Page 46

HK5_15

=p=m=b=`=f=^=i=====_=b=p=`=e=i=û=d=b ~ìÑ= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉ= tÉáëÉ= òì= ÉêäÉáÅÜíÉêåK aáÉëÉã=^åëéêìÅÜ=ãΩëëÉå=ïáê=ÖÉêÉÅÜí=ïÉêJ ÇÉåK=aÉëïÉÖÉå= âçåòÉåíêáÉêÉå=ïáê= ìåë= äáÉJ ÄÉê=~ìÑ=ìåë=ëÉäÄëíK=a~ë=áëí=âÉáåÉ=j~êâÉíáåÖJ ~ìëë~ÖÉI=Ç~ë=ãÉáåÉ=áÅÜ=ëçK ^äëç=ÄÉêÉáíÉå=fÜåÉå=mêçÇìâíÉ=îçå j~êâíÄÉÖäÉáíÉêåI= ÇáÉ= ÇÉåÉå= îçå hÉëëÉÄΠÜãÉê= ®ÜåäáÅÜ= ëáåÇI= âÉáåÉ hçéÑëÅÜãÉêòÉå\ k~íΩêäáÅÜ= åÉÜãÉå= ïáê= ï~ÜêI= ï~ë= Ç~ ëçåëí= åçÅÜ= ~ìÑ= ÇÉã= j~êâí= ~åÖÉÄçíÉå ïáêÇI= ìåÇ= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= ã~ÅÜÉå= ïáê tÉííÄÉïÉêÄëîÉêÖäÉáÅÜÉ= ìåÇ= äÉáíÉå= Ç~ê~ìë ìåëÉêÉ= e~ìë~ìÑÖ~ÄÉå= ÑΩê= ÇáÉ= êÉäÉî~åíÉå qÜÉãÉå= ïáÉ= sÉêíêáÉÄëëÅÜìäìåÖ= ìåÇ= ÖÖÑK mêçÇìâíéÑäÉÖÉ=~ÄK=^ÄÉê=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=áëí=Éë ìåëÉê=^åëéêìÅÜI=ÇÉå=j~êâí= áããÉê=ïáÉÇÉê ãáí=åÉìÉå=fÇÉÉå=òì=ÄÉÖÉáëíÉêåK táÉ= ëÅÜïáÉêáÖ= áëí= ÉëI= ΩÄÉê= g~ÜêÉ ÇáÉëÉ=mçëáíáçå=òì=îÉêíÉáÇáÖÉå\ táê=ëáåÇ=áå=ÉáåÉã=ÖÉë®ííáÖíÉå=j~êâí=ãáí êÉáÑÉå=mêçÇìâíÉå=ìåíÉêïÉÖëK=aÉëÜ~äÄ=ëíΠ≈í Ç~ë=ëí®åÇáÖÉ=léíáãáÉêÉå=îçå=mêçÇìâíÉå=áêJ ÖÉåÇï~åå=~å=ëÉáåÉ=dêÉåòÉåK=_ÉíêáÉÄëïáêíJ ëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ÖÉëÉÜÉå= ãìëë= ã~å= ÄÉá= àÉÇÉã mêçàÉâí= ÖÉå~ì= ~Äï®ÖÉåI= áåïáÉïÉáí= ÇÉê ÇìêÅÜ=léíáãáÉêìåÖ= ÉêêÉáÅÜíÉ=j~êÖáå~äåìíJ òÉå= áã= ~ìëÖÉïçÖÉåÉå= sÉêÜ®äíåáë= òì= ÇÉå j~êÖáå~äâçëíÉå=ëíÉÜíK råÇ= áããÉê= ëíÉÜí= ÇáÉ= cê~ÖÉ= áã= o~ìãW t~ë= ã~ÅÜÉå=ïáê= àÉíòí= ~äë= å®ÅÜëíÉë\=tÉäJ ÅÜÉ= fååçî~íáçåÉå= ã~ÅÜÉå= páååI= ïÉäÅÜÉ Äê~ìÅÜí= ÇÉê=j~êâí\=jáí=ìåëÉêÉå= ~âíìÉääÉå kÉìÜÉáíÉåI= ïáÉ= ÇÉã= łájçîÉ= çÇÉê= ~ìÅÜ ~åïÉåÇìåÖëçêáÉåíáÉêíÉå= iΠëìåÖÉå= ïáÉ ÇÉã= ł`ççâáåÖ= ^ÖÉåíI= łaáëéÉåë~= vçìJ _çñu= çÇÉê= àÉíòí= ~ìÅÜ= łjálI= ÖÉÜÉå= ïáê à~=áå=åÉìÉ=_ÉêÉáÅÜÉ=ÜáåÉáåK aáÉ= ^ìëëí~ííìåÖëãΠÖäáÅÜâÉáíÉå êÉáÅÜÉå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= åÉìÉ= póëíÉã