Page 49

HK5_15

êÉå=ìåÇ=éêçÇìòáÉêí=ÉÄÉåÑ~ääë=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=áå ÇÉê= pÅÜïÉáòK= _ÉáÇÉ= _ÉíêáÉÄÉ= ÑáêãáÉêÉå= ÜÉìíÉ ~äë=e~ï~=dêçìéI= òì= ÇÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ=^ìëä~åÇëJ îÉêíêáÉÄëÖÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå=e~ï~=jáÇÇäÉ=b~ëí=cwbI e~ï~=^d=n~í~ê=ìåÇ=e~ï~=^ãÉêáÅ~ë= fåÅK= áå a~ää~ë=ò®ÜäÉåK aáÉ= pçêíáãÉåíÉ= ÉêÖ®åòÉå= ëáÅÜI= áåÇÉã=e~J ï~=òì=TR=mêçòÉåí=_~ì~åïÉåÇìåÖÉå=~åÄáÉíÉíI ï®ÜêÉåÇ=bâì=òì=TM=mêçòÉåí=jΠÄÉäÄÉëÅÜä®ÖÉ äáÉÑÉêíK= e~ï~= ìåÇ= bâì= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= ëáÅÜ ~ìÅÜ=Ç~êáåI=Ç~ëë=bâì=ÖÉåÉêÉää=ÇáÉ=äÉáÅÜíÉå=iΠJ ëìåÖÉå= ÑΩê= pÅÜáÉÄÉíΩêÉå= Äáë= QM= âÖ= ÄÉíêÉìíI ï®ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=e~ï~=~ìÅÜ=ã~ä=ãáí=pÅÜïÉêÖÉJ ïáÅÜíÉå= îçå= ÉáåáÖÉå= ÜìåÇÉêí= háäç= ÄÉÑ~ëëíK §ÄÉê= ÇáÉ= e®äÑíÉ= ÇÉë= dêìééÉåJpçêíáãÉåíë= áëí ~ìÑ=eçäò=~ìëÖÉêáÅÜíÉíI=Éáå=aêáííÉä=ëáåÇ=jΠÄÉäJ ÄÉëÅÜä®ÖÉ=ìåÇ=Ñ~ëí=NM=mêçòÉåí= ëáåÇ=~ìÑ=dä~ë ìåÇ=jÉí~ää=~ÄÖÉëíáããíK=oìåÇ=VM=mêçòÉåí=ÇÉë rãë~íòÉë=ÖÉÜÉå=ΩÄÉê=ÇÉå=c~ÅÜÜ~åÇÉäI=dêç≈J éêçàÉâíÉ=ïáÉ=Éíï~=ÇáÉ=iìñìëÜçíÉäë= áã=jáííäÉJ êÉå=lëíÉå=ïÉêÇÉå=ÇáêÉâí=~ÄÖÉïáÅâÉäíK pÉÅçåÇ~ ÖÉåÉê~òáçåÉ=~ääÛáå ëÉÖå~=ÇÉää~=Åçåíáåìáí¶ aìê~åíÉ=äÛáåÅçåíêç=Åçå= ä~=ëí~ãé~=çêÖ~åáòJ ò~íç=~=äìÖäáç=éÉê=á=ëìçá=éêáãá=Åáåèì~åíÛ~ååáI äÛ~òáÉåÇ~=ëîáòòÉê~=e~ï~=^ÖI=ÅÜÉ=Åçå=äÛ~ÑÑáJ äá~í~=bâì=ÑçêåáëÅÉ= ëáëíÉãá= Çá= ëÅçêêáãÉåíç=~ ãçÄáäáÑáÅá=É=Ñ~äÉÖå~ãÉêáÉ=áå=íìííç=áä=ãçåÇçI Ü~= éÉêãÉëëç= Çá= ëÄáêÅá~êÉ= ÇáÉíêç= äÉ= èìáåíÉ ÇÉá=êÉé~êíá=éêçÖÉíí~òáçåÉI=éêçÇìòáçåÉ=É=äçJ ÖáëíáÅ~K= f=Öáçêå~äáëíá=Ü~ååç=Åçë±=éçíìíç=îÉJ ÇÉêÉ=Ç~=èì~äÉ=âåçïJÜçï=å~ëÅçåç=Öäá=~éJ éêÉòò~íá= ëáëíÉãá= e~ï~I= ëÉãéêÉ= ~ääÛ~äíÉòò~ eh= RLOMNR= = RN ÇÉääÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉä=ãÉêÅ~íçK = ^ííì~äãÉåíÉ= äÛ~òáÉåÇ~=êáëÉåíÉ=ÇÉä= êá~äòç ÇÉä=Ñê~åÅç=ëîáòòÉêçI=ã~=Çìê~åíÉ= äÛáåÅçåíêç Åçå=ä~=ëí~ãé~=á=ÇìÉ=~ããáåáëíê~íçêá=dêÉÖçê É=eÉáåò=e~~Ä=Ü~ååç=ÉëéêÉëëç=éáÉå~= ÑáÇìJ Åá~=åÉä=ÑìíìêçW=ł^ÄÄá~ãç=Ñ~ííç=á=Åçãéáíá=~ Å~ë~=éÉê= íÉãéç=É=çê~= ëÑêìííá~ãç= ä~= ëáíì~J òáçåÉ=éÉê=ê~ÑÑçêò~êÅáK e~ï~=ÄáäÇÉí=ÇáÉ ÄÉåΠíáÖíÉå=péÉòá~J äáëíÉå=áå=ÇÉê=ÉáÖÉJ åÉå=iÉÜêïÉêâëí®ííÉ ~ìëK=lÄ=âäÉáåÉë=bêJ ë~íòíÉáä=çÇÉê=ãÉíÉêJ ä~åÖÉ=cΩÜêìåÖëJ ëÅÜáÉåÉåW=_Éáã=sÉêJ ë~åÇ=ÖÉÜí=áããÉê ~ìÅÜ=Éáå=píΩÅâ pÅÜïÉáòÉê=nì~äáí®í áå=ÇáÉ=ïÉáíÉ=tÉäí dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê dêÉÖçê=e~~Ä=EêÉKF ãáí=ÉáåÉã=łe~ï~ gìåáçêJi~ìÑï~ÖÉåI ÇÉê=ÑΩê=pÅÜáÉÄÉíΩJ êÉå=Äáë=ORM=âÖ=~ìëJ ÖÉäÉÖí=áëí=EìåíÉåF cçíçëW=dêΩåÜçäòI=e~ï~


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above