Page 52

HK5_15

=p=m=b=`=f=^=i=====_=b=p=`=e=i=û=d=b hêÉ~íáîJtçêâëÜçéë= ÇìêÅÜK= a~ë= bêÖÉÄåáë= ï~J êÉå=áåíÉêÉëë~åíÉ=^åë~íòéìåâíÉ=ìåÇ=hçåòÉéíÉ ÑΩê=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉå=hçääÉâíáçåÉå=îçå=mÉäáé~äK pç= òÉáÖíÉ= ÇÉê= _~ÇÜÉêëíÉääÉê= ~ìë= ÇÉã= çëíJ ïÉëíÑ®äáëÅÜÉå= pÅÜä~åÖÉå= ÑΩê= Ç~ë= mêçÖê~ãã ł^êíáèì~=ëÅÜçå=áã=j®êò=OMNR=~ìÑ=ÇÉê=fpe=áå cê~åâÑìêí=Ç~ë=åÉìÉ=pÅÜìÄâ~ëíÉåëóëíÉã=łfååç qÉÅÜ=^íáê~I=Ç~ë=eÉííáÅÜ=Éêëí=áã=j~á=~ìÑ=ÇÉê fåíÉêòìã= ÇÉê=£ÑÑÉåíäáÅÜâÉáí= éê®ëÉåíáÉêíÉK= aáÉ fååçî~íáçå= îÉêÄáåÇÉí= ~ííê~âíáîÉ= aáÑÑÉêÉåòáÉJ êìåÖëãΠÖäáÅÜâÉáíÉå=ãáí=ÜçÜÉê=táêíëÅÜ~ÑíäáÅÜJ âÉáíK=aáÉ=âä~êÉåI=ÉÅâáÖÉå=hçåíìêÉå=Ü~êãçåáÉJ êÉå=éÉêÑÉâí=ãáí=ÇÉã=éìêáëíáëÅÜÉå=aÉëáÖå=ÇÉê _~ÇãΠÄÉäK=aÉê=ÖêΠ≈íÉ=sçêíÉáä=ÑΩê=mÉäáé~ä=ÉêÖáÄí ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= mä~ííÑçêãâçåòÉéí= îçå= łfååç qÉÅÜI= ëçÇ~ëë= áå= ~ääÉå= cÉêíáÖìåÖëëí®ííÉå= ÇáÉ hçêéìëÄçÜêìåÖÉå=áããÉê=ÖäÉáÅÜ=ëáåÇ=ìåÇ=ëáÅÜ ëçãáí=hçëíÉåîçêíÉáäÉ=ÑΩê=ÇáÉ=mêçÇìâíáçå=ÉêÖÉJ ÄÉå=Ó=ÉÖ~ä=çÄ=łfååç=qÉÅÜ=çÇÉê=łfååç=qÉÅÜ ^íáê~=îÉêïÉåÇÉí=ïáêÇK łaáÉ=tçêâëÜçéë=ãáí= áååçî~íáîÉå= hìåÇÉå ïáÉ=mÉäáé~ä=ëáåÇ=ÉëëÉåòáÉää=ÑΩê=ìåëI=ë~Öí=o~äÑ jΩíÉêíÜáÉëI=iÉáíìåÖ=hçåòÉéíã~å~ÖÉãÉåí=ÄÉá eÉííáÅÜK= łbë= ÑáåÇÉí= Éáå= çÑÑÉåÉê= ^ìëí~ìëÅÜ ëí~ííI=áå=ÇÉã=àÉÇÉê=~ìÅÜ=ã~ä=ŁëéáååÉåÚ=â~ååK pç=ÉåíëíÉÜÉå=åÉìÉ=ìåÇ=âêÉ~íáîÉ=fÇÉÉå=ëçïçÜä ÑΩê=jΠÄÉä= ~äë= ~ìÅÜ= ÑΩê= _ÉëÅÜä®ÖÉI= ìåÇ= ÇáÉ mêçÇìâíÉ= ïÉêÇÉå= ÖÉãÉáåë~ã= ïÉáíÉêÉåíïáJ ÅâÉäíK= cê~åâ= qÜáÉëã~ååI= j~êâÉíáåÖäÉáíìåÖ ÄÉá=mÉäáé~ä=êÉëΩãáÉêíW=łaáÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáí=áëí ÑΩê=ìåë=ëÉÜê=ïÉêíîçääI=Ç~=ïáê=ãáí=eÉííáÅÜ=ÉáåÉå áååçî~íáîÉå=ìåÇ=òìîÉêä®ëëáÖÉå=m~êíåÉê=Ü~ÄÉåI ÇÉê=ÖÉå~ìëç=ïáÉ=ïáê=ΩÄÉê=ÇÉå=qÉääÉêê~åÇ=ÜáJ å~ìëëÅÜ~ìí=ìåÇ=ãáí=ÇÉã=ïáê=ìåëÉêÉ=mêçÇìâíJ êç~Çã~éë=~âíáî=ÖÉëí~äíÉå=âΠååÉåK=a~êΩÄÉê=ÜáJ å~ìë=áëí=Éë=ÑΩê=ìåë=ïáÅÜíáÖI=ÇáÉ=wìäáÉÑÉêéêçÇìâJ íÉ=ê~íáçåÉää=~å=ìåëÉêÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=pí~åÇJ çêíÉå=îÉê~êÄÉáíÉå=òì=âΠååÉåK=^ìÅÜ=ÇáÉ=åÉìÉå fÇÉÉå=ÑΩê=_~ÇãΠÄÉäI=ÇáÉ=eÉííáÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=fåíÉêJ òìã=ÖÉòÉáÖí=Ü~íI=Ö~ÄÉå=ìåë=áåíÉêÉëë~åíÉ=fãJ éìäëÉ=ÑΩê=ïÉáíÉêÉ=hçääÉâíáçåÉåK få= ÇÉê= q~í= ï~ê= ÇÉê= fåíÉêòìãJjÉëëÉëí~åÇ îçå=eÉííáÅÜ=ïáÉÇÉê=ÖÉëéáÅâí=ãáí=îáÉäÉå=åÉìÉå âêÉ~íáîÉå=jΠÄÉäáÇÉÉå= Ó= áå= ÇáÉëÉã= ÉÄÉå= ÄÉJ ëçåÇÉêë=ëí~êâ=~ìÅÜ=~ìë=ÇÉã=_~ÇÄÉêÉáÅÜK=a~J ãáí=ëçääíÉ=ÇÉìíäáÅÜ=ÖÉã~ÅÜí=ïÉêÇÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ ãáíÜáäÑÉ= îçå= pí~åÇ~êÇÄÉëÅÜä®ÖÉå= ëÉÜê= áåÇáîáJ ÇìÉääÉ= _~ÇãΠÄÉä= ÜÉêëíÉääÉå= ä~ëëÉå= ìåÇ= ëáÅÜ ÇáÉ= _~ÇãΠÄÉäÜÉêëíÉääÉê= îçå= áÜêÉå= j~êâíÄÉJ ÖäÉáíÉêå=ÇáÑÑÉêÉåòáÉêÉå=âΠååÉåK báå= ÉÅÜíÉê= eáåÖìÅâÉê= ï~ê= Éáå= péáÉÖÉäJ ëÅÜê~åâK= báåÉ= hçãÄáå~íáçå= ~ìë= pÅÜáÉÄÉíΩê ìåÇ=aêÉÜíΩê=ëçêÖíÉ=ÑΩê=ÉáåÉå=å~ÜÉòì=îçääëí®åJ ÇáÖÉå= oìåÇìãÄäáÅâI= ï~ë= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇáÉ ïÉáÄäáÅÜÉå= _ÉëìÅÜÉê= ÄÉÖÉáëíÉêíÉK= a~= pí~ìJ ê~ìã=áã=_~Ç=Éáå=âå~ééÉë=dìí=áëíI=ëíáÉ≈=~ìÅÜ ÇÉê= ~ìÑ=dÉÜêìåÖ=ÖÉÄ~ìíÉ= pÅÜê~åâ=ãáí=ÇÉã łpÉåëóëJpÅÜ~êåáÉê= áå=tÉáíïáåâÉä~ìëÑΩÜêìåÖ ~ìÑ=Öêç≈Éë=fåíÉêÉëëÉK= fã=jΠÄÉä=çêÖ~åáëáÉêíÉå ł^êÅá=qÉÅÜJ^ìëòΩÖÉ=ìåÇ=łpã~êqê~óë=~ääÉ=fåJ Ü~äíÉI=ÉÖ~ä=çÄ=âäÉáå=çÇÉê=Öêç≈K=aÉê=~ÄëÅÜäáÉ≈J Ä~êÉ=łpã~êqê~ó=pí~Üä=îçå=eÉííáÅÜ=â~åå=áå=~äJ äÉå= jΠÄÉäÄÉêÉáÅÜÉå= ÉáåÖÉÄ~ìí= ïÉêÇÉåK= fã _~Ç=ÉáÖåÉí=Éê=ëáÅÜ=ÄÉëçåÇÉêë=ÑΩê=jÉÇáâ~ãÉåJ íÉK= báåÉ=ïÉáíÉêÉ= ÇÉëáÖåçêáÉåíáÉêíÉ=jΠÄÉäî~êáJ ~åíÉ=ÖêáÑÑ=Ç~ë=qÜÉã~=âäÉáåÉ=o®ìãÉ=~ìÑK=jáíJ ÜáäÑÉ= ÇÉë= pÅÜáÉÄÉíΩêëóëíÉãë= łpäáÇÉ= iáåÉ= j äáÉ≈= ëáÅÜ= Éáå= péáÉÖÉä= îÉêëÅÜáÉÄÉåK= a~ÜáåíÉê ïìêÇÉ=pí~ìê~ìã=ÑΩê=hçëãÉíáâ=çÇÉê=ëçåëíáÖÉ aáåÖÉ=ÑêÉáK=råÇ=Ç~ë=d~åòÉ=ÄÉá=ëÉÜê=ÖÉêáåÖÉê pÅÜê~åâíáÉÑÉ=ìåÇ=ïÉåáÖ=ëáÅÜíÄ~êÉã=_ÉëÅÜä~ÖK rã=ÇÉå=sÉêâ~ìÑ=ÇÉê=jΠÄÉä=ãáí=eÉííáÅÜJ_ÉJ ëÅÜä®ÖÉå=òì=ÑΠêÇÉêåI=ìåíÉêëíΩíòí=eÉííáÅÜ=ëÉáåÉ hìåÇÉå=ãáí= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉã=sÉêâ~ìÑëÑΠêÇÉJ êìåÖëã~íÉêá~ä=ÑΩê=ÇÉå=mlp=ìåÇ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå qê~áåáåÖëK= fåÇáîáÇì~äáëáÉêíÉ= báåäÉÖÉêI= aáëéä~óë ìåÇ=^ìÑâäÉÄÉê=ÖÉÄÉå=ÇÉã=båÇâìåÇÉå=fåÑçêJ ã~íáçåÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=mêçÇìâíåìíòÉå=çÇÉê=~ìÅÜ ïÉêíîçääÉ=eáåïÉáëÉ=òì=jçåí~ÖÉ=ìåÇ=sÉêëíÉäJ äìåÖK= noJq~Öë= áå= ÇÉå= pÜçïêççãë= îÉêäáåâÉå ~ìÑ= sáÇÉçëI= ÇáÉ= ÇÉå= mêçÇìâíåìíòÉå= ~åëéêÉJ ÅÜÉåÇ=ìåÇ=äÉáÅÜí=îÉêëí®åÇäáÅÜ=îÉêãáííÉäåK aáÉ=jáí~êÄÉáíÉê= ëçïáÉ= ÇáÉ=jçåíÉìêÉ=çÇÉê sÉêâ®ìÑÉê=ÇÉê=hìåÇÉå=ïÉêÇÉå=ÄÉá=_ÉÇ~êÑ=ÖÉJ ëÅÜìäíI=ëçÇ~ëë=ÇáÉ=ïÉêíëíÉáÖÉêåÇÉå=^êÖìãÉåJ íÉ=ÇÉê=_ÉëÅÜä®ÖÉ=äÉíòíäáÅÜ=Äáë=òìã=mlp=ÖÉä~åJ ÖÉåK=pç=ëÅÜåΩêí=eÉííáÅÜ=Éáå=hçãéäÉííé~âÉí=ÑΩê ëÉáåÉ=hìåÇÉåK RQ= = eh=RLOMNR= = aáÉëÉê=~ìÑ=dÉÜêìåÖ ÖÉÄ~ìíÉ=pÅÜê~åâ ãáí=łpÉåëóëJtÉáíJ ïáåâÉäëÅÜ~êåáÉê ëíΠ≈í=~ìÑ=Öêç≈Éë fåíÉêÉëëÉ


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above