łjál= Äáë=Üáå= òì= pÅÜìÄâ~ëíÉåëóëíÉJ ãÉåI= çÄïçÜä= hÉëëÉÄΠÜãÉê= ÉáÖÉåíJ äáÅÜ=âÉáå=pÅÜìÄâ~ëíÉåÜÉêëíÉääÉê=áëíK wìå®ÅÜëí=Éáåã~ä=ëÉá=ÖÉë~ÖíI=Ç~ëë=hÉëëÉJ ÄΠÜãÉê= áããÉê= ëÅÜçå=Ó= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ~ìÑ ìåëÉêÉã=ł^êÉå~Jq~Ää~êÇÉëáÖå=Ä~ëáÉêÉåÇ=Ó cêçåíJ= ìåÇ= fååÉå~ìëòΩÖÉ= ÜÉêÖÉëíÉääí= Ü~íK _Éá=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=îçå=łjál=ï~ê=ÇÉê=ÉáJ ÖÉåíäáÅÜÉ=^ìëäΠëÉê=ÇáÉ=dÉëÅÜáêêçêÖ~åáë~íáçå ÑΩê= ÇÉå= ~ëá~íáëÅÜÉå= j~êâíI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ Ç~ë= ÅäÉîÉêÉ= ^ìÑÄÉï~ÜêÉå= áå= sÉêÄáåÇìåÖ ãáí=ÇÉã=qêçÅâåÉå=ÇÉë=dÉëÅÜáêêëI=ïáÉ=Éë=áå ÇáÉëÉå=oÉÖáçåÉå=ΩÄäáÅÜ=áëíK=aáÉ=îáÉäÑ®äíáÖÉå ïÉáíÉêÉå= pí~ìê~ìããΠÖäáÅÜâÉáíÉå= ÉêÖÉÄÉå ëáÅÜ=~ìë=ÇÉã=ãçÇìä~êÉå=_~ìâ~ëíÉåéêáåòáé îçå= łjálK= råÇ= ëç= ä®ëëí= ëáÅÜ= å~íΩêäáÅÜ ~ìÅÜ= Éáå= ïìåÇÉêëÅÜΠåÉê= dä~ë~ìëòìÖ= ãáí ÖêΠ≈íãΠÖäáÅÜÉê= qê~åëé~êÉåò= ìåÇ= ÉáåÉê= ëç ÉáåÑ~ÅÜÉå=ïáÉ=òìîÉêä®ëëáÖÉå=sÉêÄ~ìÄ~êâÉáíI ÇÉå= äçâ~äÉå=j~êâí~åÑçêÇÉêìåÖÉå= ÉåíëéêÉJ ÅÜÉåÇI= êÉ~äáëáÉêÉåK= fã= dêìåÇÉ= ÖÉåçããÉå áëí= łjál= Éáå= ïÉáíÉêÉë= mêçÇìâíI= Ç~ë= ÇáÉ oçääÉ=îçå=hÉëëÉÄΠÜãÉê=~äë=péÉòá~äáëí=ÜáåíÉê ÇÉê=qΩê=ìåíÉêëíêÉáÅÜíK hçããÉå= ïáê= îçã= mêçÇìâí= òìê ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= páíì~íáçåK= sÉêê~íÉå páÉ= ìåë= ÇçÅÜ= Éáå= é~~ê= w~ÜäÉå= òìê båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=äÉíòíÉå=ÄÉáÇÉå=g~ÜJ êÉ=áå=ÇÉê=pé~êíÉ=jΠÄÉä\ fåëÖÉë~ãí=Ü~ÄÉå=ïáê=OMNQ=ÉáåÉå=dêìéJ éÉåìãë~íò= îçå= QOM=jáääáçåÉå= bìêç= êÉ~äáJ ëáÉêíK= aÉê=jΠÄÉäÄÉêÉáÅÜ= Ü~í= ëáÅÜ= ãáí= NUR jáääáçåÉå= bìêç= áå= ÇÉê= pìããÉ= Öìí= ÉåíïáJ ÅâÉäíK=tÉåå= áÅÜ= ÇÉå= ÄáëÜÉêáÖÉå= g~ÜêÉëîÉêJ ä~ìÑ= OMNR= ãáí= ÉáåÄÉòáÉÜÉI= Ç~åå= ëáÉÜí= Ç~ë ëÉÜê= ÉêÑêÉìäáÅÜ= ~ìëK= táê= îÉêòÉáÅÜåÉå= ÑΩê ÇÉå= pí~åÇçêí= a~ÜäáåÖÜ~ìëÉåI= ~äëç= ÑΩê= ÇáÉ jΠÄÉäÄÉëÅÜä®ÖÉI= Éáå= ÉêÑêÉìäáÅÜÉë= t~ÅÜëJ íìãI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÜÉêîçêÖÉêìÑÉå= ÇìêÅÜ ÇáÉ=ãÉáëíÉå=ìåëÉêÉê=bñéçêíã®êâíÉK dêΠ≈ÉêÉ= wìï®ÅÜëÉ= Ö~Ä= Éë= áå= båÖä~åÇI pâ~åÇáå~îáÉåI= áå= ÇÉê= lëíJbr= îçê= ~ääÉã= áå mçäÉåI= áå=kçêÇ~ãÉêáâ~= ìåÇ=Ççêí= îçê= ~ääÉã áå= ÇÉå= rp^I= ïç= ïáê= ëÉÜê= ëí~êâ= ï~ÅÜëÉåK ^ëáÉå=ä®ìÑí=ÉÄÉåÑ~ääë=êÉÅÜí=ÖìíK=pÉäÄëí=pé~J åáÉå= ëÅÜÉáåí= ÇáÉ= hêáëÉ= ÜáåíÉê= ëáÅÜ=ÖÉä~ëëÉå òì= Ü~ÄÉåK= báåÉ= ÇÉê= ïÉåáÖÉå= åÉÖ~íáîÉå ^ìëå~ÜãÉå=áëí=oìëëä~åÇK=^åëçåëíÉå=Ü~ÄÉå ïáê=ëçÖ~ê=ìåíÉêà®ÜêáÖÉ=_ìÇÖÉí~åé~ëëìåÖÉå å~ÅÜ= çÄÉå= îçêåÉÜãÉå= ãΩëëÉåI= ïÉáä= ïáê OMNR= ïáêâäáÅÜ= ëÉÜê= Öìí= ìåíÉêïÉÖë= ëáåÇ= Ó ãáí=òïÉáëíÉääáÖÉå=wìï®ÅÜëÉåK táÉ= îÉêíÉáäí= ëáÅÜ= ÇÉê= rãë~íò= ~ìÑ ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= mêçÇìâíÖêìééÉåI ~äëç= Éíï~= ÇáÉ= ł^éçíÜÉâÉêëÅÜê®åâÉ çÇÉê= ÇáÉ= hä~ééÉåäΠëìåÖÉå= ÇÉê łcêÉÉäáÑíJ_~ìêÉáÜÉ\ aáÉ= ëçÖÉå~ååíÉå= ^éçíÜÉâÉêëÅÜê®åâÉ łaáëéÉåë~= ìåÇ= ł`çåîçó= Ü~ÄÉå= ÇÉå ÖêΠ≈íÉå= ^åíÉáäK= a~ë= áëí= å~ÅÜ=ïáÉ= îçê= Ç~ë hÉêåÖÉëÅÜ®Ñí= îçå= hÉëëÉÄΠÜãÉêK= jáí= ÇÉê åÉìÉå= hä~ééÉåÑ~ãáäáÉ= łcêÉÉäáÑí= ëáåÇ= ïáê åçÅÜ= áå= ÇÉå= ^åÑ®åÖÉå= ÇÉê= j~êâíÉáåÑΩÜJ êìåÖI=Ç~ë=mêçÖê~ãã=áëí=à~=Éêëí=ëÉáí=ÇáÉëÉã g~Üê= âçãéäÉíí= ~ã= j~êâíK= ^ÄÉê= ïáê= îÉêJ ëéêÉÅÜÉå= ìåë= ÉáåáÖÉë= Ç~îçåK= bë=ïáêÇ=ãáíJ íÉäJ=Äáë=ä~åÖÑêáëíáÖ=òìã=t~ÅÜëíìã=ÇÉë=råJ íÉêåÉÜãÉåë=ÄÉáíê~ÖÉåK aÉê= pí~êí= îçå= łcêÉÉäáÑí= áëí= ~ÄÉê ÖÉäìåÖÉå\ bë= ä®ëëí= ëáÅÜ= áã= ^ìëä~åÇ= îáÉäîÉêëéêÉJ ÅÜÉåÇ= ~å= ìåÇ=ïáê= ëáåÇ= å~íΩêäáÅÜ= ~ìÅÜ= áã fåä~åÇ= áå=áåíÉåëáîÉå=dÉëéê®ÅÜÉåK=açêí=ÖáÄí Éë= òìêòÉáí= ~ääÉêÇáåÖë= ~åÇÉêÉ= pÅÜïÉêéìåâíJ qÜÉãÉå=ÇÉê= fåÇìëíêáÉI=ÇáÉ= òì= ÇÉå=jÉëëÉå áã=sçêÇÉêÖêìåÇ=ëíÉÜÉåK=a~ë=cÉÉÇÄ~Åâ=~ìÑ Ç~ë= mêçÖê~ãã= áëí= àÉÇÉåÑ~ääë= ëÉÜê= Öìí= ìåÇ ïáê=ÄäÉáÄÉå=ïÉáíÉê=Çê~åK a~ë=fåíÉêîáÉï=ÑΩÜêíÉ=`~êëíÉå=hêΩÖÉê QU= = eh=RLOMNR= =


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above