Ç~ë=áã=c~ää îçå=łkçî~=mêç=pÅ~ä~=~ìë\ póëíÉã~íáâ=Ü~í=ÄÉá=dê~ëë=ÉáåÉ=Ö~åò=ëáãéäÉ aÉÑáåáíáçåW= råëÉêÉå= hìåÇÉå= ~ìë= fåÇìëíêáÉI e~åÇÉä=ìåÇ=e~åÇïÉêâ=mêçÇìâíÉ=~å=ÇáÉ=e~åÇ òì= ÖÉÄÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= çÜåÉ=^ìÑï~åÇ= áå= ÄÉëíÉJ ÜÉåÇÉ=mêçòÉëëÉ=áåíÉÖêáÉêÉå=ä~ëëÉå=ìåÇ=òìÇÉã ÉáåÉå=ÇÉìíäáÅÜÉå=jÉÜêïÉêí=ÄáÉíÉåK=łkçî~=mêç pÅ~ä~=áëí=Ç~ÑΩê=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=oÉÑÉêÉåòK tÉäÅÜÉ=cäÉñáÄáäáí®í=ÄÉÇÉìíÉí=Ç~ë=ÑΩê ÇÉå=hìåÇÉå=ìåÇ=ïáÉ=ÜçÅÜ=áëí=ÇáÉ=^ìëJ í~ìëÅÜÄ~êâÉáí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ł`ä~ëëáÅ=ìåÇ łaÉäìñÉ\ tÉê=ÜÉìíÉ=ëÅÜçå=łkçî~=mêç=`ä~ëëáÅ=çÇÉê łaÉäìñÉ=áã=mêçÖê~ãã=Ü~íI=â~åå=çÜåÉ=íÉÅÜJ åáëÅÜÉ= sÉê®åÇÉêìåÖ= ÄÉèìÉã= ~ìÑ= łpÅ~ä~ ïÉÅÜëÉäå=ìåÇ=ÇáÉ=sçêòΩÖÉ=ÇÉë=åÉìÉå=póëíÉãë òÉáíå~Ü=åìíòÉåK=aáÉ=hçãé~íáÄáäáí®í=ãáí= ÑêΩÜÉJ êÉå= aÉëáÖåî~êá~åíÉå= áëí= Éáå= ïáÅÜíáÖÉê= c~âíçê ÄÉá= ÇÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=j~êâíÉáåÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉë åÉìÉå=pÅÜìÄâ~ëíÉåëóëíÉãëK dê~ëë=ëéêáÅÜí=ÄÉá=łkçî~=mêç=îçå=ÉáJ åÉê=łpâ~äáÉêÄ~êâÉáí=ÇÉë=póëíÉãëK=t~ë ÖÉå~ì=îÉêëíÉÜÉå=páÉ=Ç~êìåíÉê\ c~ëí=~ääÉ=ìåëÉêÉ=áåíÉêå~íáçå~äÉå=jΠÄÉäâìåJ ÇÉå= ÄÉÇáÉåÉå= ãáííäÉêïÉáäÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ j~êâíëÉÖãÉåíÉ=ãáí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=jΠÄÉäJ âçåòÉéíÉåK= pÉá= Éë= ΩÄÉê= ÇáÉ= píáäêáÅÜíìåÖ= çÇÉê ÇÉå=mêÉáëK=gÉÇÉ=wáÉäÖêìééÉ=Ü~í=Ö~åò=ÄÉëíáããJ íÉ= sçêëíÉääìåÖÉåK= råÇ= ÇáÉëÉå= sçêëíÉääìåÖÉå Öáäí=Éë=ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=táê=~ääÉ=âÉååÉå=Ç~ë ~ìë= ÇÉê= ^ìíçãçÄáäáåÇìëíêáÉK=jÉêÅÉÇÉë= _ÉåòI _jtI=sçäâëï~ÖÉå=çÇÉê=pâçÇ~=Ó=ìåíÉê= àÉÇÉê j~êâÉ=ïÉêÇÉå=Äáë=òì=OM=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçÇÉäJ äÉ=~åÖÉÄçíÉåK=sçå=ÇÉê=iáãçìëáåÉ=ΩÄÉê=häÉáåJ ï~ÖÉå= Äáë= Üáå= òì= péçêíï~ÖÉå= çÇÉê= prsëK iáåâëW=e~ê~äÇ=häΩÜI=_ê~åÇã~å~ÖÉê=ÄÉá=dê~ëëI ëáÉÜí=ëÉáå=råíÉêåÉÜãÉå=~ìÑ=ÇÉã=tÉÖ=îçã âä~ëëáëÅÜÉå=_ÉëÅÜä®ÖÉÜÉêëíÉääÉê=òìã=ãçÇÉêJ åÉå=j~êâÉåìåíÉêåÉÜãÉå=ÑΩê=_ÉïÉÖìåÖëJ ëóëíÉãÉ=Éáå=Ö~åòÉë=píΩÅâ=ïÉáíÉêÖÉâçããÉå i~=îáëáçåÉ=≠=çê~=êÉ~äí¶ ^ääÛáåáòáç=ëÉãÄê~î~=ìíçéá~=éÉåë~êÉ= Çá=éçíÉê= ëí~Äáäáòò~êÉ=ìå= Ñêçåí~äÉ=~äíç=TM=ÅÉåíáãÉíêá Åçå=ìå~=ëéçåÇáå~=Ç~=QN=ãáääáãÉíêáK=j~=dê~ëë=Ü~=îáåíç=ä~=ëÑáÇ~=É=Ü~=êáëÅçëëç=ãçäíç=áåíÉJ êÉëëÉ=~=fåíÉêòìã=Åçå=áä=åìçîç=ëáëíÉã~=Çá=Å~ëëÉííá=łkçî~=mêç=pÅ~ä~K= fä=_ê~åÇ=j~å~ÖÉê e~ê~äÇ=häΩÜ=ëéáÉÖ~=~Ç=eh=ÅÜÉ=Åçë~=ëá=å~ëÅçåÇÉ=ÇáÉíêç=áä=ÅçåÅÉííç=ãçÇìä~êÉ=ÇÛáåëáÉãÉI éÉêÅܨ=~=îçäíÉ=Åçå=ãÉåç=ëá=çííáÉåÉ=Çá=éáª=É=éÉêÅܨ=áä=åìçîç=ëáëíÉã~= ê~ééêÉëÉåí~=ìå~ êáëéçëí~=~ääÉ=ãçäíÉ=Ççã~åÇÉ=ÇÉää~=ãçÇÉêå~=áåÇìëíêá~=ÇÉä=ãçÄáäÉK=ł`Üá=çÖÖá=íê~íí~=Öᶠkçî~=mêç=`ä~ëëáÅ=ç=aÉäìñÉ=éì∂=íê~åèìáää~ãÉåíÉ=é~ëë~êÉ=~=pÅ~ä~=ëÉåò~=éêçÄäÉãá=íÉÅåáÅá=É ëÑêìíí~êÉ=ëìÄáíç=á=î~åí~ÖÖá=ÇÉä=åìçîç=ëáëíÉã~I=ÇáÅÉ=häΩÜK = iÛáååçî~òáçåÉ=≠=ëí~í~=êÉë~=éçëëáÄáäÉ=ëçéê~ííìííç=Öê~òáÉ=~ääÛáãéáÉÖç=Çá=ìå=åìçîç=éêçJ ÅÉëëç=ÜáÖÜ=íÉÅÜ=Çá=ë~äÇ~íìê~=~ä=ä~ëÉê=ÅÜÉ=ÅçåÑÉêáëÅÉ=~á=Å~ëëÉííá=ìå~=ëí~Äáäáí¶=ëÉåò~=éêÉÅÉJ ÇÉåíáK=łkçî~=mêç=pÅ~ä~=≠=ãçäíç=éáª=Çá=ìåÛáåíÉÖê~òáçåÉ=äçÖáÅ~K=`çå=èìÉëíç=ëáëíÉã~=ëá~J ãç=áåÑ~ííá=êáìëÅáíá=~=ÅêÉ~êÉ=ìå=íáéç=Çá=éá~íí~Ñçêã~=Çá=éêçÇçííç=ÇÉëíáå~í~=~Ç=~ãéäáÑáÅ~êÉ=áå Ñìíìêç=áä=ëìÅÅÉëëç=Öá¶=çííÉåìíç=Ç~=kçî~=mêç=áå=é~ëë~íçI=~ÑÑÉêã~=häΩÜK


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above