Page 88

HK5_15

=p=m=b=`=f=^=i=====l=_=b=o=c=i=û=`=e=b=k áÅÜí=~ääÉëI=ï~ë=ïáÉ=_Éíçå=~ìëëáÉÜíI= áëí=~ìÅÜ=ïáêâäáÅÜ j VO= = eh=RLOMNR= = _ÉíçåK=dÉê~ÇÉ=ÑΩê=ÇáÉ=dÉëí~äíìåÖ=îçå=fååÉåê®ìãÉå k ÖáÄí=Éë=îáÉäÉ=fãáí~íÉI=ÇÉêÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉå=~ìë=hìåëíëíçÑÑ=ÄÉJ ëíÉÜÉåI=~ÄÉê=~äë=_Éíçå=îÉêâ~ìÑí=ïÉêÇÉåK=a~ë=råíÉêåÉÜãÉå oáÅÜíÉê=^âìëíáâ=C=aÉëáÖå= ÖÉÜí=Ó=ïáÉ=~ìÅÜ= ÄÉá= ëÉáåÉå=ΩÄêáJ ÖÉå=mêçÇìâíÉå=Ó=~åÇÉêÉI=áååçî~íáîÉêÉ=tÉÖÉK oáÅÜíÉê=áëí=áå=ÇÉê=_ê~åÅÜÉ=ÄÉâ~ååí=Ç~ÑΩêI=ΩÄÉê=ÇÉå=ÉáÖÉJ åÉå= qÉääÉêê~åÇ= Üáå~ìëòìëÅÜ~ìÉå= ìåÇ= ãáí= ÇÉå= Ç~ÄÉá= ÖÉJ ã~ÅÜíÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ìåÇ=ÖÉïçååÉåÉå= báåÇêΩÅâÉå=åÉìÉ tÉÖÉ=òì=ÄÉëÅÜêÉáíÉåK=pç=~ìÅÜ=ÄÉá=łiáÖÜí=_ÉíçåK=a~ë=mêçJ Çìâí= áëí= ÇìêÅÜ= ÇÉå= áåíÉåëáîÉå= ^ìëí~ìëÅÜ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå âêÉ~íáîÉå=hΠéÑÉå=ÄÉá=oáÅÜíÉê=ìåÇ=îáÉäÉå=^êÅÜáíÉâíÉåI=ÇáÉ=áÜJ êÉ=fååÉåê®ìãÉ=ãáí=~ìíÜÉåíáëÅÜÉå=_ÉíçåçÄÉêÑä®ÅÜÉå=ÖÉëí~äJ íÉåI=~ÄÉê=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÇáÉ=sçêòΩÖÉ=îçå=iÉáÅÜíÄ~ìÉäÉãÉåíÉå åìíòÉå=ïçääíÉåI=Éåíëí~åÇÉåK ^åêÉÖìåÖÉå= ìåÇ= åçíïÉåÇáÖÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= ïìêÇÉå ~ìÑ= ÇÉã= _~ì= ÖÉë~ããÉäí= ìåÇ= ãáí= ~åÇÉêÉå= fÇÉÉå= âçãÄáJ åáÉêíK=eÉê~ìëÖÉâçããÉå=áëí=Éáå=sÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑ=~ìë=ÉÅÜJ íÉã= _Éíçå= ìåÇ= äÉáÅÜíÉå= qê®ÖÉêã~íÉêá~äáÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ìåíÉêJ ëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå= ^åïÉåÇìåÖÉå= áå= ÇÉê= fååÉå~êÅÜáíÉâíìêI= áã jÉëëÉÄ~ìI=áå=ÇÉê=i~ÇÉåÖÉëí~äíìåÖ=ìåÇ=îáÉäÉã=ãÉÜêK aáÉ= j~íÉêá~äÄÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ëÉíòí= ÇÉê= ÖÉëí~äíÉêáëÅÜÉå c~åí~ëáÉ=ëç=Öìí=ïáÉ=âÉáåÉ=dêÉåòÉåK=qÜÉâÉåI=mçÇÉëíÉI=p®ìJ äÉå=ìåÇ=píÉäÉå=Ó=~ää=ÇáÉëÉ=bäÉãÉåíÉ=ÉêÜ~äíÉå=ãáí=łiáÖÜí=_ÉJ íçå= ÇÉå= íóéáëÅÜÉå= _ÉíçåÅÜ~ê~âíÉêK= kÉÄÉå= ÇÉê= ~ìíÜÉåíáJ ëÅÜÉå=léíáâ=ìåÇ=e~éíáâ=òÉáÅÜåÉí=ëáÅÜ=łiáÖÜí=_Éíçå=îçê=~äJ äÉã= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉ= äÉáÅÜíÉå=sÉê~êÄÉáíìåÖëãΠÖäáÅÜâÉáíÉå= ~ìëK łiáÖÜí=_Éíçå=ïáÉÖí=åìê=OIV=âÖ=éêç=nì~Çê~íãÉíÉê=ìåÇ=áëí ÇÉìíäáÅÜ= äÉáÅÜíÉê= ~äë= ÉáåÉ=ã~ëëáîÉ= _Éíçåï~åÇK= aÉê=tÉêâJ ëíçÑÑ= ä®ëëí= ëáÅÜ= Ö~åò= ÉáåÑ~ÅÜ=ãáí= eçäòÄÉ~êÄÉáíìåÖëã~ëÅÜáJ åÉå= îÉê~êÄÉáíÉåI= çÜåÉ= Ç~ëë= Éë= òì= ÉáåÉã= ÉêÜΠÜíÉå=tÉêâJ òÉìÖJsÉêëÅÜäÉá≈=âçããíK oáÅÜíÉê=^âìëíáâ=C=aÉëáÖå aJQVPOS=jÉääÉ ïïïKêáÅÜíÉêJ~âìëíáâJÇÉëáÖåKÇÉ bÅÜíÉê=_Éíçå ãáí=äÉáÅÜíÉå qê®ÖÉê cçíçW=oáÅÜíÉê qÜÉâÉåÖÉëí~äíìåÖ=ãáí=łiáÖÜí=_ÉíçåI=ÉáåÉã sÉêÄìåÇïÉêâëíçÑÑ=~ìë=ÉÅÜíÉã=_Éíçå=ìåÇ äÉáÅÜíÉå=qê®ÖÉêã~íÉêá~äáÉå _~åÅçåÉ=áå=łiáÖÜí _ÉíçåI=ìå=ÅçãéçëáJ íç=êÉ~äáòò~íç=Åçå îÉêç=ÅÉãÉåíç=É=Åçå ~åáã~=áå=ã~íÉêá~äÉ äÉÖÖÉêç= lÄÉêÑä®ÅÜÉå=ÉÑÑÉâíîçää ìåÇ=áåÇáîáÇìÉää=ÖÉëí~äíÉå áí= ÇÉã= åÉìÉå= łfåíÉêáÉìêJhçåòÉéí ÄΩåÇÉäí= oÉããÉêë= ÇáÉ= jΠÖäáÅÜâÉáJ íÉå= òÉáíÖÉã®≈Éê= lÄÉêÑä®ÅÜÉåÖÉëí~äíìåÖ îçå=eçäò=áã=fååÉåÄÉêÉáÅÜ=ãáí=_ÉáòÉåI=£äÉå ìåÇ=i~ÅâÉå=áå=îáÉê=eçäò~êíÉåJhçääÉâíáçåÉåK aáÉ= hçääÉâíáçåÉå= ÑΩê= báÅÜÉI= _ìÅÜÉI= k~J ÇÉäÜΠäòÉê= ìåÇ= bÇÉäÜΠäòÉê= EkìëëÄ~ìãI háêëÅÜÄ~ìã=ìåÇ=^ÜçêåF=ïÉêÇÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ hçääÉâíáçå=łtççÇ= íêÉåÇë= áåíÉêáÉìê= ~ÄÖÉJ êìåÇÉíK= lÄ= å~íΩêäáÅÜÉ= ^åãìíìåÖ= çÇÉê rëÉÇ= iççâI= çÄ= oçëíÉÑÑÉâíä~ÅâáÉêìåÖ= çÇÉê _ÉíçåÉÑÑÉâí= Ó= ÇÉå=dÉëí~äíìåÖëãΠÖäáÅÜâÉáJ íÉå=ÄÉáã=tÉêâëíçÑÑ=eçäò= ëáåÇ=â~ìã=dêÉåJ òÉå= ÖÉëÉíòíK= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÜáÉêÑΩê= áëí= àÉJ ÇçÅÜ=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉ=t~Üä=ÇÉê=ÑΩê=Ç~ë=j~íÉêá~ä ìåÇ= ÇÉå= ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉå= bÑÑÉâí=ÖÉÉáÖåÉíÉå _ÉáòÉåK=aÉê=pÅÜìÄÉê=ãáí=ÇÉå=ÑΩåÑ=bÅÜíÜçäòJ hçääÉâíáçåÉå= êáÅÜíÉí= ëáÅÜ= ~å= qáëÅÜäÉê= ìåÇ pÅÜêÉáåÉêI= mä~åÉê= ëçïáÉ= ~ää= àÉåÉI= ÇáÉ= ÄÉáã fååÉå~ìëÄ~ì= ~ìÑ= ÇÉå= k~íìêïÉêâëíçÑÑ=eçäò ëÉíòÉåK= aáÉ= àÉïÉáäáÖÉå= hçääÉâíáçåëÄêçëÅÜΩJ êÉå= ÖÉÄÉå= ïÉêíîçääÉ= ^åêÉÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ dÉëí~äíìåÖ= ãáí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= eçäò~êJ íÉå= áã= fååÉå~ìëÄ~ìK= sçã= ìåÄÉÜ~åÇÉäíÉå råíÉêÖêìåÇ= òìê= ÖÉïΩåëÅÜíÉå= qêÉåÇJlÄÉêJ Ñä®ÅÜÉ= ìåíÉêëíΩíòÉå= ÇáÉ= _ÉÖäÉáíJ ÄêçëÅÜΩêÉå ÇÉå= _É~êÄÉáJ íÉê= pÅÜêáíí= ÑΩê pÅÜêáíí= ÄÉá= ÇÉê ÖÉëí~äíÉêáëÅÜÉå mä~åìåÖK= aáÉ t~Üä= ÇÉë= é~ëJ ëÉåÇÉå= c~êÄJ íçåë= ìåÇ= ÇÉê jáí=ÇÉã=åÉìÉå=łfåíÉêáÉìêJhçåòÉéí ÄΩåÇÉäí=oÉããÉêë=ÇáÉ=jΠÖäáÅÜâÉáíÉå òÉáíÖÉã®≈Éê=lÄÉêÑä®ÅÜÉåÖÉëí~äíìåÖ=îçå eçäò=áã=fååÉåÄÉêÉáÅÜ=ãáí=_ÉáòÉåI=£äÉå ìåÇ=i~ÅâÉå=áå=ÑΩåÑ=hçääÉâíáçåÉå ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= mêçÇìâíÉ= ÑΩê= ÇáÉ= _É~êÄÉáJ íìåÖ= áåâäìëáîÉ= sÉê~êÄÉáíìåÖëÜáåïÉáëÉå ïáêÇ= ãáí= ÇÉê= ΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜÉå= wìë~ããÉåJ ëíÉääìåÖ=âáåÇÉêäÉáÅÜíK oÉããÉêëI=aJQVSOQ=iΠåáåÖÉå ïïïKêÉããÉêëKÇÉ cçíçW=oÉããÉêë `çå=áä=åìçîç=ÅçåÅÉéí=łfåíÉêáÉìêI oÉããÉêë=ê~ÖÖêìéé~=áå ÅáåèìÉ=éêçéçëíÉ=äÉ=ëçäìòáçåá éÉê=áä=íê~íí~ãÉåíç=íê~ãáíÉ ãçêÇÉåíáI=çäá=É=îÉêåáÅá=ÇÉääÉ ëìéÉêÑáÅá=áå=äÉÖåç=ÇÉÖäá=áåíÉêåá=


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above