Page 96

HK5_15

h~åíÉå=ìåÇ=häÉÄÉê NMM= = eh= RLOMNR= = Éê=h~åíÉåëéÉòá~äáëí=lëíÉêã~åå= ~ìë= _çÅÜçäí òÉáÖí=ëáÅÜ=~âíìÉää=ëÉÜê=òìÑêáÉÇÉå=ãáí=ÇÉê=båíJ a ïáÅâäìåÖ=ëÉáåÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=káÉÇÉêä~ëëìåÖK=ła~ë dÉëÅÜ®Ñí= ãáí= ÇÉå= h~åíÉå= ä®ìÑí= ÖìíI= ë~ÖíÉ= dÉJ ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉêáå= a~Öã~ê= a~ñÉåÄÉêÖÉê= ^åÑ~åÖ pÉéíÉãÄÉê=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=ehK=jáí=ÇÉå=ÄÉäáÉÄíÉå lëíÉêã~ååJpÉêîáÅÉë= ïáÉ= ÇÉê= ëÅÜåÉääÉå= iáÉÑÉêìåÖ îçå=häÉáåëíãÉåÖÉå=~Ä=ÉáåÉã=jÉíÉê=Ü~í= ëáÅÜ=Ç~ë råíÉêåÉÜãÉå= ÉáåÉå= ÑÉëíÉå= mä~íò= áã= áí~äáÉåáëÅÜÉå j~êâí=Éê~êÄÉáíÉíK kÉìÉ= h~åíÉåäΠëìåÖÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= i~ëÉêJI= ł^áêJ íÉÅJ=ìåÇ=łfåÑê~íÉÅJh~åíÉ=ïÉêÇÉå=~ìÅÜ=áå=fí~äáÉå òìåÉÜãÉåÇ=å~ÅÜÖÉÑê~ÖíK=jáí=ÇÉê=bêïÉáíÉêìåÖ=áã _ÉêÉáÅÜ=iÉáãÉ=ìåÇ=oÉáåáÖÉê=ÄáÉíÉí=ÇÉê=h~åíÉåëéÉJ òá~äáëí= âΩåÑíáÖ= åçÅÜ= ãÉÜê= mêçÇìâíÉ= êìåÇ=ìã= ÇáÉ sÉê~êÄÉáíìåÖ=ÇÉê=pé~åéä~ííÉK=aÉê=åÉìÉ=äΠëÉãáííÉäJ ÑêÉáÉ=h~åíÉåäÉáã=łh~åíçä=ÖêÉÉåäáåÉ= áëí=ÄÉáëéáÉäëJ ïÉáëÉ= ÉáåÉ= łÖêΩåÉ= ^äíÉêå~íáîÉ= òìã= ÄÉäáÉÄíÉå _çêÇá=É=ÅçääÉ=éÉê ä~=ł_Éää~=fí~äá~ i~=Ñáäá~äÉ=Çá=lëíÉêã~åå=ÅÜÉ=Ü~=ëÉÇÉ=~=sáÖçåò~ Em~Ççî~F= Ü~=ãçíáîç= Çá= ê~ääÉÖê~êëáW= äÉ= ëçäìòáçåá ÇÉääç=ëéÉÅá~äáëí~= áå=ÄçêÇá= ëìëÅáí~åç= áåÑ~ííá= îáîç áåíÉêÉëëÉ=Ñê~=á=ÅäáÉåíá=áí~äá~åáK=lëíÉêã~åå=ëá=éêÉJ ëÉåí~= éçá= ~ä= páÅ~ã= Åçå= áãéçêí~åíá= åçîáí¶W=ìå Å~í~äçÖç= ÑêÉëÅç= Çá= ëí~ãé~I= ìå= éáª= ~ãéáç= ~ëJ ëçêíáãÉåíç= Çá= ÅçääÉ= É= ÇÉíÉêÖÉåíá= É= ìå= åìçîç ÇÉíÉêÖÉåíÉ=éÉê=ã~ÅÅÜáåÉK=^åÅÜÉ=áå=fí~äá~=ëçåç ëÉãéêÉ= éáª= êáÅÜáÉëíÉ= åìçîÉ= ëçäìòáçåá= ÅçãÉ= á ÄçêÇá=łi~ëÉêI=ł^áêíÉÅ=É= łfåÑê~íÉÅK=i~=åìçJ î~=Åçää~=éÉê=ÄçêÇá=łh~åíçä=ÖêÉÉåäáåÉI=éêáî~=Çá ëçäîÉåíáI= ≠= ìåÛ~äíÉêå~íáî~= łîÉêÇÉ= ~ää~= ~ÑÑÉêJ ã~í~= Åçää~= łh~åíçäK= qê~= äÉ= åçîáí¶= ÑáÖìê~åç ~åÅÜÉ=ÇìÉ=~ÇÉëáîá=~=Åçåí~ííç=łoÉÇçÅçä=É=ìå ~ÇÉëáîç=áå=ÇáëéÉêëáçåÉ=ÇÉää~=eÉåâÉäK h~åíÉåäÉáã= łh~åíçäK= wìë®íòäáÅÜ= ÖáÄí= Éë= òïÉá åÉìÉ=łoÉÇçÅçäJhçåí~âíâäÉÄÉê=ìåÇ=åÉìÉ=aáëéÉêJ ëáçåëâäÉÄÉê=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=eÉåâÉäK fã=ÇêìÅâÑêáëÅÜÉå=lëíÉêã~ååJh~í~äçÖ=ëçïáÉ=áã åÉìÉå= mêçëéÉâí= łiÉáãÉ= ìåÇ= häÉÄÉê= ÑáåÇÉå= ÇáÉ _ÉëìÅÜÉê= ÇÉê= páÅ~ã= ~ääÉ=ïáÅÜíáÖÉå=jÉëëÉåÉìÜÉáJ íÉåK= aÉê= h~í~äçÖ= ïìêÇÉ= Éêëí= âìêò= îçê=jÉëëÉÄÉJ Öáåå= ~å= ΩÄÉê= RM=MMM= _ÉíêáÉÄÉ= áå= Ö~åò= bìêçé~ îÉêëÉåÇÉíK= jáí= ÇÉã= åÉìÉå= łoÉÇçÅçä= qÉÅäáåÉñ låÉJcçêJ^ää=äáÉÑÉêí=lëíÉêã~åå=òìÇÉã=ÉáåÉå=ã~J ëÅÜáåÉääÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉåêÉáåáÖÉê=ÇÉê=åÉìÉå=dÉåÉê~J íáçåK=aÉê=oÉáåáÖÉê=áëí=ÉáåÉ=~åëéêìÅÜëîçääÉ=kÉìÉåíJ ïáÅâäìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= éêçÑÉëëáçåÉääÉ= ^åïÉåÇìåÖ= ~ìÑ ~ääÉå=Ö®åÖáÖÉå=hìåëíëíçÑÑJlÄÉêÑä®ÅÜÉå=ìåÇ=ëçêÖí ÑΩê= çéíáã~äÉ= cê®ëJ= ìåÇ= oÉáåáÖìåÖëÉêÖÉÄåáëëÉ= ÄÉá ÇÉê=ã~ëÅÜáåÉääÉå=h~åíÉåÄÉ~êÄÉáíìåÖK lëíÉêã~ååI=aJQSPVR=_çÅÜçäí ïïïKçëíÉêã~ååKÉì ÑΩê=ł_Éää~=fí~äá~ få=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=lëíÉêã~ååJkáÉÇÉêä~ëëìåÖ=áå=sáÖçåò~=Em~Çì~F ÖáÄí=Éë=dêìåÇ=òìê=cêÉìÇÉW=aáÉ=iΠëìåÖÉå=ÇÉë=h~åíÉåëéÉòá~äáëíÉå ëíç≈Éå= ëΩÇäáÅÜ= ÇÉë= _êÉååÉêë= ~ìÑ= Öêç≈Éë= fåíÉêÉëëÉK= jáí= ÉáåÉã ÇêìÅâÑêáëÅÜÉå=h~í~äçÖI=ÇÉê=bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉë=iÉáãÉJ=ìåÇ=oÉáåáÖÉêJ pçêíáãÉåíë= ëçïáÉ= ÉáåÉã= åÉìÉå= j~ëÅÜáåÉåêÉáåáÖÉê= Ü~í= lëíÉêJ ã~åå=òìÇÉã=ïáÅÜíáÖÉ=kÉìÜÉáíÉå=áã=páÅ~ãJdÉé®ÅâK lëíÉêã~åå=ÄáÉíÉí=h~åíÉå=òì=ÇÉå hçääÉâíáçåÉå=îçå=ΩÄÉê=SR=mä~ííÉåÜÉêëíÉääÉêåK fã=_áäÇW=~ìëÖÉï®ÜäíÉ=eçÅÜÖä~åòâ~åíÉå cçíçëW=lëíÉêã~åå aêìÅâÑêáëÅÜ=Ó=ìåÇ=ëÅÜçå=~ìÑ=ÇÉê=páÅ~ãW aÉê=åÉìÉ=lëíÉêã~ååJh~í~äçÖ a~ë=pçêíáãÉåí=~å=iÉáãÉå=ìåÇ=häÉÄÉêå=ïìêÇÉ=åçÅÜ Éáåã~ä=ëí~êâ=ÉêïÉáíÉêí =p=m=b=`=f=^=i=====l=_=b=o=c=i=û=`=e=b=k


HK5_15
To see the actual publication please follow the link above